Výsledky tretieho zasadnutia pracovných skupín - povinnosť umožniť výber telekomunikačného podniku

25.11.2002, Tlačová správa
21. novembra 2002 sa uskutočnilo tretie zasadnutie pracovných skupín pre riešenie otázok spojených s technickými problémami a s obchodno-legislatívnymi problémami pri plnení povinnosti - výber telekomunikačného podniku.

Podpredseda úradu tlmočil zúčastneným stanovisko TÚ SR, že spôsob výberu prevádzkovateľa je na telekomunikačnom podniku. Úrad k tomuto názoru dospel po zvážení súčastného technického stavu telekomunikačných sietí. Zabezpečenie oboch foriem výberu telekomunikačného podniku by si v niektorých prípadoch vyžiadalo neúmerné investície.

Členovia pracovnej skupiny pre riešenie otázok spojených s obchodno-legislatívnymi problémami na predošlom zasadnutí upozornili na nejednoznačnosť ustanovenia § 42 ods. 4 písm. b. zákona. Nie je jasné, kto rozhoduje o tom, ktorú formu spôsobu výberu operátora si môže užívateľ vybrať a preto požiadali, aby úrad pripravil stanovisko k otázke, kto rozhoduje o spôsobe výberu prevádzkovateľa.

Vedúci pracovnej skupiny navrhol, aby sa pracovná skupina pre riešenie otázok spojených s obchodno-legislatívnymi problémami zaoberala aj špecifikáciou služby CPS, ktorú môže telekomunikačný podnik poskytnúť. Výsledkom práce pracovných skupín bude dokument týkajúci sa CS, ktorý bude následne doplnený o CPS.

Slovenské telekomunikácie, a.s. predložili tieto pojmy a definície:

Koncový zákazník je užívateľ, ktorý nekupuje telekomunikačné služby za účelom ponúkania a poskytovania vlastných telekomunikačných služieb.

Vybraný poskytovateľ služby je prevádzkovateľ, ktorý koncovým zákazníkom prevádzkovateľa prístupu poskytuje služby prostredníctvom CS alebo CPS.

Prevádzkovateľ (poskytovateľ) prístupu je prevádzkovateľ zabezpečujúci priame sieťové spojenie k zákazníkovi pre všetky služby verejnej telefónnej siete, ktorý je zároveň základným poskytovateľom.

Členovia pracovnej skupiny predložia stanovisko k návrhu ST do termínu nasledujúceho stretnutia.

VÚS vypracoval dokumenty: pojmy a definície, referenčný model služby. Členovia pracovnej skupiny pre riešenie otázok spojených s technickými problémami sa zhodli na tom, ktoré definície budú obsahom dokumentu "Definície a pojmy." Rozsah definícií môže byť v priebehu ďalšej práce komisie doplnený alebo upresnený. Na nasledujúcom stretnutí budú prerokované definície k odsúhlaseným pojmom. ATO navrhla, aby každá zo zúčastnených strán vypracovala návrh znenia vybraných definícií a v predstihu pred nasledujúcim stretnutím ho zaslala ostatným zúčastneným stranám.

Pri riešení technických aspektov referenčného modelu služby CS a CPS sa bude vychádzať z referenčného modelu služby CS a CPS použitého v dokumentoch, spracovaných v Českej republike. Dvojstupňová voľba nebude predmetom jednania pracovnej skupiny. Na nasledujúcom stretnutí budú prerokované predložené návrhy textov k technickým aspektom referenčného modelu služby.

5. decembra 2002 sa bude konať spoločné stretnutie pracovných skupín Predmetom spoločného stretnutia budú pojmy a definície. Po ukončení spoločného stretnutia pracovných skupín bude pokračovať jednanie skupiny pre riešenie otázok spojených s technickými problémami. O rokovaní pracovných skupín bude médiá informovať výhradne TÚ SR.

Účelom oboch pracovných skupín je vypracovanie riešení k otázkam spojeným s plnením povinnosti - výber telekomunikačného podniku podľa § 42, ods. 4 písm. b) zákona o telekomunikáciách. Predstavujú platformu, na základe ktorej sa vyjadrujú riešenia všeobecných, technických a legislatívnych problémov, ktoré súvisia s plnením povinnosti a vyslovujú odborné stanoviská a názory na podmienky plnenia povinností. Riešenia budú slúžiť na uľahčenie uzatvárania dohôd medzi telekomunikačnými podnikmi poskytujúcimi verejnú telefónnu službu.

Vysvetlivky:
Carrier selection call-by-call (CS) - výber telekomunikačného podniku individuálnou voľbou čísla.
Carrier preselection (CPS) - výber telekomunikačného podniku formou nastavenia predvoľby čísla.

V Bratislave 25. novembra 2002.