Výzva na predloženie ponúk do výberového konania o pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete pre jednosmerné šírenie nezmenených televíznych programov pre individuálny alebo skupinový príjem v obciach

TELEKOMUNIKAČNÝ  ÚRAD  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY

Továrenská 7, 810 06  Bratislava 16

 

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy v elektronických komunikáciách podľa § 6  ods. 1 písm. b) zákona č. 610/2003 Z.z.. o elektronických komunikáciách v znení zákona 716/2004 Z.z. ( ďalej len „zákon o  elektronických komunikáciách“), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o  elektronických komunikáciách  vykonáva štátnu reguláciu telekomunikačných činností začína podľa § 32 ods. 5, 6 a 7 zákona o elektronických komunikáciách výberové konanie a zverejňuje

výzvu na predloženie ponúk

do výberového konania o pridelenie frekvencií  na zriadenie a prevádzkovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete pre jednosmerné šírenie nezmenených televíznych programov pre individuálny alebo skupinový príjem v obci

Michalová, okres Brezno 

 

a) Frekvenčné pásmo                  2 200 – 2 300  MHz 

     Frekvenčné pásmo je zdieľané prostriedkami Armády SR, preto nie je možné zaručiť nerušenú prevádzku.

b)  Účel použitia, podmienky a zásady na optimálne použitie frekvencií:

elektronická komunikačná služba spočívajúca v jednosmernom šírení nezmenených TV programov pre individuálny alebo  skupinový príjem

     1.  Oblasť: Obec Michalová  v dosahu priamej viditeľnosti z lokality uvedenej v 2..

     2. Predpokladané umiestnenie vysielacieho zariadenia a základné technické parametre:

           Súradnice (WGS 84)                                  19E4638    48N4535                                                              

           Nadm.výška + výška antény nad terénom                   600 + 25 m

           Vyžiarený výkon/kanál                                                       1 W

 

     3.  Minimálne rušenie mimo požadovanú oblasť. Pokiaľ bude zvolené iné miesto pre vysielanie, rušenie mimo pokrytú oblasť sa nesmie zvýšiť, v opačnom prípade treba vykonať opakovanú koordináciu, z ktorej môžu vyplynúť dodatočné podmienky na obmedzenie vyžarovania.

 4. Doba, na ktorú je možné frekvencie prideliť: do 31. 12. 2010.

c)  Hodnotiace kritériá:                                                                                       

1. efektívnosť využitia frekvenčného spektra, čiže pomer veľkosti oblasti pokrytej užitočným signálom k oblasti, v ktorej vznikne rušenie                                                                                                                              

      2.  optimálne pokrytie obyvateľstva v oblasti stanovenej podľa  b)1     

3.      lehota na začatie poskytovania služby  počítané odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia (počítané v mesiacoch)

4.   podiel na vytvorení konkurenčného prostredia v stanovenej oblasti

 

d)  Termín, do ktorého sa musí predložiť žiadosť o pridelenie frekvencií: Do 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy vo vestníku úradu (platí pre podanie na pošte i v podateľni úradu). Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu, alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

Žiadosť s ponukou je možné poslať  na adresu úradu, alebo podať v podateľni úradu na  adrese Telekomunikačný úrad SR, Továrenská 7, 810 06  Bratislava 16. Podatelňa je otvorená každý pracovný deň v čase od 8,00- 11,00 h a 12,00 – 13,30 h.

e) Požiadavky na formu a obsah predkladaných podkladov k žiadosti do výberového konania, aby bola zaručená porovnateľnosť ponúk:

   Predložená žiadosť musí obsahovať údaje ustanovené v  § 32 ods. 3 zákona o elektronických komunikáciách doplnené o údaje podľa bodu c)2. c)3 výzvy. Na tento účel je tlačivo žiadosti o pridelenie frekvencií pre systém MMDS zverejnené  na stránke úradu www.teleoff.gov.sk  alebo je možné takéto tlačivo získať na odbore správy frekvenčného spektra úradu na adrese uvedenej v bode d). K žiadosti musí byť priložená technická časť projektu alebo štúdia, ktorá rieši umiestnenie vysielacieho zariadenia, technické parametre vysielacieho zariadenia, vyžarovacie charakteristiky antény, anténového systému  a mapa predpokladaného pokrytia  územia užitočným signálom. Na samostatnom liste musí byť prehlásenie žiadateľa, či v danej oblasti už poskytuje službu podľa bodu b) výzvy (prostredníctvom MMDS alebo KDS) a aké percento obyvateľstva tejto oblasti túto službu využíva. Ďalej musí byť k ponuke priložená  zmluva o budúcej zmluve s majiteľom nehnuteľnosti, na ktorej má byť vysielacie zariadenie zriadené a prevádzkované. Žiadosť o pridelenie frekvencií spolu s podkladmi ponuky musí byť vložená do obalu, ktorý musí byť uzatvorený. Na obale musí byť uvedené obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa, meno kontaktnej osoby, tlf., fax číslo, prípadne  e-mail adresa a označenie

„Výberové konanie

MMDS – Michalová

Neotvárať!“

f)  Minimálna ponuka na jednorazovú úhradu za pridelenie frekvencií je 1 000 Sk (jedentisíc Sk)

g) Ďalšie podklady na výberové konanie: 

Pridelenie uvedeného frekvenčného pásma je  možné  iba jednému žiadateľovi.

 Žiadateľ, ktorému budú frekvencie pridelené, je povinný  splniť oznamovaciu povinnosť podľa podmienok všeobecného povolenia č. VP 1/2005 na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb.

Prenos programov podlieha registrácii podľa zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách.

V Bratislave 8. augusta 2005           

Ing. Milan Luknár

                                                                                                               predseda úradu

 

TELEKOMUNIKAČNÝ  ÚRAD  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY

Továrenská 7, 810 06  Bratislava 16

 

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy v elektronických komunikáciách podľa § 6 ods. 1 písm. b)  zákona č. 610/2003 Z.z.. o elektronických komunikáciách v znení zákona 716/2004 Z.z. (ďalej len „zákon o  elektronických komunikáciách“), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o  elektronických komunikáciách  vykonáva štátnu reguláciu telekomunikačných činností začína podľa § 32 ods. 5, 6 a 7 zákona o elektronických komunikáciách výberové konanie a zverejňuje

výzvu na predloženie ponúk

do výberového konania o pridelenie frekvencií  na zriadenie a prevádzkovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete pre jednosmerné šírenie nezmenených televíznych programov pre individuálny alebo skupinový príjem v obci

Ráztoka, okres Brezno

a) Frekvenčné pásmo                  2 200 – 2 300  MHz 

     Frekvenčné pásmo je zdieľané prostriedkami Armády SR, preto nie je možné zaručiť nerušenú prevádzku.

b)  Účel použitia, podmienky a zásady na optimálne použitie frekvencií:

elektronická komunikačná služba spočívajúca v jednosmernom šírení nezmenených TV programov pre individuálny alebo  skupinový príjem

     1.  Oblasť: Obec Ráztoka a susedné obce v dosahu priamej viditeľnosti z lokality uvedenej v 2..

     2. Predpokladané umiestnenie vysielacieho zariadenia a základné technické parametre:

           Súradnice (WGS 84)                                   19E2400    48N4909                                                              

           Nadm.výška + výška antény nad terénom                     490 + 3 m

           Vyžiarený výkon/kanál                                                       1 W

 

     3.  Minimálne rušenie mimo požadovanú oblasť. Pokiaľ bude zvolené iné miesto pre vysielanie, rušenie mimo pokrytú oblasť sa nesmie zvýšiť, v opačnom prípade treba vykonať opakovanú koordináciu, z ktorej môžu vyplynúť dodatočné podmienky na obmedzenie vyžarovania.

 4. Doba, na ktorú je možné frekvencie prideliť: do 31. 12. 2010.

c)  Hodnotiace kritériá:                                                                                       

1.  efektívnosť využitia frekvenčného spektra, čiže pomer veľkosti oblasti pokrytej užitočným signálom k oblasti, v ktorej vznikne rušenie                                                                                                                  

      2.  optimálne pokrytie obyvateľstva v oblasti stanovenej podľa  b)1         

3.      lehota na začatie poskytovania služby počítané odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia

4.   podiel na vytvorení konkurenčného prostredia v stanovenej oblasti                

 

d)  Termín, do ktorého sa musí predložiť žiadosť o pridelenie frekvencií:  Do 15 dní odo  dňa zverejnenia výzvy vo vestníku úradu (platí pre podanie na pošte i v podateľni úradu). Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu, alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

Žiadosť s ponukou je možné poslať na adresu úradu, alebo podať v podateľni úradu na adrese Telekomunikačný úrad SR, Továrenská 7, 810 06 Bratislava 16. Podateľňa je otvorená každý pracovný deň v čase od 8,00- 11,00 h a 12,00 – 13,30 h.

e) Požiadavky na formu a obsah predkladaných podkladov k žiadosti do výberového konania, aby bola zaručená porovnateľnosť ponúk:

   Predložená žiadosť musí obsahovať údaje ustanovené v § 32 ods. 3 zákona o elektronických komunikáciách doplnené o údaje podľa bodu c) 2. c) 3 výzvy. Na tento účel je tlačivo žiadosti o pridelenie frekvencií pre systém MMDS zverejnené na stránke úradu www.teleoff.gov.sk  alebo je možné takéto tlačivo získať na odbore správy frekvenčného spektra úradu na adrese uvedenej v bode d). K žiadosti musí byť priložená technická časť projektu alebo štúdia, ktorá rieši umiestnenie vysielacieho zariadenia, technické parametre vysielacieho zariadenia, vyžarovacie charakteristiky antény, anténového systému a mapa predpokladaného pokrytia  územia užitočným signálom. Na samostatnom liste musí byť prehlásenie žiadateľa, či v danej oblasti už poskytuje službu podľa bodu b) výzvy (prostredníctvom MMDS alebo KDS) a aké percento obyvateľstva tejto oblasti túto službu využíva. Ďalej musí byť k ponuke priložená  zmluva o budúcej zmluve s majiteľom nehnuteľnosti, na ktorej má byť vysielacie zariadenie zriadené a prevádzkované. Žiadosť o pridelenie frekvencií spolu s podkladmi ponuky  musí byť vložená do obalu, ktorý musí byť uzatvorený. Na obale musí byť uvedené obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa, meno kontaktnej osoby, tlf., fax  číslo, prípadne e-mail adresa a označenie

„Výberové konanie

MMDS – Ráztoka

Neotvárať!“

                                                                  

f)  Minimálna ponuka na jednorazovú úhradu za pridelenie frekvencií je 1 000 Sk (jedentisíc Sk)

g) Ďalšie podklady na výberové konanie:

Pridelenie uvedeného frekvenčného pásma je  možné  iba jednému žiadateľovi.

 Žiadateľ, ktorému budú frekvencie pridelené, je povinný  splniť oznamovaciu povinnosť podľa podmienok všeobecného povolenia č. VP 1/2005 na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb.

Prenos programov podlieha registrácii podľa zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách.

V Bratislave 8. augusta  2005           

Ing. Milan Luknár

                                                                                                                predseda úradu

 

TELEKOMUNIKAČNÝ  ÚRAD  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY

Továrenská 7, 810 06  Bratislava 16

 

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy v elektronických komunikáciách podľa § 6 ods. 1 písm. b)  zákona č. 610/2003 Z.z.. o elektronických komunikáciách v znení zákona 716/2004 Z.z. (ďalej len „zákon o  elektronických komunikáciách“), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o  elektronických komunikáciách  vykonáva štátnu reguláciu telekomunikačných činností začína podľa § 32 ods. 5, 6 a 7 zákona o elektronických komunikáciách výberové konanie a zverejňuje

výzvu na predloženie ponúk

do výberového konania o pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete pre jednosmerné šírenie nezmenených televíznych programov pre individuálny alebo skupinový príjem v obci

Rajec, okres Žilina

 

a) Frekvenčné pásmo                  2 200 – 2 300  MHz

     Frekvenčné pásmo je zdieľané prostriedkami Armády SR, preto nie je možné zaručiť nerušenú prevádzku.

 

b)  Účel použitia, podmienky a zásady na optimálne použitie frekvencií:

elektronická komunikačná služba spočívajúca v jednosmernom šírení nezmenených TV programov pre individuálny alebo skupinový príjem

     1.  Oblasť: Obec Rajec  v dosahu priamej viditeľnosti z lokality uvedenej v 2.

     2. Predpokladané umiestnenie vysielacieho zariadenia a základné technické parametre:

           Súradnice (WGS 84)                                    18E3812    49N0538                                                              

           Nadm. výška + výška antény nad terénom                      487 + 5 m

           Vyžiarený výkon/kanál                                                       1 W

 

     3.  Minimálne rušenie mimo požadovanú oblasť. Pokiaľ bude zvolené iné miesto pre vysielanie, rušenie mimo pokrytú oblasť sa nesmie zvýšiť, v opačnom prípade treba vykonať opakovanú koordináciu, z ktorej môžu vyplynúť dodatočné podmienky na obmedzenie vyžarovania.

 4. Doba, na ktorú je možné frekvencie prideliť: do 31. 12. 2010.

 

c)  Hodnotiace kritériá:                                                                      

1.  efektívnosť využitia frekvenčného spektra, čiže pomer veľkosti oblasti pokrytej užitočným signálom k oblasti, v ktorej vznikne rušenie

      2.  optimálne pokrytie obyvateľstva v oblasti stanovenej podľa  b)1

3.      lehota na začatie poskytovania služby  počítané odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia

4.   podiel na vytvorení konkurenčného prostredia v stanovenej oblasti

 

d)  Termín, do ktorého sa musí predložiť žiadosť o pridelenie frekvencií: Do 15 dní odo dňa zverejnenia výzvy vo vestníku úradu (platí pre podanie na pošte i v podateľni úradu). Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu, alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

Žiadosť s ponukou je možné poslať na adresu úradu, alebo podať v podateľni úradu na adrese Telekomunikačný úrad SR, Továrenská 7, 810 06  Bratislava 16. Podateľňa je otvorená každý pracovný deň v čase od 8,00- 11,00 h a 12,00 – 13,30 h.

              

e) Požiadavky na formu a obsah predkladaných podkladov k žiadosti do výberového konania, aby bola zaručená porovnateľnosť ponúk:

   Predložená žiadosť musí obsahovať údaje ustanovené v § 32 ods. 3 zákona o elektronických komunikáciách doplnené o údaje podľa bodu c) 2. c) 3 výzvy. Na tento účel je tlačivo žiadosti o pridelenie frekvencií pre systém MMDS zverejnené  na stránke úradu www.teleoff.gov.sk  alebo je možné takéto tlačivo získať na odbore správy frekvenčného spektra úradu na adrese uvedenej v bode d). K žiadosti musí byť priložená technická časť projektu alebo štúdia, ktorá rieši umiestnenie vysielacieho zariadenia, technické parametre vysielacieho zariadenia, vyžarovacie charakteristiky antény, anténového systému a mapa predpokladaného pokrytia  územia užitočným signálom. Na samostatnom liste musí byť prehlásenie žiadateľa, či v danej oblasti už poskytuje službu podľa bodu b) výzvy (prostredníctvom MMDS alebo KDS) a aké percento obyvateľstva tejto oblasti túto službu využíva. Ďalej musí byť k ponuke priložená  zmluva o budúcej zmluve s majiteľom nehnuteľnosti, na ktorej má byť vysielacie zariadenie zriadené a prevádzkované. Žiadosť o pridelenie frekvencií spolu s podkladmi ponuky musí byť vložená do obalu, ktorý musí byť uzatvorený. Na obale musí byť uvedené obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa, meno kontaktnej osoby, tlf., fax  číslo, prípadne e-mail adresa a označenie

„Výberové konanie

MMDS – Rajec

Neotvárať!“

                                                                  

f)  Minimálna ponuka na jednorazovú úhradu za pridelenie frekvencií je 1 000 Sk (jedentisíc Sk)

g) Ďalšie podklady na výberové konanie:

Pridelenie uvedeného frekvenčného pásma je možné iba jednému žiadateľovi.

 Žiadateľ, ktorému budú frekvencie pridelené, je povinný splniť oznamovaciu povinnosť podľa podmienok všeobecného povolenia č. VP 1/2005 na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb.

Prenos programov podlieha registrácii podľa zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách.

V Bratislave 8. augusta  2005           

Ing. Milan Luknár

                                                                                                                predseda úradu

 

TELEKOMUNIKAČNÝ  ÚRAD  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY

Továrenská 7, 810 06  Bratislava 16

 

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy v elektronických komunikáciách podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 610/2003 Z.z.. o elektronických komunikáciách v znení zákona 716/2004 Z.z. (ďalej len „zákon o  elektronických komunikáciách“), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o  elektronických komunikáciách  vykonáva štátnu reguláciu telekomunikačných činností začína podľa § 32 ods. 5, 6 a 7 zákona o elektronických komunikáciách výberové konanie a zverejňuje

výzvu na predloženie ponúk

do výberového konania o pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete pre jednosmerné šírenie nezmenených televíznych programov pre individuálny alebo skupinový príjem v obci

Petrovice, okres Bytča 

 

a) Frekvenčné pásmo                  2 200 – 2 300  MHz 

     Frekvenčné pásmo je zdieľané prostriedkami Armády SR, preto nie je možné zaručiť nerušenú prevádzku.

 

b)  Účel použitia, podmienky a zásady na optimálne použitie frekvencií:

elektronická komunikačná služba spočívajúca v jednosmernom šírení nezmenených TV programov pre individuálny alebo skupinový príjem

     1.  Oblasť: Obec Petrovice  v dosahu priamej viditeľnosti z lokality uvedenej v 2..

     2. Predpokladané umiestnenie vysielacieho zariadenia a základné technické parametre:

           Súradnice (WGS 84)                                    18E3112    49N1514                                                              

           Nadm. výška + výška antény nad terénom                    475 + 12 m

           Vyžiarený výkon/kanál                                                       1 W

 

     3.  Minimálne rušenie mimo požadovanú oblasť. Pokiaľ bude zvolené iné miesto pre vysielanie, rušenie mimo pokrytú oblasť sa nesmie zvýšiť, v opačnom prípade treba vykonať opakovanú koordináciu, z ktorej môžu vyplynúť dodatočné podmienky na obmedzenie vyžarovania.

 4. Doba, na ktorú je možné frekvencie prideliť: do 31. 12. 2010.

c)  Hodnotiace kritériá:                                                                                       

1.  efektívnosť využitia frekvenčného spektra, čiže pomer veľkosti oblasti pokrytej užitočným signálom k oblasti, v ktorej vznikne rušenie

      2.  optimálne pokrytie obyvateľstva v oblasti stanovenej podľa  b)1

3.      lehota na začatie poskytovania služby  počítané odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia (počítané v mesiacoch)

4.   podiel na vytvorení konkurenčného prostredia v stanovenej oblasti

 

d)  Termín, do ktorého sa musí predložiť žiadosť o pridelenie frekvencií: Do 15 dní odo dňa zverejnenia výzvy vo vestníku úradu (platí pre podanie na pošte i v podateľni úradu). Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu, alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

Žiadosť s ponukou je možné poslať  na adresu úradu, alebo podať v podateľni úradu na  adrese Telekomunikačný úrad SR, Továrenská 7, 810 06  Bratislava 16. Podateľňa je otvorená každý pracovný deň v čase od 8,00- 11,00 h a 12,00 – 13,30 h.

e) Požiadavky na formu a obsah predkladaných podkladov k žiadosti do výberového konania, aby bola zaručená porovnateľnosť ponúk:

   Predložená žiadosť musí obsahovať údaje ustanovené v  § 32 ods. 3 zákona o elektronických komunikáciách doplnené o údaje podľa bodu c) 2. c) 3 výzvy. Na tento účel je tlačivo žiadosti o pridelenie frekvencií pre systém MMDS  zverejnené  na  stránke úradu www.teleoff.gov.sk  alebo je možné takéto tlačivo získať na odbore správy frekvenčného spektra úradu na adrese uvedenej v bode d). K žiadosti musí byť priložená technická časť projektu alebo štúdia, ktorá rieši umiestnenie vysielacieho zariadenia, technické parametre vysielacieho zariadenia, vyžarovacie charakteristiky antény, anténového systému  a mapa predpokladaného pokrytia  územia užitočným signálom. Na samostatnom liste musí byť prehlásenie žiadateľa, či v danej oblasti už poskytuje službu podľa bodu b) výzvy (prostredníctvom MMDS alebo KDS) a aké percento obyvateľstva tejto oblasti túto službu využíva. Ďalej musí byť k ponuke priložená  zmluva o budúcej zmluve s majiteľom nehnuteľnosti, na ktorej má byť vysielacie zariadenie zriadené a prevádzkované. Žiadosť o pridelenie frekvencií spolu s podkladmi ponuky  musí byť vložená do obalu, ktorý musí byť uzatvorený. Na obale musí byť uvedené obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa, meno kontaktnej osoby, tlf., fax  číslo, prípadne e-mail adresa a označenie

„Výberové konanie

MMDS – Petrovice

Neotvárať!“

                                                                  

f)  Minimálna ponuka na jednorazovú úhradu za pridelenie frekvencií je 1 000 Sk (jedentisíc Sk)

g) Ďalšie podklady na výberové konanie:

Pridelenie uvedeného frekvenčného pásma je možné iba jednému žiadateľovi.

 Žiadateľ, ktorému budú frekvencie pridelené, je povinný  splniť oznamovaciu povinnosť podľa podmienok všeobecného povolenia č. VP 1/2005 na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb.

Prenos programov podlieha registrácii podľa zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách.

V Bratislave 8. augusta  2005           

Ing. Milan Luknár

predseda úradu

 

TELEKOMUNIKAČNÝ  ÚRAD  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY

Továrenská 7, 810 06  Bratislava 16

 

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy v elektronických komunikáciách podľa § 6  ods. 1 písm. b) zákona č. 610/2003 Z.z.. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov(ďalej len „zákon o  elektronických komunikáciách“), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o  elektronických komunikáciách  vykonáva štátnu reguláciu telekomunikačných činností začína podľa § 32 ods. 5, 6 a 7 zákona o elektronických komunikáciách výberové konanie a zverejňuje

výzvu na predloženie ponúk

do výberového konania o pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete pre jednosmerné šírenie nezmenených televíznych programov pre individuálny alebo skupinový príjem v obci

Rimavská Sobota

 

a) Frekvenčné pásmo                  2 200 – 2 300  MHz 

     Frekvenčné pásmo je zdieľané prostriedkami Armády SR, preto nie je možné zaručiť nerušenú prevádzku.

 

b)  Účel použitia, podmienky a zásady na optimálne použitie frekvencií :

elektronická komunikačná služba spočívajúca v jednosmernom šírení nezmenených TV programov pre individuálny alebo skupinový príjem

     1. Oblasť: Obec Rimavská Sobota v dosahu priamej viditeľnosti z lokality uvedenej v 2.

     2. Predpokladané umiestnenie vysielacieho zariadenia a základné technické parametre:

           Súradnice (WGS 84)                                               20E0411    48N2106                                                               

           Nadm.výška + výška antény nad terénom                         287 + 20 m

           Vyžiarený výkon/kanál    &nbs