Výzva na predloženie ponúk do výberového konania o pridelenie frekvencie (jeden TV kanál) na pozemské digitálne vysielanie v meste Bratislava, ktoré je časťou pilotného projektu zavádzania pozemského digitálneho vysielania na Slovensku

                          TELEKOMUNIKAČNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

                             Továrenská 7, P.O.BOX 18, 810 06 BRATISLAVA 16Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy v elektronických komunikáciách podľa § 6 ods. 1 písmeno b) zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o elektronických komunikáciách vykonáva štátnu reguláciu telekomunikačných činností začína podľa § 32 ods. 5 až 7 zákona o elektronických komunikáciách výberové konanie a zverejňuje

výzvu na predloženie ponúk

do výberového konania o pridelenie frekvencie (jeden TV kanál) na pozemské digitálne vysielanie v meste Bratislava, ktoré je časťou pilotného projektu zavádzania pozemského digitálneho vysielania na Slovensku (ďalej len „výzva“).

a) Frekvencie:

TV kanál: 66 (830-838 MHz)

Šírka TV kanálu: 8 MHz

b) Účel použitia, podmienky a zásady na optimálne použitie frekvencií:


1. Charakteristika siete: verejná elektronická komunikačná sieť (DVB-T, SFN) pozostávajúca minimálne z dvoch vysielacích rádiových zariadení v meste Bratislava.

2. Charakteristika služby: Vysielanie TV signálov a poskytovanie ďalších elektronických komunikačných služieb.
Obsahom služby bude prenos informácií tvorených kombináciou vysielania TV signálov a iných informácií vo forme dát, pričom rozsah TV signálov bude tvoriť podstatnú časť (viac ako 50 %) všetkých prenášaných informácií.

3. Podmienky a zásady na optimálne využitie frekvencií:
Pokrytie územia sieťou navrhnutou žiadateľom by sa malo v čo najväčšej miere približovať pokrytiu územia z referenčnej siete.

Referenčná sieť:

Stanovište (WGS 84): Bratislava 1: 17E1014, 48N1100, 136 m n. m.

                                      Bratislava 2: 17E0555, 48N0800, 136 m n. m.

                                      Bratislava 3: 17E0145, 48N1029, 331 m n. m.

                                      Bratislava 4: 17E0639, 48N0640, 136 m n. m.Výška antény nad terénom: Bratislava 1: 40 m

                                              Bratislava 2: 60 m

                                              Bratislava 3: 40 m

                                              Bratislava 4: 85 mVyžiarený výkon ERPMAX: Bratislava 1: 33 dBW

                                             Bratislava 2: 33 dBW

                                             Bratislava 3: 33 dBW

                                             Bratislava 4: 33 dBWAnténny diagram: Bratislava 1: bez obmedzenia

                              Bratislava 2: bez obmedzenia

                              Bratislava 3: obmedzenie: 1/150°-170°/- 10 dB

                              Bratislava 4: bez obmedzeniaPolarizácia:                                      Horizontálna

Prenosový systém
:                             C2

Modulácia:                                           64-QAM

Kódový pomer:                                    2/3

Počet nosných
:                                     8k

Pomer ochranného intervalu
:             1/4

4. Doba, na ktorú bude frekvencia pridelená: do 30.júna 2006.

5. Predmetné frekvencie (TV kanál) môžu byť pridelené len jednému žiadateľovi.


c) Hodnotiace kritériá.                                                                           Váha

1) Pokrytie:
a) pokrytie územia užitočným signálom uvedené v %                             (15%)

b) počet obyvateľov v oblasti pokrytej užitočným signálom                     (20%)

2) Termíny:
a) lehota na začatie poskytovania služby počítaná od nadobudnutia právoplatnosti povolenia (počítané v mesiacoch)                                                             (10%)

b) lehota na dosiahnutie pokrytia uvedeného v štúdii počítaná od nadobudnutia právoplatnosti povolenia (počítané v mesiacoch)                                      (25%)

3) Pomer dosiahnutého pokrytia z referenčnej a navrhovanej siete         (30%)


d) Termín do ktorého sa musí predložiť žiadosť o pridelenie frekvencie.

Do 45 (slovom štyridsaťpäť) dní odo dňa uverejnenia výzvy vo Vestníku úradu (platí pre podanie na pošte i v podateľni úradu). Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

Ponuky je možné poslať na adresu úradu, alebo podať v podateľni úradu na adrese:

Telekomunikačný úrad SR

Továrenská 7

810 06

Bratislava 16


Podateľňa je otvorená každý pracovný deň v čase od 8:00-11:00 hod. a od 12:00-13:30 hod.

e) Požiadavky na formu a obsah predkladaných podkladov k žiadosti do

výberového konania, aby bola zabezpečená porovnateľnosť ponúk.


Predložená žiadosť musí okrem údajov podľa § 32 ods. 3 zákona o elektronických komunikáciách obsahovať aj tieto údaje a doklady:

1. Technická štúdia, ktorá musí obsahovať tieto údaje:

1.1. návrh umiestnenia vysielacích rádiových zariadení na území mesta Bratislava (adresa, súradnice, nadmorská výška)

1.2. technický návrh siete (vyžiarené výkony, vyžarovacie diagramy, výšky antén nad terénom, mapa pokrytia referenčnou sieťou, mapa pokrytia navrhovanou sieťou)

1.3. percento pokrytia územia užitočným signálom (minimálna mediánová intenzita poľa vo výške 10 m nad zemou pre 50% času a 50% miest Emed = 57dBmV/m)

1.4. počet obyvateľov v tejto oblasti podľa „Štatistického lexikónu obcí Slovenskej republiky 2002“

2. Súhlas majiteľov nehnuteľnosti, kde bude zariadenie umiestnené (zmluva o budúcej zmluve)

3. Vyhlásenie žiadateľov o tom, že údaje uvedené v technickej štúdii:

3.1. pokrytie územia užitočným signálom uvedené v %

3.2. lehota na začatie poskytovania služby počítaná od nadobudnutia právoplatnosti povolenia na prevádzku rádiového zariadenia (počítaná v mesiacoch)

3.3. lehota na dosiahnutie pokrytia uvedeného v štúdii počítaná od nadobudnutia právoplatnosti povolenia (počítaná v mesiacoch)

sú záväzkom, ktorý podľa § 32 ods. 17 písm. f) na seba preberá podnik v priebehu výberového konania.

Pokiaľ budú súčasťou žiadosti kópie dokladov, musia byť úradne overené.

Žiadosť o pridelenie frekvencie spolu s podkladmi ponuky na pilotné vysielanie v dvoch vyhotoveniach musí byť vložená do obalu, ktorý musí byť uzatvorený. Na obale musí byť uvedené obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa, meno kontaktnej osoby, telefónne číslo, faxové číslo alebo e-mail a toto značenie:


Výberové konanie

Pilotný projekt pozemského digitálneho vysielania - Bratislava

Neotvárať!


f) Výška jednorázovej úhrady za udelenie frekvencie.

Podľa § 33 ods. 3 zákona o elektronických komunikáciách sa jednorazová úhrada za pridelenie frekvencií neurčuje.

g) Ďalšie podklady do výberového konania.

Neurčujú sa.V Bratislave 21. októbra 2004

Ing. Milan Luknár, v.r.

predseda