Výsledky štvrtého zasadnutia pracovných skupín - povinnosť umožniť výber telekomunikačného podniku

10.12.2002, Tlačová správa
9. decembra 2002 sa uskutočnilo štvrté zasadnutie pracovných skupín pre riešenie otázok spojených s technickými problémami a s obchodno-legislatívnymi problémami pri plnení povinnosti - výber telekomunikačného podniku.

Programom tohto spoločného zasadnutia pracovných skupín boli pojmy a definície. Návrhy pojmov a definícii predložili ATO a ST. VÚS vypracoval súhrnný materiál "Definície a skratky", v ktorom sú zhrnuté aj návrhy ATO a ST. Členovia pracovných skupín sa dohodli, že vybrané definície budú prevzaté z číslovacieho plánu. Z 26-tich pojmov nedošlo k dohode v 16-tich prípadoch a 3 boli vynechané.

Zástupcovia ST a ATO si na zasadnutí vzájomne vytýkali nedostatky. Predstaviteľ ATO spochybnil kvalifikovanosť predstaviteľov ST. Predstavitelia ST naopak žiadali, aby ATO umožnilo vysloviť vlastný názor všetkým členom pracovných skupín.

TÚ SR upresní termín nasledujúceho stretnutia pracovných skupín po konzultácii s ich členmi. Predmetom jednania bude referenčný model služby. O rokovaní pracovných skupín bude médiá informovať výhradne TÚ SR.

Účelom oboch pracovných skupín je vypracovanie riešení k otázkam spojeným s plnením povinnosti - výber telekomunikačného podniku podľa § 42, ods. 4 písm. b) zákona o telekomunikáciách. Predstavujú platformu, na základe ktorej sa vyjadrujú riešenia všeobecných, technických a legislatívnych problémov, ktoré súvisia s plnením povinnosti a vyslovujú odborné stanoviská a názory na podmienky plnenia povinností. Riešenia budú slúžiť na uľahčenie uzatvárania dohôd medzi telekomunikačnými podnikmi poskytujúcimi verejnú telefónnu službu.

V Bratislave 10. decembra 2002.