Výzva na predloženie ponúk do výberového konania o pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete (FWA) vo frekvenčnom pásme 3410 - 3600 MHz.

TELEKOMUNIKAČNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

                                         Továrenská 7, 810 06 Bratislava 16Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy v elektronických komunikáciách podľa § 6 ods. 1 písmeno b) zákona č. 610/2003 Z.z.. o elektronických komunikáciách (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o elektronických komunikáciách vykonáva štátnu reguláciu telekomunikačných činností začína podľa § 32 ods. 5, 6 zákona o elektronických komunikáciách výberové konanie a zverejňuje

výzvu na predloženie ponúk do výberového konania o pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete (FWA) vo frekvenčnom pásme


1. Frekvenčné pásmo 3 410 – 3600 MHz


Podmienky využívania frekvenčného spektra sú zverejnené na internetovskej stránke úradu v dokumente „Prístupové siete v pásme 3,5 GHz – Informácia o podmienkach využívania frekvenčného spektra“.

Podniku budú vymedzené dva susedné duplexné kanály, t.j. 14 MHz duplexných z úseku sú to bloky frekvenčných kanálov podľa FP/FS-04:


                                               1 a 2, 4 a 5, 7 a 8, 10 a 11,

pričom v každej skupine je jeden prednostný kanál so všetkými susednými štátmi.

Odstup od frekvenčného úseku prideleného ďalším operátorom je 7 MHz.

2. Účel a podmienky:

2.1 Spôsob použitia frekvencií

  • Blok frekvencií je určený pre pevné prístupové siete, t.j. pre pripojenie koncového účastníka do telekomunikačnej siete v sieťach typu bod - multibod. Nevylučuje sa používanie frekvencií pre pripojenie koncových účastníkov zariadeniami typu bod – bod, musia byť pri tom dodržané podmienky používania frekvencií stanovené pre bod – multibod.
  • Frekvenčné plánovanie v pridelenom úseku frekvencií vykonáva podnik. Podnik zodpovedá za dodržanie stanovených podmienok na hranici štátu, ktoré sú definované medzinárodnými dohodami. Podnik je povinný využívať frekvencie tak, aby nerušil prevádzku zariadení druhých operátorov. V prípade rušenia je povinný spolupracovať na jeho odstránení. Ak rušenie nastalo v dôsledku zmien parametrov používaného zariadenia, nápravu vykoná ten, komu zariadenie patrí. Pokiaľ nedôjde k dohode a príčinu rušenia nie je možné presne určiť závadu odstráni ten, ktorý rádiové zariadenie uviedol do prevádzky neskôr.
  • Za vhodnosť miesta zvoleného pre základňovú stanicu zodpovedá podnik. Ten pred realizáciou preverí vhodnosť umiestnenia s ohľadom na systémové parametre zariadenia, ktoré chce použiť.
  • Prevádzka každej hlavnej a retranslačnej stanice podlieha individuálnemu povoleniu podľa § 35 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách. V prípade použitia vymedzených frekvencií pre spoj bod – bod, povoleniu podlieha každý bod.
  • Účastnícke stanice je možné zriaďovať a prevádzkovať na základe všeobecného povolenia.
  • Nesplnenie podnikateľského zámeru, na základe ktorého boli podniku pridelené frekvencie, bude mať za následok prehodnotenie ich vymedzenia bez nároku na vrátenie pomernej česti jednorázovej úhrady.

2.2. Oblasť: celé územie Slovenskej republiky

2.3 Doba na ktorú budú frekvencie pridelené: 10 rokov
od nadobudnutia účinnosti rozhodnutia o vymedzení frekvencií v individuálnom povolení.

2.4 Požiadavky na žiadateľa: Frekvencie budú vymedzené pre podnik evidovaný úradom podľa § 14 zákona o elektronických komunikáciách.

3. Hodnotiace kritériá:

a) efektívnosť využitia frekvenčného spektra, harmonogram budovania siete, rozsah poskytovaných služieb váha 40%

b) ponúkaná celková výška jednorázovej úhrady váha 30%

c) skúsenosti žiadateľa s podnikaním v danej oblasti činnosti váha 20%

d) lehota na začatie činnosti váha 10%

4. Termín na predkladanie žiadostí
: Do 30 dní od zverejnenia výzvy vo vestníku úradu.

5. Požiadavky na formu a obsah predkladaných ponúk:


Obsah žiadosti o pridelenie frekvencií musí spĺňať podmienky § 32 ods. 3 zákona o elektronických komunikáciách. K žiadosti musí byť priložený harmonogram výstavby siete s termínmi začatia poskytovania telekomunikačnej služby touto sieťou. Žiadosť o vymedzenie frekvencií musí byť vložená do obalu, ktorý musí byť zatvorený. Na obale musí byť uvedené obchodné meno a sídlo žiadateľa a označenie

„Výberové konanie

FWA 3,5 GHz

Neotvárať!“Ponuky je možné zaslať na adresu úradu, alebo podať v podateľni úradu na uvedenej adrese, ktorá je otvorená každý pracovný deň v čase od 8,00- 11,00 h a 12,00 – 13,30 h.

6. Minimálna ponuka na jednorazovú úhradu za pridelenie frekvencií je 5 000 000,- Sk (päť miliónov Sk)

7. Frekvencie budú pridelené štyrom žiadateľom. Podniky si zvolia frekvenčnú skupinu v poradí podľa záverečného umiestnenia vo výberovom konaní. Dohoda medzi operátormi sa nevylučuje.V Bratislave 16.4. 2004

                                                                                           Ing. Milan Luknár

                                                                                           predseda TÚ SR