Výsledok výberových konaní na pridelenie frekvencií MMDS

18.06.2004, Tlačová správa
Vo výberových konaniach na pridelenie frekvencií MMDS zvíťazili: pre lokalitu Skalica SATRO s.r.o., pre lokalitu Lučenec Peremedia s.r.o. a pre lokalitu Levice AVC s.r.o.. Úspešným účastníkom výberového konania úrad vydá povolenie najneskôr do štyroch týždňov po vyhodnotení a určení poradia účastníkov výberového konania.

TÚ SR zverejnil vo Vestníku TÚ SR zo 6. apríla 2004 a v jednom celoštátnom periodiku výzvy na podávanie žiadostí na pridelenie frekvencií pre sedem systémov retransmisie nezmenených TV programov (MMDS). Na základe výziev v stanovenom termíne podali žiadosti na MMDS Levice - 4 žiadatelia: AVC s.r.o., Peremedia s.r.o., SATRO s.r.o. a UPC Slovensko s.r.o., MMDS Skalica - 3 žiadatelia: Peremedia s.r.o., SATRO s.r.o. a UPC Slovensko s.r.o., MMDS Lučenec – 3 žiadatelia: BubacoM, Peremedia s.r.o. a UPC Slovensko s.r.o..

Na vyhodnotenie žiadostí úrad zriadil výberové komisie, ktoré mali každá po päť členov. Členov výberovej komisie vymenoval predseda úradu. Výberové komisie vyhodnotili žiadosti podľa kritérií uvedených vo výzve na výberové konanie a určili poradie účastníkov výberového konania, o čom vyhotovili správu. Úrad je pri prideľovaní frekvencií viazaný poradím určeným výberovou komisiou. Neúspešným žiadateľom úrad oznámil výsledok výberového konania písomne spolu s uvedením dôvodov. Správa spolu s ostatnou dokumentáciou je podkladom na začatie konania úradu o pridelení frekvencií s úspešnými žiadateľmi.

MMDS (Multichanel Multipoint Distribution System) "káblová TV bez kábla" slúži podobne ako káblové distribučné systémy ("káblová TV") na retransmisiu rozhlasových a televíznych programov.

Texty výziev.

V Bratislave 18. júna 2004.