Výzva na predloženie ponúk na pridelenie bloku frekvencií o šírke 112 MHz na zriadenie a prevádzkovanie bezdrôtovej elektronickej komunikačnej site (FWA) vo frekvenčnom pásme 26 GHz v Slovenskej republike

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy v oblasti elektronických komunikácií podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“) zverejňuje podľa § 32 ods. 6, 7 a 8 zákona o elektronických komunikáciách výzvu na predloženie ponúk

na pridelenie bloku frekvencií o šírke 112 MHz na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete (FWA) vo frekvenčnom pásme 26 GHz v Slovenskej republike.

 

     Predmetom výberového konania je pridelenie frekvencií resp. frekvenčných blokov vo frekvenčnom pásme 26 GHz pre celé územie Slovenskej republiky na dobu 10 rokov.

     Úspešnému účastníkovi výberového konania úrad pridelí jeden blok pozostávajúci zo štyroch frekvenčných kanálov (15-18) s celkovou šírkou 112 MHz a k ním prislúchajúcich kanálov (15´-18´), s ktorými spoločne  tvoria jeden duplexný pár  podľa prílohy k plánu využívania frekvenčného spektra č. FP/FS-18 (24 941 – 25 053 MHz/ 25 949 – 26 061 MHz). Uvedená príloha určuje základné podmienky pre používanie frekvencií v pásme 26 GHz v SR.

     Pridelený blok frekvencií je určený pre pevné aj nomádske širokopásmové  prístupové siete, t.j. pre pripojenie koncového  účastníka do verejnej elektronickej komunikačnej siete systémom bod – multibod (P-MP). Použitie pridelených frekvencií pre pripojenie koncového účastníka  systémom bod – bod (P–P) sa nevylučuje pri dodržaní podmienok frekvenčného plánovania podľa medzinárodných dohôd platných pre systémy  P-MP, ktoré tiež obsahujú ostatné technické podmienky vrátane prednostného delenia frekvencií medzi SR  a susednými krajinami v tomto frekvenčnom pásme (Viedeň 2000, Bratislava 2002).

     Za frekvenčné plánovanie v pridelenom úseku frekvencií je zodpovedný držiteľ povolenia, ktorý zodpovedá aj za dodržanie stanovených podmienok na hranici štátu definovaných medzinárodnými dohodami. Vysielacie frekvencie hlavnej stanice sú v dolnom frekvenčnom bloku, vysielacie frekvencie účastníckej stanice sú v hornom frekvenčnom bloku duplexného páru. V prípade použitia technológie založenej na TDD (Time Division Duplex) musia byť dodržané podmienky v pohraničných oblastiach platné pre FDD (Frequency Division Duplex).

     Ochranný kanál je možné využívať po vzájomnej dohode medzi držiteľmi povolení, ktorí majú pridelené susedné bloky frekvencií.

     Súhrnné podmienky sú uvedené v dokumente „Podmienky do výberového konania na vymedzenie frekvencií na zriaďovanie a prevádzkovanie verejných prístupových elektronických komunikačných sietí a poskytovanie elektronických komunikačných služieb/sietí vo frekvenčnom pásme 26 GHz“, ktorý je zverejnený na stránke úradu .

     Úrad určuje jediné hodnotiace kritérium, ktorým je výška ponúknutej jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií resp. frekvenčných blokov, pričom očakávaná minimálna ponuka je 3 000 000 Sk (tri milióny slovenských korún).

     Víťazom a úspešným účastníkom výberového konania sa stane len jeden účastník,  a to ten, ktorý ponúkne najvyššiu jednorazovú úhradu. V prípade rozdielu ponúknutej sumy v jej číselnom a slovnom vyjadrení platí suma v slovnom vyjadrení. V prípade rovnosti najvyšších ponúk úrad vyzve tých žiadateľov, ktorí ponúkli jednorazovú úhradu v rovnakej výške k zvýšeniu ich ponuky a určí termín, do ktorého ju majú úradu predložiť.

     Žiadateľ predloží úradu žiadosť vyhotovenú v slovenskom jazyku a podpísanú osobou alebo osobami oprávnenými konať v mene žiadateľa podľa zápisu v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri alebo v inom obdobnom registri s uvedením  mena, priezviska a funkcie, alebo podpísanú inou osobou oprávnenou konať v mene žiadateľa na základe plnej moci alebo poverenia.

Žiadosť musí obsahovať:

·       meno, priezvisko a adresu žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o podnikateľa fyzickú osobu, a IČO, ak už bolo fyzickej osobe alebo právnickej osobe pridelené na účely prevádzkovania inej činnosti,

·       požadované frekvencie a vymedzenie predpokladaného územia,

·       dobu, na ktorú žiadateľ žiada o pridelenie frekvencií,

·       ako prílohu originál alebo overenú kópiu výpisu z obchodného registra alebo zo živnostenského registra alebo iný obdobný dokument registrácie žiadateľa vydaný príslušným orgánom štátu s úradným prekladom do slovenského jazyka, nie starší ako 3 mesiace,

·       ako prílohu originál plnej moci alebo poverenia s úradne overeným podpisom splnomocniteľa alebo poverovateľa, ak za žiadateľa bude konať iná oprávnená osoba než osoba alebo osoby oprávnené konať v jeho mene podľa zápisu v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri alebo v inom obdobnom registri.

     Žiadateľ predloží úradu aj ponuku vyhotovenú v slovenskom jazyku a podpísanú osobou alebo osobami oprávnenými konať v mene žiadateľa podľa zápisu v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri alebo v inom obdobnom registri s uvedením  mena, priezviska a funkcie, alebo podpísanú inou osobou oprávnenou konať v mene žiadateľa na základe plnej moci alebo poverenia.

     Ponuka musí byť označená ako „Ponuka do výberového konania na pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete (FWA) vo frekvenčnom pásme 26 GHz/112 MHz v Slovenskej republike“ a  musí obsahovať:

·       meno, priezvisko a adresu žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o podnikateľa fyzickú osobu, a IČO, ak už bolo fyzickej osobe alebo právnickej osobe pridelené na účely prevádzkovania inej činnosti,

·       výšku ponúknutej jednorazovej úhrady v slovenských korunách (v číselnom aj slovnom vyjadrení),

·       ako prílohu originál plnej moci alebo poverenia s úradne overeným podpisom splnomocniteľa alebo poverovateľa pre prípad, že by ponuku podpísala iná oprávnená osoba na základe plnej moci alebo poverenia, než tá, ktorá podpísala žiadosť.

     Žiadateľ, ktorého ponuka nebude spĺňať všetky požiadavky uvedené v tejto výzve, bude z výberového konania vylúčený.

     Žiadosť a ponuka musí byť  vložená do obalu, ktorý je uzatvorený a zapečatený alebo inak zabezpečený proti náhodnému otvoreniu. Na obale musí byť uvedené meno, priezvisko a adresa žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o podnikateľa fyzickú osobu a označenie „Výberové konanie FWA 26 GHz/112 MHz blok, neotvárať!“.

     Žiadosť a ponuka musí byť doručená úradu najneskôr do 15. 11. 2007 do 13:30 hodiny na adresu: Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, Továrenská 7, 810 06  Bratislava 16. Žiadosť doručenú po tomto termíne úrad nezaradí do výberového konania a vráti ju žiadateľovi neotvorenú.

     Podateľňa je otvorená každý pracovný deň v čase od 8:00 do 11:00 hod. a od 12:00 do 13:30 hod.

     Pre prípadné odstránenie možných pochybností vyplývajúcich pre žiadateľa z výzvy, kontaktujte úrad na elektronickej adrese: roman.vavro@teleoff.gov.sk

 

V Bratislave 28. septembra 2007

 

                                                                                                Mgr. Branislav Máčaj, v. r.    

        predseda