Vyššia ochrana užívateľov pri službách so zvýšenou tarifou

02.10.2014, Tlačová správa

     Dňa 1.10.2014 Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) vydal a zverejnil nové všeobecné povolenie na poskytovanie elektronických komunikačných sietí alebo služieb, ktoré obsahuje okrem precizovania existujúcich povinností aj nové povinnosti pre telekomunikačných operátorov, ktorých cieľom je ochrana užívateľov elektronických komunikačných služieb. Najdôležitejšími novinkami v oblasti ochrany užívateľov sú hláska, ktorá automaticky upozorní volajúceho, že volá na číslo so zvýšenou tarifou a možnosť nechať si dať bezplatne zablokovať odchádzajúce volania, SMS a MMS správy na takéto čísla.
     Operátor, v ktorého sieti volanie na službu so zvýšenou tarifou vzniká, poskytne volajúcemu účastníkovi okamžite pred spojením volania formou slovného a bezplatného hlasového oznámenia v slovenskom jazyku informáciu o tom, že volajúci účastník volá na službu so zvýšenou tarifou. Sú to čísla z množín (0)900 xxxxxx, (0)97x xxxxxx a (0)98x xxxxxx. Okrem toho si účastník bude môcť dať bez poplatku zablokovať odchádzajúce volania, SMS alebo služby multimediálnych správ (MMS) na tieto čísla. Novými povinnosťami sa predíde šoku volajúcich z vysokého účtu, ku ktorým dochádza po nechcených volaniach na služby so zvýšenou tarifou. Tieto povinnosti nadobudnú účinnosť 1.1.2015.
     RÚ na základe skúseností zo snahy operátorov vykladať si svoje povinnosti v neprospech užívateľov služieb spresnil povinnosť operátorov poskytovať bez poplatku základnú úroveň rozpísaných faktúr v papierovej alebo elektronickej forme, podľa výberu účastníka. Z rovnakého dôvodu je operátor povinný pri každej podstatnej zmene zmluvy o poskytovaní verejných služieb informovať účastníka o jeho práve odstúpiť od zmluvy o poskytovaní verejných služieb bez sankcií podľa § 44 ods. 6 písm. a) zákona o elektronických komunikáciách tak, že ho oboznámi s obsahom tohto ustanovenia.
     V prípade výberu elektronickej formy faktúry sa táto bude zasielať po dohode s účastníkom na emailovú adresu uvedenú účastníkom alebo inou elektronickou formou, ktorá umožňuje prijatie faktúry v elektronickom formáte. V prípade výberu papierovej formy základnej úrovne rozpísaných faktúr sa táto bude zasielať účastníkovi na poštovú adresu uvedenú účastníkom.
     Poskytovatelia prístupu k internetu majú povinnosť informovať o parametroch pripojenia vo vlastnej sieti, t.j. maximálnej prenosovej rýchlosti smerom k užívateľovi a smerom od užívateľa. Ďalšími povinnosťami sú povinnosť informovať: o politike spravodlivého užívania, t.j. o výške mesačného dátového limitu (MB) a rýchlosti po prekročení dátového limitu (Mbit/s); o parametroch riadenia služieb vo vlastnej sieti, t.j. v prípade, ak operátor blokuje, spomaľuje alebo prioritizuje vybrané porty alebo služby.