Výzva na predloženie ponúk do výberového konania o pridelenie frekvencií na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete pre jednosmerné šírenie nezmenených televíznych programov pre individuálny alebo skupinový príjem v meste Partizánske a

TELEKOMUNIKAČNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

                                            Továrenská 7, 810 06 Bratislava 16Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky ( ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy v elektronických komunikáciách podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 610/2003 Z.z.. o elektronických komunikáciách (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o elektronických komunikáciách vykonáva štátnu reguláciu telekomunikačných činností začína podľa § 32 ods.5,6 zákona o elektronických komunikáciách výberové konanie a zverejňuje

výzvu na predloženie ponúk

do výberového konania o pridelenie frekvencií na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete pre jednosmerné šírenie nezmenených televíznych programov pre individuálny alebo skupinový príjem v meste

                                                           Partizánske

a v obciach, ktoré sú v dosahu užitočného signálu vysielača s parametrami uvedenými v bode 2. písm. b).


1. Frekvenčné pásmo 2 200 – 2 300 MHz

Frekvenčné pásmo je zdieľané prostriedkami Armády SR, preto nie je možné zaručiť nerušenú prevádzku.

2. Účel použitia, podmienky a zásady na optimálne využitie frekvencií:

jednosmerné šírenie nezmenených TV programov pre individuálny, alebo skupinový príjem v súlade s registráciou vykonanou podľa zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii

a) Oblasť: Partizánske a okolité obce v dosahu priamej viditeľnosti z lokality uvedenej v bode b).

b) Predpokladané umiestnenie vysielacieho zariadenia a základné technické

parametre:

Miesto                                                          Partizánske

Súradnice (WGS 84)                                    18E22 22 48N3741

Nadm.výška + výška antény nad terénom   195 + 45 m

Diagram, polarizácia                                     všesmerový, horizontálna

Vyžiarený výkon/kanál                                 10 W


c) Minimálne rušenie mimo požadovanú oblasť. Pokiaľ žiadateľ v ponuke zvolí iné

miesto pre umiestnenie vysielacieho zariadenia, rušenie mimo zásobenú oblasť vymedzenú podľa b) sa nesmie zvýšiť, v opačnom prípade je treba vykonať opakovanú koordináciu, z ktorej môžu vyplynúť dodatočné podmienky na obmedzenie vyžarovania.

d) Doba, na ktorú je možné frekvencie prideliť: do 31. 12. 2007

e) Požiadavky na žiadateľa: Žiadateľ, ktorému budú frekvencie pridelené, je povinný splniť oznamovaciu povinnosť podľa podmienok všeobecného povolenia č. VP 1/2004.

Prenos programov podlieha registrácii podľa zákona č. 308/2004 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 o telekomunikáciách.

3. Hodnotiace kritériá:

a) efektívnosť využitia frekvenčného spektra, čiže pomer veľkosti oblasti zásobenej užitočným signálom k oblasti, v ktorej vznikne rušenie, počet obyvateľov v zásobenej oblasti 50%

b) lehota na začatie činnosti 15%

c) ponúkaná celková výška jednorazovej úhrady 35%

4. Termín do ktorého sa musí predložiť žiadosť o pridelenie frekvencií: Do 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy vo vestníku úradu. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu, alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň (platí pre podanie na pošte i v podateľni úradu).

Ponuky je možné zaslať na adresu úradu, alebo podať v podateľni úradu na adrese Telekomunikačný úrad SR, Továrenská 7, 810 06 Bratislava 16. Podateľňa je otvorená každý pracovný deň v čase od 8,00- 11,00 h a 12,00 – 13,30 h.

5. Požiadavky na formu a obsah predkladaných podkladov k žiadosti do výberového konania:

Obsah žiadosti o pridelenie frekvencií je ustanovený v § 32 ods. 3 zákona o elektronických komunikáciách. Na tento účel je možné použiť tlačivo žiadosti o povolenie prevádzkovania rádiových zariadení MMDS, ktoré je na stránke úradu www.teleoff.gov.sk, doplnené o údaje podľa bodu c) výzvy. Technickú časť projektu je možné nahradiť štúdiou, ktorá rieši umiestnenie vysielacieho zariadenia, technické parametre vysielacieho zariadenia, vyžiarovacie charakteristiky antény, anténového systému a mapu predpokladaného pokrytia územia užitočným signálom.

Žiadosť o pridelenie frekvencií spolu s podkladmi ponuky musí byť vložená do obalu, ktorý musí byť zatvorený. Na obale musí byť uvedené obchodné meno a sídlo žiadateľa, meno kontaktnej osoby, tlf., fax číslo, prípadne e-mail adresa a označenie

„Výberové konanie

MMDS - Partizánske

                                                           Neotvárať!“


6. Minimálna ponuka na jednorazovú úhradu za pridelenie frekvencií je 10 000 Sk (desaťtisíc Sk).

7. Ďalšie podklady na výberové konanie: nie sú stanovené.


Pridelenie uvedeného frekvenčného pásma je možné iba jednému žiadateľovi.


V Bratislave 20.7. 2004

                                                                                                 Ing Milan Luknár

                                                                                                predseda úradu v.r.