Výzva na predloženie ponúk na pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej elektronickej komunikačnej siete za účelom poskytovania multimediálných služieb (MWS) vo frekvenčnom pásme 41,5-43,5 GHz

v lokalite Trenčín


Predmetom výberového konania je pridelenie frekvencií resp. frekvenčného bloku 41,5- 42,5/42,5-43,5 GHz pre FDD (Frequency Division Duplex) pre lokalitu Trenčín na dobu 10 rokov.

     Úspešnému účastníkovi výberového konania úrad pridelí uvedený frekvenčný blok, ktorý je možné využívať v súlade s prílohou k plánu využívania frekvenčného spektra č. FP/FS-25 (ďalej len „príloha k plánu“). Uvedená príloha k plánu určuje základné podmienky pre používanie frekvencií v pásme 40 GHz v SR.

     Pridelený blok frekvencií je určený pre poskytovanie multimediálných služieb (MWS) systémom bod – multibod (P-MP) v lokalite Trenčín definovanej okresom Trenčín v súlade s územným a správnym usporiadaním SR podľa zákona č. 221/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.

     Za frekvenčné plánovanie v pridelenom úseku frekvencií v lokalite Trenčín je zodpovedný držiteľ povolenia, ktorý zodpovedá aj za dodržanie podmienok na hranici štátu definovaných v prílohe k plánu. Vysielacie frekvencie hlavnej stanice sú v dolnom úseku frekvencií, vysielacie frekvencie účastníckej stanice sú v hornom úseku frekvencií.

     Na hranici lokality Trenčín nesmie byť prekročená  max. hodnota hustoty výkonového toku PFD= -98 dBW/MHz/m2.

     Podmienky používania frekvencií na hranici frekvenčných blokov môžu byť individuálne dohodnuté medzi držiteľmi individuálnych povolení v tejto lokalite.

     Úrad určuje jediné hodnotiace kritérium, ktorým je výška ponúknutej jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií resp. frekvenčného bloku, pričom očakávaná minimálna ponuka je 200 000 Sk (dvesto tisíc slovenských korún).

     Víťazom a úspešným účastníkom výberového konania sa stane len jeden účastník, a to ten, ktorý ponúkne najvyššiu jednorazovú úhradu. V prípade rozdielu ponúknutej sumy v jej číselnom a slovnom vyjadrení platí suma v slovnom vyjadrení. V prípade rovnosti najvyšších ponúk úrad vyzve tých žiadateľov, ktorí ponúkli jednorazovú úhradu v rovnakej výške k zvýšeniu ich ponuky a určí termín, do ktorého ju majú úradu predložiť.

     Žiadateľ  predloží úradu  žiadosť vyhotovenú v slovenskom jazyku a podpísanú osobou alebo osobami oprávnenými konať v mene žiadateľa podľa zápisu v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri alebo v inom obdobnom registri s uvedením  mena, priezviska a funkcie, alebo podpísanú inou osobou oprávnenou konať v mene žiadateľa na základe plnej moci alebo poverenia.

Žiadosť musí obsahovať:

·       meno, priezvisko a adresu žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o podnikateľa fyzickú osobu, a IČO, ak už bolo fyzickej osobe alebo právnickej osobe pridelené na účely prevádzkovania inej činnosti,

·       požadované frekvencie a vymedzenie predpokladaného územia,

·       dobu, na ktorú žiadateľ žiada o pridelenie frekvencií,

·       ako prílohu originál alebo overenú kópiu výpisu z obchodného registra alebo zo živnostenského registra alebo iný obdobný dokument registrácie žiadateľa vydaný príslušným orgánom štátu s úradným prekladom do slovenského jazyka, nie starší ako 3 mesiace,

·       ako prílohu originál plnej moci alebo poverenia s úradne overeným podpisom splnomocniteľa alebo poverovateľa, ak za žiadateľa bude konať iná oprávnená osoba než osoba alebo osoby oprávnené konať v jeho mene podľa zápisu v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri alebo v inom obdobnom registri.

     Žiadateľ predloží úradu aj ponuku vyhotovenú v slovenskom jazyku a podpísanú osobou alebo osobami oprávnenými konať v mene žiadateľa podľa zápisu v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri alebo v inom obdobnom registri s uvedením  mena, priezviska a funkcie, alebo podpísanú inou osobou oprávnenou konať v mene žiadateľa na základe plnej moci alebo poverenia.

     Ponuka musí byť označená ako „Ponuka do výberového konania na pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej elektronickej komunikačnej siete za účelom poskytovania multimediálných služieb (MWS) vo frekvenčnom pásme 41,5-43,5 GHz v lokalite Trenčín“ a  musí obsahovať:

·       meno, priezvisko a adresu žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o podnikateľa fyzickú osobu, a IČO, ak už bolo fyzickej osobe alebo právnickej osobe pridelené na účely prevádzkovania inej činnosti,

·       výšku ponúknutej jednorazovej úhrady v slovenských korunách (v číselnom aj slovnom vyjadrení),

·       ako prílohu originál plnej moci alebo poverenia s úradne overeným podpisom splnomocniteľa alebo poverovateľa pre prípad, že by ponuku podpísala iná oprávnená osoba na základe plnej moci alebo poverenia, než tá, ktorá podpísala žiadosť.

     Žiadateľ, ktorého ponuka nebude spĺňať všetky požiadavky uvedené v tejto výzve, bude z výberového konania vylúčený.

     Žiadosť a ponuka musí byť  vložená do obalu, ktorý je uzatvorený a zapečatený alebo inak zabezpečený proti náhodnému otvoreniu. Na obale musí byť uvedené meno, priezvisko a adresa žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o podnikateľa fyzickú osobu a označenie „Výberové konanie MWS 40 GHz, Trenčín, neotvárať!“ .

     Žiadosť a ponuka musí byť doručená úradu najneskôr do 15. 11. 2007 do 13:30 hodiny na adresu: Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, Továrenská 7, 810 06  Bratislava 16. Žiadosť doručenú po tomto termíne úrad nezaradí do výberového konania a vráti ju žiadateľovi neotvorenú.

     Podateľňa je otvorená každý pracovný deň v čase od 8:00 do 11:00 hod. a od 12:00 do 13:30 hod.

     Pre prípadné odstránenie možných pochybností vyplývajúcich pre žiadateľa z výzvy, kontaktujte úrad na elektronickej adrese: roman.vavro@teleoff.gov.sk

 

V Bratislave 28. septembra 2007

 

                                                                                                Mgr. Branislav Máčaj, v. r.    

      predseda