Výzva na predloženie ponúk na pridelenie bloku frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie mobilnej bezdrôtovej elektronickej komunikačnej siete vo frekvenčnom pásme 872 – 876 MHz/917-921 MHz v Slovenskej republike

Výzva na predloženie ponúk

      Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy v oblasti elektronických komunikácií podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“) zverejňuje podľa § 32 ods. 6, 7 a 8 zákona o elektronických komunikáciách výzvu na predloženie ponúk

na pridelenie bloku frekvencií  na zriadenie a prevádzkovanie mobilnej bezdrôtovej elektronickej komunikačnej siete vo frekvenčnom pásme 872 – 876 MHz/917-921 MHz v Slovenskej republike.

     Predmetom výberového konania je pridelenie frekvencií, resp. frekvenčného bloku vo frekvenčnom pásme 872-876 MHz/917-921 MHz pre celé územie Slovenskej republiky na dobu 20 rokov.

     Úspešnému účastníkovi výberového konania úrad pridelí jeden blok pozostávajúci z troch frekvenčných kanálov s celkovou šírkou 3,75 MHz a k nim prislúchajúcich kanálov, s ktorými spoločne tvoria jeden duplexný pár, podľa prílohy k plánu využitia frekvenčného spektra č. FP/MS-10. Uvedená príloha určuje základné podmienky pre používanie frekvencií v pásme 870-876 MHz/915-921 MHz v SR a je zverejnená  tu.

     Pridelený blok frekvencií je určený pre prevádzkovanie jednej celoplošnej  mobilnej bezdrôtovej elektronickej komunikačnej siete, ktorá využíva širokopásmovú digitálnu technológiu a  poskytuje verejne dostupnú elektronickú komunikačnú službu.

     Za frekvenčné plánovanie v pridelenom úseku frekvencií je zodpovedný držiteľ povolenia, ktorý zodpovedá aj za dodržanie stanovených podmienok na hranici štátu, definovaných medzinárodnými dohodami.

Úsek 872,000-875,800 MHz je určený pre vysielanie koncových zariadení.

Úsek 917,000–920,800 MHz je určený pre vysielanie základňových staníc.

Úseky 875,800-876 MHz, 920,800-921 MHz sú ochranné úseky.

Duplexný odstup je 45 MHz.

Úrad určuje jediné hodnotiace kritérium, ktorým je výška ponúknutej jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií, resp. frekvenčných blokov, pričom očakávaná minimálna ponuka je 30 000 000,- Sk (slovom: tridsať miliónov slovenských korún).

Víťazom a úspešným účastníkom výberového konania sa stane len jeden účastník, a to ten, ktorý ponúkne najvyššiu jednorazovú úhradu. V prípade rozdielu ponúknutej sumy v jej číselnom a slovnom vyjadrení platí suma v slovnom vyjadrení. V prípade rovnosti najvyšších ponúk úrad vyzve tých žiadateľov, ktorí ponúkli jednorazovú úhradu v rovnakej výške k zvýšeniu ich ponuky a určí termín, do ktorého ju majú úradu predložiť.

     Žiadateľ predloží úradu  žiadosť vyhotovenú v slovenskom jazyku a podpísanú osobou alebo osobami oprávnenými konať v mene žiadateľa podľa zápisu v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri alebo v inom obdobnom registri s uvedením mena, priezviska a funkcie, alebo podpísanú inou osobou oprávnenou konať v mene žiadateľa na základe plnej moci alebo poverenia. Podpis (podpisy) na žiadosti musí (musia) byť úradne overený (overené).

Žiadosť musí obsahovať:

  • meno, priezvisko a adresu žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o podnikateľa fyzickú osobu, a IČO, ak už bolo fyzickej osobe alebo právnickej osobe pridelené na účely prevádzkovania inej činnosti,
  • požadované frekvencie a vymedzenie predpokladaného územia,
  • účel a spôsob použitia frekvencií,
  • dobu, na ktorú žiadateľ žiada o pridelenie frekvencií,
  • ako prílohu originál alebo overenú kópiu výpisu z obchodného registra alebo zo živnostenského registra alebo iného obdobného registra alebo iný obdobný dokument registrácie žiadateľa vydaný príslušným orgánom štátu s úradným prekladom do slovenského jazyka, nie starší ako 3 mesiace,
  • ako prílohu originál plnej moci alebo poverenia s úradne overeným podpisom splnomocniteľa alebo poverovateľa, ak za žiadateľa bude konať iná oprávnená osoba než osoba alebo osoby oprávnené konať v jeho mene podľa zápisu v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri alebo v inom obdobnom registri.

     Žiadateľ predloží úradu aj ponuku vyhotovenú v slovenskom jazyku a podpísanú osobou alebo osobami oprávnenými konať v mene žiadateľa podľa zápisu v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri alebo v inom obdobnom registri s uvedením mena, priezviska a funkcie, alebo podpísanú inou osobou oprávnenou konať v mene žiadateľa na základe plnej moci alebo poverenia. Podpis (podpisy) na ponuke musí (musia) byť úradne overený (overené).

     Ponuka musí byť označená ako „Ponuka do výberového konania na pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie mobilnej bezdrôtovej elektronickej komunikačnej siete vo frekvenčnom pásme 872-876 MHz/917-921 MHz v Slovenskej republike“ a musí obsahovať:

  • meno, priezvisko a adresu žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o podnikateľa fyzickú osobu, a IČO, ak už bolo fyzickej osobe alebo právnickej osobe pridelené na účely prevádzkovania inej činnosti,
  • výšku ponúknutej jednorazovej úhrady v slovenských korunách (v číselnom aj slovnom vyjadrení),
  • ako prílohu originál plnej moci alebo poverenia s úradne overeným podpisom splnomocniteľa alebo poverovateľa pre prípad, že by ponuku podpísala iná oprávnená osoba na základe plnej moci alebo poverenia, než tá, ktorá podpísala žiadosť.

     Žiadateľ, ktorého ponuka nebude spĺňať všetky požiadavky uvedené v tejto výzve, bude z výberového konania vylúčený.

     Žiadosť a ponuka musí byť vložená do obalu, ktorý je uzatvorený a zapečatený alebo inak zabezpečený proti náhodnému otvoreniu. Na obale musí byť uvedené meno, priezvisko a adresa žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o podnikateľa fyzickú osobu, a označenie „Výberové konanie 872 – 876 MHz/917-921 MHz neotvárať!“.

     Žiadosť a ponuka musí byť doručená úradu najneskôr do 29.04.2008 do 13:30 hodiny na adresu: Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, Továrenská 7, 810 06 Bratislava 16. Žiadosť doručenú po tomto termíne úrad nezaradí do výberového konania a vráti ju žiadateľovi neotvorenú.

     Podateľňa je otvorená každý pracovný deň v čase od 8:00 do 11:00 hod. a od 12:00 do 13:30 hod.

     Pre prípadné odstránenie možných pochybností vyplývajúcich pre žiadateľa z výzvy, kontaktujte úrad na elektronickej adrese: roman.vavro@teleoff.gov.sk.

 

V Bratislave 25. marca 2008.

                                                                                                Mgr. Branislav Máčaj, v. r.  

    predseda