Výsledky výkonu štátneho dohľadu v telekomunikáciách za rok 2002

05.03.2003, Tlačová správa
V roku 2002 Telekomunikačný úrad SR vykonal 73 kontrol plnenia povinností a podmienok určených v licenciách, pričom zistil 121 závad. TÚ SR ďalej vykonal 4630 kontrol dodržiavania podmienok licencie Slovenských telekomunikácií, a.s. so zameraním na prevádzkovanie verejných telefónnych automatov. Počas kontrol zistil 547 závad, ktoré operátor následne odstránil.

Ďalších 228 kontrol TÚ SR zameral na plnenie povinností a podmienok ustanovených zákonom o telekomunikáciách, všeobecnými povoleniami a predbežnými podmienkami, pričom zistil 48 závad. Za nedodržanie podmienok stanovených v licenciách, všeobecných povoleniach, predbežných podmienkach a pod. uložil 8 pokút úhrnne vo výške 608 tis. Sk.

TÚ SR vybavil 439 podaní na poškodzovanie telekomunikačných zariadení. Za poškodzovanie páchateľom uložil 193 pokút v celkovej výške 5,44 mil. Sk. Neznámi páchatelia väčšinou poškodzujú účastnícke rozvody a odcudzujú ich hliníkové časti, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou končia v zberniach druhotných surovín. Napríklad neznámi páchatelia počas jednej noci v obci Bobot v okrese Trenčín poškodili 28 účastníckych rozvodov v miestnej telefónnej sieti.

Úrad pri 33 kontrolách telekomunikačných zariadení uvádzaných na trh zistil 35 závad a uložil 10 pokút v celkovej výške 263 tis. Sk.

Stálou činnosťou Telekomunikačného úradu SR v rámci štátneho dohľadu je vykonávanie ochrany proti rušeniu. Držitelia povolení na prevádzku rádiového zariadenia nahlasujú úradu rušenie prevádzky rádiových zariadení. V roku 2002 úrad vybavil 70 hlásení na rušenie rádiových sietí a 315 hlásení na rušenie príjmu rozhlasu a televízie. Medzi najčastejšie zdroje rušenia rozhlasového a televízneho vysielania patria aktívne širokopásmové antény, ktoré sa často rozkmitajú a stáva sa z nich "vysielač rušivého signálu."

TÚ SR počas 39-tich kontrol rozhlasových vysielačov zistil 13 závad a uložil dve pokuty v celkovej výške 25 tis. Sk. Úrad počas 30-tich kontrol TV vysielačov zistil 11 závad a uložil 6 pokút v celkovej výške 75 tis. Sk.

Kontrolné meracie stanice TÚ SR (KMS) počas kontroly vysielačov vysielajúcich zo zákona v oblasti rozhlasovej služby - rozhlas AM vykonali 5673 kontrol, pričom zistili dve frekvenčné odchýlky mimo normy na frekvencii 1017 kHz - Rimavská Sobota. V oblasti rozhlasovej služby - rozhlas FM vykonali KMS vykonali 5203 kontrol a zistili 16 krátkodobých prekročení frekvenčného zdvihu. Ďalších 9128 kontrol bolo zameraných na TV vysielače, pričom zistili 196 závad.

KMS počas kontroly vysielačov vysielajúcich program prevádzkovateľov na základe udelenej licencie vykonali 6389 kontrol v oblasti rozhlasovej služby - rozhlas FM, pričom zistili 36 závad. Kontrolné meracie stanice v sledovanom období vykonali 1877 kontrol TV vysielačov. Okrem uvedeného počtu vykonali 1544 meraní obsadenosti FM pásiem a TV pásiem.

V Bratislave 5.marca 2003.