Vysoké školy môžu pomôcť vzdelávať užívateľov telekomunikačných služieb

08.04.2010, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) neformálne požiadal 33 vysokých škôl o spoluprácu pri realizácii projektu vzdelávania užívateľov telekomunikačných služieb. Ako prvá zareagovala Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, ktorá publikovala informačný materiál TÚ SR na stránke univerzitných novín http://www.polnohospodar.sk/e-priloha TÚ SR verí, že tento príklad budú nasledovať aj ďalšie vysoké školy.
     TÚ SR vysokým školám elektronicky doručil informácie o prebiehajúcom projekte vzdelávania užívateľov telekomunikačných služieb, neformálnu žiadosť o spoluprácu a informačný leták pre študentov. Vysoké školy môžu pomôcť pri vzdelávaní študentov – užívateľov telekomunikačných služieb vhodnou formou distribúcie informačného materiálu študentom. Informačný materiál kladie študentom päť otázok z oblasti využívania telekomunikačných služieb, prináša len stručné odpovede a odkaz na stránku TÚ SR http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=10, ako na zdroj ďalších informácií, čím má podnietiť ich záujem o ďalšie štúdium. Vysoké školy môžu materiál zverejniť napr. na svojich stránkach, vo svojich časopisoch, distribuovať prostredníctvom akademického informačného systému a pod.
     Väčšina sporov medzi telekomunikačnými operátormi a užívateľmi služieb vzniká z dôvodu neznalosti práv a povinností zo strany užívateľov služieb. TÚ SR si uvedomuje dôležitosť prevencie, a preto v roku 2009 začal projekt vzdelávania koncových užívateľov telekomunikačných služieb. Vzdelávanie širokej verejnosti prebieha prostredníctvom masmédií a internetovej stránky TÚ SR. Vzdelávanie budúcich a začínajúcich užívateľov, t.j. žiakov a študentov prebieha najmä formou riadených diskusií, prednášok a prostredníctvom príspevkov v študentských médiách. Preventívno-vzdelávaciu akciu pre žiakov 1. stupňa základných škôl „Telefón nie je na hranie“, ktorá je súčasťou projektu vzdelávania užívateľov telekomunikačných služieb, absolvovali už tri základné školy. Realizácia projektu si nevyžaduje žiadne dodatočné financie zo štátneho rozpočtu.
     Projektu predchádzal pilotný projekt preventívnych akcií na školách. Pilotný projekt prebiehal od roku 2008 do polovice októbra 2009. Predmetom pilotného projektu bolo zistiť, na ktoré témy je potrebné sa viac zamerať u žiakov a študentov rôzneho veku a odskúšať vhodnosť rôznych metód.