Výzva na predloženie ponúk do výberového konania o pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete pre jednosmerné šírenie nezmenených televíznych programov pre individuálny alebo skupinový príjem

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy v elektronických komunikáciách podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o  elektronických komunikáciách  vykonáva štátnu reguláciu telekomunikačných činností začína podľa § 32 ods. 5, 6 a 7 zákona o elektronických komunikáciách výberové konanie a zverejňuje 

výzvu na predloženie ponúk

do výberového konania o pridelenie frekvencií  na zriadenie a prevádzkovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete pre jednosmerné šírenie nezmenených televíznych programov pre individuálny alebo skupinový príjem v obci

Margecany

a) Frekvenčné pásmo                  2252 – 2 300  MHz 

Frekvenčné pásmo je zdieľané s prostriedkami Armády SR, preto nie je možné zaručiť nerušenú prevádzku.

b)  Účel použitia, podmienky a zásady na optimálne použitie frekvencií:

elektronická komunikačná služba spočívajúca v jednosmernom šírení nezmenených TV programov pre individuálny, alebo  skupinový príjem

 

     1.   Oblasť:  obec Margecany

     2.   Predpokladané umiestnenie vysielacieho zariadenia a základné technické parametre:

           Súradnice vo WGS84                                                    021E00 21,7 / 48N53 31,6

           Nadm.výška + výška antény nad terénom                      371 + 20 m

           Vyžarovací diagram                                                      hlavný smer žiarenia v sektore  

                                                                                                340°- 195°                        

           Max. celkový vyžiarený výkon                                         1 W

           Polarizácia:                                                                        H

 

3.      Minimálne rušenie mimo požadovanú oblasť.  Pokiaľ bude zvolené iné miesto pre umiestnenie vysielača MMDS na pokrytie obce Margecany, rušenie mimo požadovanú oblasť  pokrytia sa nesmie zvýšiť, v opačnom prípade je potrebné vykonať opakovanú   koordináciu, z ktorej môžu vyplynúť dodatočné podmienky na obmedzenie vyžarovania. V  prípade  vzniku  rušenia je prevádzkovateľ povinný spolupracovať na  jeho odstránení.

 

c)  Hodnotiace kritériá                                                                                     

1.  efektívnosť využitia frekvenčného spektra, čiže pomer veľkosti oblasti pokrytej             užitočným signálom  k oblasti, v ktorej vznikne rušenie

      2.  optimálne pokrytie obyvateľstva v oblasti stanovenej podľa b) 1                    

3.    termín na začatie poskytovania služby (počítané odo dňa nadobudnutia právoplatnosti  povolenia)                                           

4.   podiel na vytvorení konkurenčného prostredia v stanovenej oblasti   

               

d)  Termín, do ktorého sa musí predložiť žiadosť o pridelenie frekvencií: Do 30 dní odo  dňa zverejnenia výzvy vo vestníku úradu (platí pre podanie na pošte i v podateľni úradu). Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu, alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

Žiadosť s ponukou je možné poslať na adresu úradu, alebo podať v podateľni úradu na adrese Telekomunikačný úrad SR, Továrenská 7, 810 06  Bratislava 16. Podateľňa je otvorená každý pracovný deň v čase od 7,00- 12,00 h a 12,30 – 13,30 h.

              

e) Požiadavky na formu a obsah predkladaných podkladov k žiadosti do výberového konania, aby bola zaručená porovnateľnosť ponúk:

&   Predložená žiadosť musí obsahovať údaje ustanovené v § 32 ods. 3 zákona o elektronických komunikáciách doplnené o údaje podľa bodu c) 2. c) 3. výzvy. Na tento účel je tlačivo žiadosti o pridelenie frekvencií pre systém MMDS vo výberovom konaní  prílohou tejto výzvy alebo je možné takéto tlačivo získať na odbore správy frekvenčného spektra úradu na adrese uvedenej v bode d). K žiadosti musí byť priložená technická časť projektu alebo štúdia, ktorá rieši umiestnenie vysielacieho zariadenia, technické parametre vysielacieho zariadenia, vyžarovacie charakteristiky antény, anténového systému a mapa predpokladaného pokrytia územia užitočným signálom. Na samostatnom liste musí byť prehlásenie  žiadateľa,  či v  danej  oblasti  už  poskytuje  službu podľa bodu b) výzvy (prostredníctvom MMDS alebo KDS) a aké percento obyvateľstva tejto oblasti túto službu využíva. Ďalej musí byť k ponuke priložená  zmluva o budúcej zmluve s majiteľom nehnuteľnosti, na ktorej má byť vysielacie zariadenie zriadené a prevádzkované. Žiadosť o pridelenie frekvencií spolu s podkladmi ponuky musí byť vložená do obalu, ktorý musí byť uzatvorený. Na obale musí byť uvedené obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania  žiadateľa, meno kontaktnej osoby, tlf., fax číslo, prípadne e-mail adresa a označenie

„Výberové konanie

MMDS – Margecany

Neotvárať!“

                                                                  

f)  Minimálna ponuka na jednorazovú úhradu za pridelenie frekvencií je 1 000 Sk (tisíc Sk) 

g) Ďalšie podklady a informácie na výberové konanie 

Pridelenie uvedeného frekvenčného pásma je možné iba jednému žiadateľovi. Informácie  v ponuke, na základe ktorých bude určený úspešný účastník výberového konania, budú  považované za záväzky a premietnuté do rozhodnutia úradu o pridelení frekvencií v  súlade s  § 32 ods. 19 písm. f) zákona o elektronických komunikáciách.   

Frekvencie je možné prideliť na obdobie do 31.12. 2007 bez garancie ďalšieho predĺženia.   Žiadateľ, ktorému budú frekvencie pridelené je povinný splniť oznamovaciu povinnosť   podľa podmienok všeobecného povolenia č. VP 1/2005 na poskytovanie elektronických  komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb.  

Prenos programov podlieha registrácii podľa zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách.   

V  Bratislave 06. novembra 2006.           

     Ing. Milan Luknár

                                                                                                                  predseda úradu

  

TELEKOMUNIKAČNÝ  ÚRAD  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY

Továrenská 7, 810 06  Bratislava 16

 

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy v elektronických komunikáciách podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o  elektronických komunikáciách“), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o  elektronických komunikáciách  vykonáva štátnu reguláciu telekomunikačných činností začína podľa § 32 ods. 5, 6 a 7 zákona o elektronických komunikáciách výberové konanie a zverejňuje 

výzvu na predloženie ponúk

 do výberového konania o pridelenie frekvencií  na zriadenie a prevádzkovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete pre jednosmerné šírenie nezmenených televíznych programov pre individuálny alebo skupinový príjem v obci

Tornaľa

 

a) Frekvenčné pásmo                  2252 – 2 300  MHz 

Frekvenčné pásmo je zdieľané s prostriedkami Armády SR, preto nie je možné zaručiť nerušenú prevádzku.

b)  Účel použitia, podmienky a zásady na optimálne použitie frekvencií:

elektronická komunikačná služba spočívajúca v jednosmernom šírení nezmenených TV programov pre individuálny, alebo  skupinový príjem

 

     1.   Oblasť:  obec Tornaľa

     2.   Predpokladané umiestnenie vysielacieho zariadenia a základné technické  parametre:

           Súradnice vo WGS84                                                       020E21 00 / 48N27 25

           Nadm.výška + výška antény nad terénom                         210 + 15 m

           Vyžarovací diagram                                                           smerový                        

           Max. celkový vyžiarený výkon                                          1 W

           Polarizácia:                                                                         V

 

3.      Minimálne rušenie mimo požadovanú oblasť.  Pokiaľ bude zvolené iné miesto pre umiestnenie vysielača MMDS na pokrytie obce Tornaľa, rušenie mimo požadovanú oblasť pokrytia  sa nesmie zvýšiť, v opačnom prípade je potrebné vykonať opakovanú koordináciu, z  ktorej môžu vyplynúť dodatočné podmienky na obmedzenie vyžarovania. V prípade vzniku rušenia je prevádzkovateľ povinný spolupracovať na  jeho odstránení.

&n 

c)  Hodnotiace kritériá:                                                                                       

1.  efektívnosť využitia frekvenčného spektra, čiže pomer veľkosti oblasti pokrytej  span>

            užitočným signálom  k oblasti, v ktorej vznikne rušenie

      2.  optimálne pokrytie obyvateľstva v oblasti stanovenej podľa b) 1         

2.      termín na začatie poskytovania služby (počítané odo dňa nadobudnutia právoplatnosti

   povolenia)                                           

4.   podiel na vytvorení konkurenčného prostredia v stanovenej oblasti          

         

d)  Termín, do ktorého sa musí predložiť žiadosť o pridelenie frekvencií: Do 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy vo vestníku úradu (platí pre podanie na pošte i v podateľni úradu). Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu, alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

Žiadosť s ponukou je možné poslať  na adresu úradu, alebo podať v podateľni úradu na  adrese Telekomunikačný úrad SR, Továrenská 7, 810 06  Bratislava 16. Podateľňa je otvorená každý pracovný deň v čase od 7,00- 12,00 h a 12,30 – 13,30 h.

              

e) Požiadavky na formu a obsah predkladaných podkladov k žiadosti do výberového konania, aby bola zaručená porovnateľnosť ponúk:

   Predložená žiadosť musí obsahovať údaje ustanovené v § 32 ods. 3 zákona o elektronických komunikáciách doplnené o údaje podľa bodu c) 2. c) 3. výzvy. Na tento účel je tlačivo žiadosti o pridelenie frekvencií pre systém MMDS vo výberovom konaní  prílohou tejto výzvy alebo je možné takéto tlačivo získať na odbore správy frekvenčného spektra úradu na adrese uvedenej v bode d). K žiadosti musí byť priložená technická časť projektu alebo štúdia, ktorá rieši umiestnenie vysielacieho zariadenia, technické parametre vysielacieho zariadenia, vyžarovacie charakteristiky antény, anténového systému a mapa predpokladaného pokrytia územia užitočným signálom. Na samostatnom liste musí byť prehlásenie  žiadateľa,  či v  danej  oblasti  už  poskytuje  službu podľa bodu b) výzvy (prostredníctvom MMDS alebo KDS) a aké percento obyvateľstva tejto oblasti túto službu využíva. Ďalej musí byť k ponuke priložená  zmluva o budúcej zmluve s majiteľom nehnuteľnosti, na ktorej má byť vysielacie zariadenie zriadené a prevádzkované.  Žiadosť o pridelenie frekvencií spolu s podkladmi ponuky musí byť vložená do obalu, ktorý musí byť uzatvorený. Na obale musí byť uvedené obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania  žiadateľa, meno kontaktnej osoby, tlf., fax číslo, prípadne e-mail adresa  a označenie

„Výberové konanie

MMDS – Tornaľa

Neotvárať!“

                                                                   

f)  Minimálna ponuka na jednorazovú úhradu za pridelenie frekvencií je 1 000 Sk (tisíc Sk) 

g) Ďalšie podklady a informácie na výberové konanie

 

 Pridelenie uvedeného frekvenčného pásma je možné iba jednému žiadateľovi.  Informácie v  ponuke, na základe  ktorých bude určený  úspešný účastník výberového  konania,  budú  považované  za  záväzky  a premietnuté do rozhodnutia úradu o pridelení  frekvencií v súlade s  § 32 ods. 19 písm. f) zákona o elektronických komunikáciách. Frekvencie je  možné prideliť na obdobie do 31.12. 2007  bez garancie ďalšieho  predĺženia. Žiadateľ, ktorému budú frekvencie pridelené je povinný splniť oznamovaciu povinnosť podľa podmienok všeobecného povolenia č. VP 1/2005 na poskytovanie  elektronických  komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb.  

Prenos programov podlieha registrácii podľa zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách.   

V  Bratislave 07. novembra 2006           

  Ing. Milan Luknár

                                                                                                                predseda úradu 

 

TELEKOMUNIKAČNÝ  ÚRAD  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY

Továrenská 7, 810 06  Bratislava 16

 

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy v elektronických komunikáciách podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o  elektronických komunikáciách“), ktorý podľa  § 6 ods. 3 písm. a) zákona o  elektronických komunikáciách  vykonáva štátnu reguláciu telekomunikačných činností začína podľa § 32 ods. 5, 6 a 7 zákona o elektronických komunikáciách výberové konanie a zverejňuje 

výzvu na predloženie ponúk

 do výberového konania o pridelenie frekvencií  na zriadenie a prevádzkovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete pre jednosmerné šírenie nezmenených televíznych programov pre individuálny alebo skupinový príjem v obci

Tisovec

 

a) Frekvenčné pásmo                  2252 – 2 300  MHz 

Frekvenčné pásmo je zdieľané s prostriedkami Armády SR, preto nie je možné zaručiť      nerušenú prevádzku.

b)  Účel použitia, podmienky a zásady na optimálne použitie frekvencií:

elektronická komunikačná služba spočívajúca v jednosmernom šírení nezmenených TV programov pre individuálny, alebo skupinový príjem

 

     1.   Oblasť:  obec Tisovec

                                       

     2.   Predpokladané umiestnenie vysielacieho zariadenia a základné technické  parametre:

           Súradnice vo WGS84                                                       019E57 25 / 48N40 20

           Nadm.výška + výška antény nad terénom                         500 + 15 m

           Vyžarovací diagram                                                          smerový                       

           Max. celkový vyžiarený výkon                                           1 W

           Polarizácia:                                                                          H

 

3.      Minimálne rušenie mimo požadovanú oblasť.  Pokiaľ bude zvolené iné miesto pre umiestnenie vysielača MMDS na pokrytie obce Tisovec, rušenie mimo požadovanú oblasť pokrytia  sa nesmie zvýšiť, v opačnom prípade je potrebné vykonať opakovanú  koordináciu, z ktorej môžu vyplynúť dodatočné podmienky na obmedzenie vyžarovania. V  prípade vzniku rušenia je prevádzkovateľ povinný  spolupracovať na  jeho odstránení.

&nbs 

c)  Hodnotiace kritériá:                                                                                       

1.  efektívnosť využitia frekvenčného spektra, čiže pomer veľkosti oblasti pokrytej              užitočným signálom  k oblasti, v ktorej vznikne rušeniean>

      2.  optimálne pokrytie obyvateľstva v oblasti stanovenej  podľa  b)1                     

3.termín na začatie poskytovania služby (počítané odo dňa nadobudnutia právoplatnosti    povolenia)                                           

4.   podiel na vytvorení konkurenčného prostredia v stanovenej oblasti            

       

d)  Termín, do ktorého sa musí predložiť žiadosť o pridelenie frekvencií:  Do 30 dní odo  dňa zverejnenia výzvy vo vestníku úradu ( platí pre podanie na pošte i v podateľni úradu). Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu, alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

Žiadosť s ponukou je možné poslať  na adresu úradu, alebo podať v podateľni úradu na  adrese Telekomunikačný úrad SR, Továrenská 7, 810 06  Bratislava 16. Podateľňa je otvorená každý pracovný deň v čase od 7,00- 12,00 h a 12,30 – 13,30 h.

 &nbs       

e) Požiadavky na formu a obsah predkladaných podkladov k žiadosti do výberového konania, aby bola zaručená porovnateľnosť ponúk:

   Predložená žiadosť musí obsahovať údaje ustanovené v § 32 ods. 3 zákona o elektronických komunikáciách doplnené o údaje podľa bodu c) 2. c) 3. výzvy. Na tento účel je tlačivo žiadosti o pridelenie frekvencií pre systém MMDS vo výberovom konaní  prílohou tejto výzvy alebo je možné takéto tlačivo získať na odbore správy frekvenčného spektra úradu na adrese uvedenej v bode d). K žiadosti musí byť priložená technická časť projektu alebo štúdia, ktorá rieši umiestnenie vysielacieho zariadenia, technické parametre vysielacieho zariadenia, vyžarovacie charakteristiky antény, anténového systému a mapa predpokladaného pokrytia územia užitočným signálom. Na samostatnom liste musí byť prehlásenie  žiadateľa, či v  danej  oblasti  už  poskytuje  službu podľa bodu b) výzvy (prostredníctvom MMDS alebo KDS) a aké percento obyvateľstva tejto oblasti túto službu využíva. Ďalej musí byť k ponuke priložená  zmluva o budúcej zmluve s majiteľom nehnuteľnosti, na ktorej má byť vysielacie zariadenie zriadené a prevádzkované.  Žiadosť o pridelenie frekvencií spolu s podkladmi ponuky  musí byť vložená do obalu, ktorý musí byť uzatvorený. Na obale musí byť uvedené obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa, meno kontaktnej osoby, tlf., fax číslo, prípadne  e-mail adresa a označenie

„Výberové konanieong>

MMDS – Tisovec

Neotvárať!“

                                                                   

f)  Minimálna ponuka na jednorazovú úhradu za pridelenie frekvencií je 1 000 Sk (tisíc Sk) 

g) Ďalšie podklady a informácie na výberové konanie 

Pridelenie uvedeného frekvenčného pásma je možné iba jednému žiadateľovi. Informácie  v  ponuke,  na základe  ktorých  bude  určený  úspešný  účastník výberového konania,  budú  považované  za  záväzky  a premietnuté do rozhodnutia úradu o pridelení frekvencií   v súlade   s § 32 ods. 19 písm. f) zákona o elektronických komunikáciách. Frekvencie je možné   prideliť na obdobie do 31.12.2007 bez garancie  ďalšieho predĺženia. Žiadateľ, ktorému budú frekvencie pridelené je povinný splniť oznamovaciu povinnosť podľa podmienok všeobecného povolenia č. VP 1/2005 na poskytovanie  elektronických  komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb.   

Prenos programov podlieha registrácii podľa zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách.   

V Bratislave 08. novembra 2006           

    Ing. Milan Luknár

                                                                                                               predseda úradu