Výsledky výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 700 MHz, 900 MHz a 1800MHz formou elektronickej aukcie

Oznámenie o ukončení výberového konania a zverejnenie výsledkov.
 
Účastník výberového konania Frekvenčné pásmo 700 MHz / Aukčný blok A Frekvenčné pásmo 900 MHz / B Frekvenčné pásmo 1800 MHz / Aukčný blok C
Orange Slovensko, a.s. 2 x 10 MHz / 2 x A - -
O2 Slovakia, s.r.o. 2 x 10 MHz / 2 x A 2 x 4,2 MHz / B 2 x 3 MHz / C 3
Slovak Telekom, a.s. 2 x 10 MHz / 2 x A - 2 x 3 MHz / C 1
SWAN Mobile, a.s. - - 2 x 3 MHz / C 2

Ceny víťazných ponúk za aukčné bloky, ktoré jednotliví účastníci výberového konania získali

Orange Slovensko, a.s.
2 x 10 MHz / 2 x A 33 633 000 eur

O2 Slovakia, s.r.o.
2 x 10 MHz / 2 x A 32 000 000 eur
2 x 4,2 MHz / B 840 000 eur
2 x 3 MHz / C3 550 000 eur

Slovak Telekom, a.s.
2 x 10 MHz / 2 x A 32 106 000 eur
2 x 3 MHz / C1 550 000 eur

SWAN Mobile, a.s.
2 x 3 MHz / C2 550 000 eur
 
     RÚ začal výberové konanie formou elektronickej aukcie 31.03.2020 zverejnením výzvy na predkladanie ponúk do výberového konania. Záujemcovia museli predložiť svoje ponuky do 25.05.2020. Päťčlenná výberová komisia posúdila, či predložené ponuky spĺňajú podmienky stanovené vo výzve. Následne boli účastníci výberového konania informovaní o tom, že ich ponuky splnili všetky formálne náležitosti a postúpili do aukčnej fázy výberového konania. V rámci prípravy na elektronickú aukciu absolvovali školenie na obsluhu elektronického aukčného systému a dve skúšobné aukcie, počas ktorých si overili ich schopnosť elektronický aukčný systém obsluhovať. Na záver účastníci výberového konania v elektronickej aukcii vo formáte SMRA súťažili o ponúkané frekvenčné bloky. Jediným hodnotiacim kritériom bola výška ponúknutej jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií.