Výzva na predloženie ponúk do výberového konania o pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete pre jednosmerné šírenie nezmenených televíznych programov pre individuálny alebo skupinový príj

TELEKOMUNIKAČNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

                                            Továrenská 7, 810 06 Bratislava 16Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy v elektronických komunikáciách podľa § 6 ods. 1 písmeno b) zákona č. 610/2003 Z.z.. o elektronických komunikáciách (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o elektronických komunikáciách vykonáva štátnu reguláciu telekomunikačných činností začína podľa § 32 ods. 5, 6 zákona o elektronických komunikáciách výberové konanie a zverejňuje

                                                výzvu na predloženie ponúk

do výberového konania o pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete pre jednosmerné šírenie nezmenených televíznych programov pre individuálny alebo skupinový príjem v oblasti

                                                                Lučenec1. Frekvenčné pásmo 2 520 – 2 690 MHz

Frekvenčné pásmo je zdieľané prostriedkami Armády SR, preto nie je možné zaručiť nerušenú prevádzku.

2. Účel a podmienky:

jednosmerné šírenie nezmenených TV programov pre individuálny, alebo skupinový príjem v súlade s registráciou vykonanou podľa zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii

a) Oblasť: Lučenec v dosahu priamej viditeľnosti z lokality uvedenej v b..

b) Predpokladané umiestnenie vysielacieho zariadenia a základné technické

parametre:


Miesto                                                                            Lučenec

Súradnice (WGS 84)                                                      19E42 30 48N18 45

Nadmorská výška + výška antény nad terénom             220 + 15 m

Diagram, polarizácia                                                       smerový, vertikálna

Obmedzenie vyžiarovania                                              295 – 3060 o 3 dB

                                                                                       60 - 720 o 20 dB

Vyžiarený výkon/kanál                                                   10 W

c) Minimálne rušenie mimo požadovanú oblasť. Pokiaľ bude zvolené iné miesto pre vysielanie, rušenie mimo zásobenú oblasť sa nesmie zvýšiť, v opačnom prípade je treba vykonať opakovanú koordináciu, z ktorej môžu vyplynúť dodatočné podmienky na obmedzenie vyžarovania.

d) Doba, na ktorú je možné frekvencie prideliť: do 31. 12. 2007

e) Požiadavky na žiadateľa: Frekvencie budú vymedzené pre podnik evidovaný úradom podľa § 14 zákona o elektronických komunikáciách. Prenos programov podlieha registrácii podľa zákona č. 308/200 Z.z. o vysielaní a retransmisii.

3. Hodnotiace kritériá:

a) efektívnosť využitia frekvenčného spektra, pomer veľkosti oblasti, zásobenej užitočným signálom k oblasti, v ktorej vznikne rušenie, počet obyvateľov v zásobenej oblasti,

b) splnenie požiadaviek podľa zákona o elektronických komunikáciách a tejto výzvy,

c) lehota na začatie činnosti,

d) podpora konkurencie v poskytovaní retransmisie v uvedenej oblasti,

e) ponúkaná celková výška jednorázovej úhrady,

f) skúsenosti žiadateľa s podnikaním v danej oblasti činnosti.

4. Termín na predkladanie žiadostí: Do 30 dní od zverejnenia výzvy vo vestníku úradu.

5. Požiadavky na formu a obsah predkladaných ponúk:


Obsah žiadosti o pridelenie frekvencií je ustanovený v § 32 ods. 3 zákona o elektronických komunikáciách. Na tento účel je možné použiť tlačivo žiadosti o povolenie prevádzkovania rádiových zariadení MMDS, ktoré je na webovej stránke úradu www.teleoff.gov.sk, doplnené o údaje podľa bodu 3. výzvy.

Žiadosť o pridelenie frekvencií musí byť vložená do obalu, ktorý musí byť zatvorený. Na obale musí byť uvedené obchodné meno a sídlo žiadateľa a označenie

                                                       „Výberové konanie

MMDS - Lučenec

                                                             Neotvárať!“


Ponuky je možné zaslať na adresu úradu, alebo podať v podateľni úradu na uvedenej adrese, ktorá je otvorená každý pracovný deň v čase od 8,00- 11,00 h a 12,00 – 13,30 h.

6. Minimálna ponuka na jednorazovú úhradu za pridelenie frekvencií je 10 000,- Sk (desaťtisíc Sk).

7. Pridelenie uvedeného frekvenčného pásma je možné iba jednému žiadateľovi.


V Bratislave 26.3. 2004.

                                                                                               Ing. Milan Luknár, v.r.

                                                                                                                predseda