Výzva na predloženie ponúk do výberového konania o pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete pre jednosmerné šírenie nezmenených televíznych programov pre individuálny alebo skupinový príjem v obci

TELEKOMUNIKAČNÝ  ÚRAD  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY

Továrenská 7, 810 06  Bratislava 16

 

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy v elektronických komunikáciách podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 610/2003 Z.z.. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o elektronických komunikáciách  vykonáva štátnu reguláciu telekomunikačných činností začína podľa § 32 ods. 5, 6 a 7 zákona o elektronických komunikáciách výberové konanie a zverejňuje 

výzvu na predloženie ponúk

 do výberového konania o pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete pre jednosmerné šírenie nezmenených televíznych programov pre individuálny alebo skupinový príjem v obci

Krásno nad Kysucou

 

a) Frekvenčné pásmo                  2 200 – 2 300  MHz 

     Frekvenčné pásmo je zdieľané prostriedkami Armády SR, preto nie je možné zaručiť nerušenú prevádzku.

 

b)  Účel použitia, podmienky a zásady na optimálne použitie frekvencií: elektronická komunikačná služba spočívajúca v jednosmernom šírení nezmenených TV programov pre individuálny, alebo  skupinový príjem

 

1.      Oblasť: obec Krásno nad Kysucou  a prímestské časti v dosahu priamej viditeľnosti z lokality uvedenej v bode 2.

               

     2.  Predpokladané umiestnenie vysielacieho zariadenia a základné technické parametre:

                     

           Súradnice (WGS 84)                               18E48  44   49N2426                                                                

           Nadm. výška + výška antény nad terénom                         635 + 10 m

           Diagram                                                                                    ND

           Polarizácia                                                                         horizontálna

           Vyžiarený výkon/kanál                                                           1 W

 

     3.  Minimálne rušenie mimo požadovanú oblasť.  Pokiaľ bude zvolené iné miesto pre vysielanie, rušenie mimo pokrytú oblasť sa nesmie zvýšiť, v opačnom prípade je potrebné vykonať opakovanú koordináciu, z ktorej môžu vyplynúť dodatočné podmienky na obmedzenie vyžarovania.

 

 4. Doba, na ktorú je možné frekvencie prideliť: do 31.12. 2010

 

c)  Hodnotiace kritériá:                                                                                       

1.  efektívnosť využitia frekvenčného spektra, čiže pomer veľkosti oblasti pokrytej užitočným signálom k oblasti, v ktorej vznikne rušenie

      2.  optimálne pokrytie obyvateľstva v oblasti stanovenej  podľa  b) 1                    

3.      lehota na začatie poskytovania služby  počítané odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia (počítané v mesiacoch)                                           

4.   podiel na vytvorení konkurenčného prostredia v stanovenej oblasti                 

 

d)  Termín, do ktorého sa musí predložiť žiadosť o pridelenie frekvencií:  Do 30 dní odo  dňa zverejnenia výzvy vo vestníku úradu (platí pre podanie na pošte i v podateľni úradu). Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu, alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

Žiadosť s ponukou je možné poslať  na adresu úradu, alebo podať v podateľni úradu na  adrese Telekomunikačný úrad SR, Továrenská 7, 810 06  Bratislava 16. Podateľňa je otvorená každý pracovný deň v čase od 8,00- 11,00 h a 12,00 – 13,30 h.

              

e) Požiadavky na formu a obsah predkladaných podkladov k žiadosti do výberového konania, aby bola zaručená porovnateľnosť ponúk:

   Predložená žiadosť musí obsahovať údaje ustanovené v § 32 ods. 3 zákona o elektronických komunikáciách doplnené o údaje podľa bodu c) 2. c) 3. výzvy. Na tento účel je tlačivo žiadosti o pridelenie frekvencií pre systém MMDS zverejnené na  stránke úradu www.teleoff.gov.sk alebo je možné takéto tlačivo získať na odbore správy frekvenčného spektra úradu na adrese uvedenej v bode d). K žiadosti musí byť priložená technická časť projektu alebo štúdia, ktorá rieši umiestnenie vysielacieho zariadenia, technické parametre vysielacieho zariadenia, vyžarovacie charakteristiky antény, anténového systému  a mapa predpokladaného pokrytia  územia užitočným signálom. Na samostatnom liste musí byť prehlásenie žiadateľa, či v danej oblasti už poskytuje službu podľa bodu b) výzvy (prostredníctvom MMDS alebo KDS) a aké percento obyvateľstva tejto oblasti túto službu využíva. Ďalej musí byť k ponuke priložená  zmluva o budúcej zmluve s majiteľom nehnuteľnosti, na ktorej má byť vysielacie zariadenie zriadené a prevádzkované. Žiadosť o pridelenie frekvencií spolu s podkladmi ponuky musí byť vložená do obalu, ktorý musí byť uzatvorený. Na obale musí byť uvedené obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa, meno kontaktnej osoby, tlf., fax číslo, prípadne  e-mail adresa  a označenie

 

„Výberové konanie

MMDS – Krásno nad Kysucou

Neotvárať!“

                                                                  

f)  Minimálna ponuka na jednorazovú úhradu za pridelenie frekvencií je 1 000 Sk (tisíc Sk)

g) Ďalšie podklady na výberové konanie:

 Pridelenie uvedeného frekvenčného pásma je možné iba jednému žiadateľovi.

 Žiadateľ, ktorému budú frekvencie pridelené je povinný  splniť oznamovaciu povinnosť podľa podmienok všeobecného povolenia č. VP 1/2004 na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb.

Prenos programov podlieha registrácii podľa zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách. 

 

V Bratislave 17. júna 2005           

Ing. Milan Luknár

                                                                                                             predseda