Výsledky výkonu štátneho dohľadu v prvom polroku 2002

12.09.2002, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) v prvom polroku 2002 vykonal 2800 kontrol zameraných na dodržiavanie licenčných podmienok, pričom zistil 302 závad. Úrad vykonával aj plošné kontroly zamerané na verejné telefónne automaty (VTA). Najzávažnejším porušením licenčných podmienok bolo to, že na jednom type VTA bola zablokovaná možnosť voľby medzimestských volaní, medzinárodných volaní a volaní do mobilných sietí, za čo úrad uložil poskytovateľovi služby pokutu.

Úrad za poškodzovanie telekomunikačných zariadení uložil 76 pokút v celkovej výške viac ako 2,3 mil. Sk a odložil celkove 208 prípadov poškodzovania VTA. Dôvod odloženia týchto prípadov je, že páchateľ bol neznámy. Pracovníci štátneho dohľadu počas kontrol zistili zvýšený trend poškodzovania mincových VTA.

TÚ SR zaregistroval 62 káblových distribučných systémov (KDS), pričom vybral 110 tis. Sk na správnych poplatkoch. V súvislosti s KDS uložil 19 pokút v celkovej sume viac ako 630 tis. Sk. TÚ SR k 30. júnu 2002 eviduje spolu 513 KDS so 697 939 účastníckymi zásuvkami.

Úrad v prvom polroku 2002 vybavil 39 hlásení na rušenie rádiových sietí a 156 hlásení na rušený a nekvalitný príjem rozhlasu a televízie. Za porušenie zákona o telekomunikáciách prevádzkou rádiových zariadení uložil 24 pokút v celkovej výške 145 tis. Sk. Z uvedeného počtu pokút boli dve uložené rozhlasovým staniciam a tri TV staniciam. Pri vyšetrovaní rušenia TV signálov bola v 28 prípadoch príčinou anténa, v 17 prípadoch chybné STA, resp. KDS a v 31 prípadoch rušenie zaniklo. Pri vyšetrovaní rušenia rozhlasových signálov bol v troch prípadoch chybný prijímač a v 12 - tich prípadoch bola zistená nízka úroveň požadovaného signálu.

Kontrolné meracie stanice TÚ SR (KMS) vykonali spolu 2806 kontrol zameraných na AM rozhlasové stanice vysielajúce zo zákona. Počas týchto kontrol zistili 2 frekvenčné odchýlky mimo normy (0,3 Hz). Počas 2548 kontrol FM rozhlasových vysielačov vysielajúcich zo zákona KMS zistili 10 závad. KMS vykonali spolu 4446 kontrol zameraných na TV stanice vysielajúce zo zákona, počas ktorých zistili 104 závad.

U vysielačov vysielajúcich program prevádzkovateľov na základe udelenej licencie KMS u FM vysielačov vykonali 3195 kontrol, pričom zistili 20 závad, u TV vysielačov vykonali 867 kontrol, pričom nezistili žiadnu závadu.

V Bratislave 12. septembra 2002.