Výzva na podávanie pripomienok

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „Úrad“) na základe bodu 4.2.4 „Výzvy na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz formou elektronickej aukcie“ (ďalej len „Výzva“)

sa „zaviazal“, že vypracuje metodiku na vyhodnocovanie splnenia rozvojových kritérií, pričom konkrétne znenie metodiky bude verejne konzultované a bude pripravované v spolupráci s úspešnými účastníkmi výberového konania.
Na základe uvedeného Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
zverejňuje

VÝZVU

na podávanie pripomienok k návrhu Metodického pokynu č. 1/OŠD/2016
na vyhodnocovanie splnenia rozvojových kritérií, ktoré na seba prevzali podniky v priebehu výberového konania, stanovených v podmienkach účelného využívania frekvencií v rámci
„Výzvy na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz formou elektronickej aukcie“


     Pred podaním tejto výzvy a počas vypracovania bol návrh Metodického pokynu konzultovaný samostatne so spoločnosťami O2 Slovakia, s.r.o. so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Orange Slovensko, a.s. so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, SWAN Mobile, a.s. so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava a pripomienkovaný Fórom pre komunikačné technológie (CTF) a O2 Slovakia, s.r.o.

Na pripomienkovanie sa predkladá:

- Návrh Metodického pokynu
- Príloha č. 1 k Metodickému pokynu
- Príloha č. 2 k Metodickému pokynu
- Príloha č. 3 k Metodickému pokynu
- Príloha č. 4 k Metodickému pokynu


     Úrad na základe bodu 4.2.4 Výzvy zverejňuje na konzultačnom mieste túto výzvu na podávanie pripomienok k návrhu Metodického pokynu, pričom pripomienky k návrhu Metodického pokynu môžu dotknuté osoby predložiť do 29. mája 2016.

1. Dotknuté osoby predkladajú pripomienky v tlačenej forme na adresu: „Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Továrenská 7, P. O. Box 40, 828 55 Bratislava 24“ alebo v elektronickej forme na adresu e-podatelna@teleoff.gov.sk. V oboch prípadoch je podmienkou podpis oprávnenej osoby a pri elektronickej forme aj zaručený elektronický podpis. Ostatné formálne podmienky elektronickej formy sú na webovom sídle úradu http://www.teleoff.gov.sk/   
2. Spoločnosti uplatňujú pripomienky v slovenskom jazyku.
3. Pripomienky musia byť formulované konkrétne a musia byť zrozumiteľne odôvodnené. Ak sa požaduje doplnenie nového textu alebo nahradenie určitého textu iným textom, pripomienka musí obsahovať návrh novej formulácie textu. Nová formulácia musí vystihovať podstatu navrhovanej zmeny, nemusí byť legislatívne presná. Na ostatné podnety (názory, námety a odporúčania) nemusí úrad prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.
4. Pripomienky sa považujú za včas podané, ak boli úradu doručené v určenej lehote.
5. Ak spoločnosť označí vo formulári niektoré údaje ako obchodné tajomstvo, predloží úradu aj také znenie pripomienok, ktoré neobsahuje obchodné tajomstvo.
6. Pripomienky a stanoviská hore uvedených spoločností, výsledky konzultácií vrátane vyhodnotenia pripomienok Úrad zverejní na konzultačnom mieste, ktoré je na účely konzultácií zriadené na webovom sídle Úradu.


V Bratislave dňa 13.05.2016