Výzva na predloženie ponúk na pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete (FWA)

                                           Výzva na predloženie ponúkTelekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy v oblasti elektronických komunikácií podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“) zverejňuje podľa § 32 ods. 6, 7 zákona o elektronických komunikáciách túto výzvu na predloženie ponúk

     na pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej                                  prístupovej elektronickej komunikačnej siete (FWA)

                       vo frekvenčnom pásme 3,5 GHz (ďalej len „výzva“).a) Frekvencie, frekvenčné bloky alebo frekvenčné pásmo

Frekvenčné pásmo: 3410 – 3600 MHz

Úspešnému účastníkovi výberového konania (ďalej aj „podnik“) budú vymedzené dva susedné duplexné kanály, t.j. 14 MHz duplexných z uvedeného frekvenčného pásma. Sú to bloky frekvenčných kanálov podľa FP/FS-04 (Príloha č. 1, súčasne zverejnené na stránke úradu www.teleoff.gov.sk).

Podmienky pre používanie frekvencií v pásme 3,5 GHz v SR sú stanovené v pláne využitia frekvenčného spektra a to v jeho špecifickej prílohe FP/FS-04. Jeho delenie na frekvenčné kanály je založené na odporúčaní CEPT/ERC/REC 14-03.

Pridelenie frekvenčného bloku

Úspešní účastníci, si frekvenčný blok vyberú v poradí podľa záverečného umiestnenia. Dohoda medzi úspešnými účastníkmi sa nevylučuje.

b) Účel použitia, podmienky a zásady na optimálne využitie frekvencií

Účel použitia frekvencií

Pridelený blok frekvencií je určený pre pevné a nomádske prístupové siete, t.j. pre pripojenie koncového účastníka do elektronickej komunikačnej siete v systéme bod – multibod (P-MP). Použitie pridelených frekvencií pre pripojenie účastníka spojom bod – bod (P–P) sa nevylučuje pri dodržaní podmienok frekvenčného plánovania ako pri P-MP.

Technické podmienky

Podmienky pre vysielacie zariadenie sú definované v štandardoch EN uvedených v FP/FS-04.

Podmienky pre antény sú definované v EN 302 085.

Spôsob použitia frekvencií

Vysielanie z hlavnej stanice ku koncovej stanici je vždy v hornom úseku frekvencií, koncová stanica vysiela v dolnom úseku frekvencií.

Frekvenčné plánovanie v pridelenom úseku frekvencií vykonáva podnik. Podnik pritom zodpovedá za dodržanie stanovených podmienok na hranici štátu, ktoré sú definované medzinárodnými dohodami (Napr. medzinárodnou dohodou Bratislava 2002, ktorá je zverejnená na stránke úradu www.teleoff.gov.sk)

Každý podnik využíva frekvencie tak, aby nerušil prevádzku zariadení iných podnikov. Prípadné vzniknuté rušenie bude riešené v zmysle zákona o elektronických komunikáciách.

V tomto pásme môže dochádzať k rušeniu inými zariadeniami, ktoré síce zodpovedajú podmienkam na ne kladeným z hľadiska elektromagnetickej kompatibility, ale s ohľadom na systémové parametre sietí FWA môžu spôsobiť zvýšenie chybovosti prenosu (napr. silné pole iných zariadení a pod.). Minimalizovať takéto prípady môže podnik iba tým, že preverí vhodnosť umiestnenia základňových a retranslačných staníc meraním na konkrétnych plánovaných lokalitách. V prípade rušenia terminálovej stanice je treba vyhľadať vhodnejšie umiestnenie (napr. umiestnenie za prekážkou).

Základňové a retranslačné stanice budú povoľované individuálnymi povoleniami na prevádzku rádiových zariadení. Terminálové stanice bude možné prevádzkovať v zmysle všeobecného povolenia VPR-04/2002. Toto všeobecné povolenie je zverejnené na stránke úradu www.teleoff.gov.sk


Oblasť

Celé územie Slovenskej republiky.

Zásada na optimálne využitie frekvencií

Optimálne využitie frekvencií vzhľadom na vytvorenie otvoreného a funkčného trhu je zabezpečené ak za majetkovo prepojenú skupinu žiada o frekvenciu jeden žiadateľ s deklarovanou podporou ostatných členov skupiny.

c) Hodnotiace kritériá

Úrad a výberová komisia bude v súlade s § 6 a § 32 zákona o elektronických komunikáciách hodnotiť odpovede žiadateľa podľa nasledovných kritérií:
 • Splnenie požiadaviek na formu a obsah uvedených v tejto výzve
 • Súlad s technickými požiadavkami uvedenými vo výzve
 • Splnenie požiadavky minimálnej výšky jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií
 • Úroveň schopnosti žiadateľa prispieť prostredníctvom použitia FWA 3.5GHz k otvorenému a funkčne konkurenčnému trhu
 • Úroveň schopnosti žiadateľa využiť dané frekvenčné pásmo pre poskytovanie elektronických komunikačných služieb s ohľadom na kvalitu a rozsah služieb
 • Úroveň schopnosti žiadateľa využiť dané frekvenčné pásmo pre rozšírenie prístupu koncových užívateľov k elektronickým komunikačným službám
d) Termín, do ktorého sa musí predložiť žiadosť o pridelenie frekvencií

Žiadosť s ponukou musí byť úradu doručená najneskôr do 13,30 hodiny dňa 19. mája 2005. Žiadosť s ponukou doručenú po tomto termíne úrad nezaradí do výberového konania. Žiadosť s ponukou je možné poslať na úrad alebo podať v podateľni úradu na adrese Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, Továrenská 7, 810 06 Bratislava 16. Podateľňa je otvorená každý pracovný deň v čase od 8,00 do 11,00 h. a 12,00 - 13,30 h.

V uvedenej lehote možno žiadosť s ponukou meniť, a to tak, že si žiadateľ podá novú žiadosť s ponukou. Pri podaní novej žiadosti s ponukou bude do výberového konania zaradená žiadosť podaná ako posledná.

e) Požiadavky na formu a obsah predkladaných podkladov k žiadosti do výberového konania, aby bola zabezpečená porovnateľnosť ponúk

Odpoveď žiadateľa na základe tejto výzvy musí obsahovať Žiadosť o pridelenie frekvencií a vlastnú Ponuku s prílohami.

Žiadosť o pridelenie frekvencií

Žiadosť o pridelenie frekvencií musí byť napísaná v slovenskom jazyku, podľa uvedeného vzoru (Príloha č. 2, súčasne zverejnené na stránke úradu www.teleoff.gov.sk), s nasledujúcou prílohou:
 • Overená kópia dokumentu potvrdzujúceho existenciu žiadateľa (napr. výpis z obchodného registra)
Ponuka

Ponuka musí byť predložená v nasledovnom členení (maximálny rozsah kapitol špecifikovaný v stránkach A4):

Číslo a názov kapitoly Číslo, názov a obsah podkapitoly max. rozsah

1.       Informácie o žiadateľovi

1.       História spoločnosti

2.       Vlastnícke vzťahy (uveďte aj všetky prepojenie na iné subjekty podnikajúce v oblasti elektronických komunikácií)

3.       Základné finančné ukazovatele spoločnosti (za posledné 3 roky)

4.       Organizačná štruktúra a počty zamestnancov

6 strán

2.       Elektronické komunikačné služby

1.       Rozsah v súčasnosti poskytovaných  elektronických komunikačných služieb

2.       Obchodný plán rozvoja elektronických komunikačných služieb poskytovaných koncovým užívateľom priamo alebo prostredníctvom tretích strán

12 strán

3.       Výstavba elektronickej komunikačnej siete a využitie FWA 3.5 GHz

1.       Popis služieb poskytovaných prostredníctvom FWA 3.5 GHz

2.       Vplyv využívania FWA 3.5 GHz na ceny služieb koncovým zákazníkom

3.       Skúsenosti v oblasti zriaďovania a prevádzkovania  elektronických komunikačných  sietí a okruhov

4.       Harmonogram budovania siete FWA 3.5 GHz

15 strán

4.       Výška jednorazovej úhrady

1.       Výška jednorazovej úhrady za vymedzenie alebo pridelenie frekvencií

1 strana

5.       Sumarizačná tabuľka

podľa priloženého vzoru (Príloha č. 3, súčasne zverejnené na stránke úradu www.teleoff.gov.sk)

 


Ponuka musí byť doručená v slovenskom jazyku v dvoch identických vyhotoveniach v tlačenej forme a v elektronickej forme (jeden CD-ROM nosič so súbormi vo formáte kompatibilnom s produktmi MS Office alebo Adobe Reader)

Prílohy ponuky
 • Doklady o zmluvných vzťahoch s tretími stranami a iné dokumenty vo vzťahu k budovaniu a využívaniu FWA 3.5 GHz
 • Iné dokumenty potvrdzujúce vyhlásenia v ponuke
 • Iné dokumenty podľa zváženia žiadateľa (napr. špecifikácia zariadení), ktoré môžu byť aj v anglickom jazyku
Odpoveď žiadateľa na základe tejto výzvy musí byť vložená do obalu, ktorý musí byť zapečatený, alebo inak zabezpečený proti náhodnému otvoreniu. Na obale musí byť uvedené:
 • obchodné meno a sídlo žiadateľa
 • meno kontaktnej osoby
 • telefónne číslo, faxové číslo, adresa e-mailu
 • a označenie

                                                         „Výberové konanie

                                                               FWA 3,5 GHz

                                                                Neotvárať!“f) Výška jednorazovej úhrady za vymedzenie alebo pridelenie frekvencií ako očakávaná minimálna ponuka

Minimálna ponuka na jednorazovú úhradu za pridelenie frekvencií je 5 000 000,- Sk (päťmiliónov Sk).

g) Ďalšie podklady na výberové konanie

Všetky požadované podklady sú uvedené v časti e).

Poznámka:

Všetky údaje uvedené v ponuke žiadateľa môže Úrad použiť pre udelenie povolenia ako záväzky žiadateľa podľa § 32, ods. 17, písmeno f.

V Bratislave 4.4. 2005

Ing. Milan Luknár

predseda TÚ SRPríloha č. 1

FP/FS – 04

Príloha k plánu využitia frekvenčného spektra pre úsek

3 410 – 3 600 MHz


 

Parameter

 

 

Podmienky

 

Poznámky

 

Frekvenčný úsek

3 410 – 3 500 MHz

3 510 – 3 600 MHz

f

 

F0

 

 

 

Max. výkon zariadenia

35 dBm

 

 

Max, vyžiarený výkon

 

 

 

Šírka kanálu

7 MHz

Základná šírka použitá pri medzinérodných dohodách. Skutočné využitie 0,5 MHz, 3,5 MHz, 7 MHz a 14 MHz

 

Duplexný odstup

100 MHz

 

 

Modulácia

 

Min. 4 FSK 

 

 

Prenosová kapacita

 

Nie je stanovená

 

 

Druh rádiokomunkačnej služby

 

FX P-MP

Výlučne verejné prístupové siete

 

Harmonizovaný štandard ETSI

 

EN 301 753 V1.1.1 (2001-03)

 

Štandard zariadenia pre frekvenčné plánovanie

EN 301 021 V1.6.1 (2003-07)

 EN 301 080 V1.3.1 (2001-02)

 EN 301 124 V1.2.1 (2001-02)

 EN301 253 V1.2.1 (2001-02)

 

anténa

EN 302 085 V1.2.2 (2003-08)

 

 

Vzťahujúce sa dokumenty ITU

                    ECC

 

 

ERC/REC 14-03/ príloha B

 

 

Spôsob pridelenia frekvencií

 

Výberovým konaním

Vymedzenie frekvenčného úseku operátorovi

 

Povolenie prevádzkovania

Individuálne na každú hlavnú a retranzlačnú stanicu. Terminálové stanice  sú povolené všeobecným povolením.

 

 

Spôsob frekvenčného plánovania

 

Plánuje operátor v pridelenom úseku

Pridelenie frekvencií je v súlade s ECA, a je perspektívne aj po roku 2008

 

Špecifické podmienky

Pre využívanie frekvencií v hraničných oblastiach sú podmienky stanovené medzinárodnými dohodami

V prípade pridelenia frekvencií pre oblasť platia pre hranicu oblasti tie isté podmienky ako pre štátnu hranicu z medzinárodných
dohôd.


Kanál

   č.

               F

           MHz

             f´ 

           MHz

    1      3413,5      3513,5
    2       3420,5       3520,5
    3      3427,5      3527,5
    4      3434,5      3534,5
    5      3441,5      3541,5
    6      3448,5      3548,5
    7      3455,5      3555,5
    8      3462,5      3562,5
    9      3469,5      3569,5
   10      3476,5      3576,5
   11      3483,5      3583,5
   12      3490,5      3590,5

Príloha č. 2

Žiadosť o pridelenie frekvenciíword

podľa § 32, ods. 3, zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov,

Žiadateľ vyplní len hrubo orámované časti

p. Údaj Odpoveď žiadateľa Poznámka
a) Fyzická osoba:

 

Právnická osoba:

 

Podnikateľ-Fyzická osoba:

Meno, priezvisko a adresa žiadateľa

Obchodné meno a sídlo

 

Obchodné meno a miesto podnikania

Ako prílohu č. 1 doložte overenú kópiu relevantného dokumentu potvrdzujúceho existenciu žiadateľa (napr. výpis z obchodného registra)
b) Počet a typ rádiových zariadení Uveďte počet základňových staníc zriadených v priebehu prvého roku od dňa právoplatnosti povolenia.

Uveďte typ zariadenia a Európsky štandard, ktorý spĺňa zariadenie, ktoré plánujete zriadiť ako prvé.

Zariadenia musia byť v súlade s technickými požiadavkami uvedenými vo výzve.

c) Požadovaná frekvencia Dva susedné duplexné kanály, t.j. 14 MHz duplexných vo frekvenčnom pásme 3410-3600 MHz  
d) Účel a spôsob použitia rádiových zariadení vrátane ich technických údajov Uveďte stručný popis účelu a spôsobu použitia rádiových zariadení Detailný popis účelu a spôsobu použitia rádiových zariadení vrátane ich technických údajov uvedie žiadateľ v ponuke  a jej prílohách.
e) Údaje o osobe zodpovednej za prevádzku rádiového zariadenia Údaje o osobe zodpovednej za prevádzku prvého zriadeného rádiového zariadenia  
f) Predpokladaný termín uvedenia rádiového zariadenia do prevádzky Uveďte  termín do ktorého bude prvé zariadenie uvedené do prevádzky  
h) Doba, na ktorú žiadateľ žiada o pridelenie frekvencií. Uveďte počet rokov maximálne 10 rokov

Dátum:

Mená a podpisy oprávnených osôb:

Príloha č. 3

Sumarizačná tabuľkaword

Súčasť ponuky (kapitola 5), ktorá je súčasťou odpovede žiadateľa o pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete (FWA) vo frekvenčnom pásme 3,5 GHz.

Žiadateľ o pridelenie frekvencie vyplní údaje v nasledovnej tabuľke:

Ozn.
Otázka – Popis Odpoveď

a

Výška jednorazovej úhrady za vymedzenie alebo pridelenie frekvencií FWA 3.5GHz ( v Sk)

 

b

Doba poskytovania elektronických komunikačných  služieb žiadateľa na trhu v SR (v rokoch)

 

c

Doba poskytovania elektronických komunikačných  služieb žiadateľa alebo jeho materskej spoločnosti na trhu v EÚ (v rokoch)

 

d

Doba poskytovania elektronických komunikačných  služieb žiadateľa alebo jeho materskej spoločnosti na trhoch mimo EÚ (v rokoch)

 

e

Počet zamestnancov žiadateľa v SR

 

f

Počet zamestnancov žiadateľa alebo jeho materskej spoločnosti v EÚ

 

g

Celkové tržby žiadateľa za elektronické komunikačné  služby v SR v roku 2004 (v tis. Sk)

 

h

Tržby žiadateľa za hlasové služby v SR v roku 2004 (v tis. Sk)

 

i

Tržby žiadateľa za dátové služby v SR v roku 2004 (v tis. Sk)

 

j

Uveďte celkový počet krajských miest v SR, v ktorých žiadateľ v súčasnosti poskytuje elektronické komunikačné  služby.

 

k

Uveďte celkový počet okresných miest v SR, v ktorých žiadateľ v súčasnosti poskytuje  elektronické komunikačné služby.

 

l

Uveďte celkový počet krajských miest v SR, v ktorých bude zriadený aspoň jeden prístupový bod FWA 3.5 GHz do 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o pridelení frekvencií

 

m

Uveďte celkový počet okresných miest v SR, v ktorých bude zriadený aspoň jeden prístupový bod FWA 3.5 GHz do 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o pridelení frekvencií

 

n

Uveďte celkový počet krajských miest v SR, v ktorých bude zriadený aspoň jeden prístupový bod FWA 3.5 GHz do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o pridelení frekvencií

 

o

Uveďte celkový počet okresných miest v SR, v ktorých bude zriadený aspoň jeden prístupový bod FWA 3.5 GHz do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o pridelení frekvencií

 

p

Uveďte celkový počet krajských miest v SR, v ktorých bude zriadený aspoň jeden prístupový bod FWA 3.5 GHz do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o pridelení frekvencií

 

q

Uveďte celkový počet okresných miest v SR, v ktorých bude zriadený aspoň jeden prístupový bod FWA 3.5 GHz do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o pridelení frekvencie

 

r

Uveďte celkový počet okresných miest v SR, v ktorých bude zriadený aspoň jeden prístupový bod FWA 3.5 GHz do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o pridelení frekvencií

 

s

Uveďte celkový počet exitujúcich hlasových prípojok (alebo koncových zariadení resp. koncových užívateľov) hlasových služieb poskytovaných priamo žiadateľom

 

t

Uveďte celkový počet exitujúcich hlasových prípojok (alebo koncových zariadení resp. koncových užívateľov) hlasových služieb poskytovaných prostredníctvom tretích strán.

 

u

Uveďte celkový počet exitujúcich koncových zariadení (alebo koncových užívateľov) dátových služieb poskytovaných rezidenčným užívateľom (domácnosti) poskytovaných priamo aj prostredníctvom tretích  osôb

 

v

Uveďte celkový počet exitujúcich koncových zariadení (alebo koncových užívateľov ) dátových služieb poskytovaných podnikateľským subjektom (firmy), štátnej správe a iným organizáciám poskytovaných priamo aj prostredníctvom tretích osôb

 

w

Uveďte odhadovaný počet hlasových prípojok (alebo koncových zariadení resp. koncových užívateľov) hlasových služieb poskytovaných priamo žiadateľom  využívaním Vašej siete FWA 3.5 GHz po 24 mesiacoch odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o pridelení frekvencií

 

x

Uveďte odhadovaný počet hlasových prípojok (alebo koncových zariadení resp. koncových užívateľov) hlasových služieb poskytovaných prostredníctvom tretích osôb využívaním Vašej siete FWA 3.5 GHz po 24 mesiacoch odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o pridelení frekvencií

 

y

Uveďte odhadovaný počet koncových zariadení (alebo koncových  užívateľov) dátových služieb poskytovaných rezidenčným  užívateľom (domácnosti) priamo žiadateľom  aj prostredníctvom tretích osôb využívaním Vašej siete FWA 3.5 GHz po 24 mesiacoch odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o pridelení frekvencií

 

z

Uveďte odhadovaný počet koncových zariadení (alebo koncových užívateľov) dátových služieb poskytovaných podnikateľským subjektom (firmy), štátnej správe a iným organizáciám priamo žiadateľom  aj prostredníctvom tretích osôb využívaním Vašej siete FWA 3.5 GHz po 24 mesiacoch odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o pridelení frekvencií

 
AGREEMENT

Between the administrations of Austria, the Czech Republic, Hungary, Poland, the Slovak Republic, Slovenia and Ukraine on the frequency coordination for Fixed Wireless Access (FWA) systems in the bands 3410 – 3500 MHz and 3510 – 3600 MHz

1. Introduction


In the framework of the “Vienna Agreement (Berlin 2001)” the Telecommunication Administrations of Austria, the Czech Republic, Hungary, Poland, the Slovak Republic, Slovenia and Ukraine concluded this Agreement for the purpose of the frequency coordination for Fixed Wireless Access (FWA) systems in the frequency bands 3410 – 3500 MHz paired with 3510 – 3600 MHz . The relevant provisions of the “Vienna Agreement (Berlin 2001)” shall apply unless otherwise laid down in this agreement.


2. Principles - Background

2.1 The Administrations mentioned above deemed it necessary to conclude an agreement on the division of preferential frequencies for FWA systems using FDD technology only. The channel arrangement used in this agreement is in conformity with CEPT/ERC Recommendation T/R 14-03 Annex B1. This agreement is applicable for systems with uplink band (terminal to central station) 3410-3500 MHz and downlink band (central station to terminal) 3510-3600 MHz. All other cases shall be coordinated .

2.2 Preferential frequencies are frequencies which can be assigned by Administrations concerned without any coordination provided that the provisions laid down in paragraph 3.2 of this Agreement are fulfilled.

2.3 Non-preferential frequencies are frequencies which can be assigned by Administrations concerned without any coordination provided that the provisions laid down in paragraph 3.3 of this Agreement are fulfilled.

2.4 Notifications for the central stations of each FWA network will be exchanged according to Annex 2.

2.5 This Agreement is considered to be the basis for the operation of FWA systems.

2.6 In order to enable each Administration to decide on its own in which subbands FWA may be introduced and to decide on the number of operators , the entire frequency band 3410 – 3500 MHz paired with 3510 – 3600 MHz was taken into account.

2.7 The entire frequency band 3410 – 3500 MHz paired with 3510 – 3600 MHz is divided into a number of subbands in which equal access to the spectrum is ensured for each Administration. This should enable each Administration to provide adequate operating conditions for each operator. The frequency partitioning as outlined in this Agreement may, however, be subject to bi - or multilateral accomodations negotiated on a case by case basis in the event that the actual frequency demand in particular border areas of the countries concerned requires modification of the frequency partitioning.

2.8 Operators shall have the possibility to cooperate in order to minimise interference and to achieve the most efficient use of the available spectrum. Such agreements between operators shall be subject to confirmation by the Administrations concerned.


3. Technical provisions

3.1 The preferential frequency division is described in Annex 1.

3.2 Transmitters using preferential frequencies may produce a spectral power flux density (pfd) not exceeding -122dBW/(MHz.m2) at a distance of 15 km in the neighbouring country.

3.3 Transmitters using non-preferential frequencies may produce a spectral power flux density (pfd) not exceeding -122dBW/(MHz.m2) at the border to the neighbouring country.

3.4 The calculation of the interfering spectral pfd shall be based on the Recommendation ITU-R P.452-8 for free space propagation taking into account an additional statistical loss of 15 dB for the calculation to consider the influence of topography and morphology. The calculation method shall be reconsidered after the availability of the harmonized calculation program developed by TWG-HCM.

3.5 In case of multiple interferers at any point of the interference contour the resulting interfering signal shall be derived by summing up the contributing pfd values.

4. Procedure in case of harmful interference

4.1 In cases of harmful interference the Administrations affected shall inform each other and endeavour to achieve a mutually satisfactory solution.

4.2 For exchange of data between Administrations the technical parameters as described in Annex 2 shall be used.

5. Revision of this agreement

Notwithstanding the provisions in paragraph 2.7 (last sentence) this Agreement can be revised in light of administrative, regulatory or technical developments at the proposal of any Signatory Administration with the agreement of all other Signatory Administrations required. Such a proposal shall be forwarded to the managing administration of the “Vienna Agreement (Berlin 2001)”.

6. Language of the Agreement

The original text of this Agreement is written in English language and is retained at the managing Administration of the „Vienna Agreement (Berlin 2001)“.

7. Withdrawal from this Agreement

Any Administration may withdraw from this Agreement by the end of a calendar month by giving notice of its intention at least six months in advance. A declaration to that effect shall be addressed to the managing Administration of the „Vienna Agreement (Berlin 2001)“. Frequency assignments notified within the framework of this Agreement prior to the date of entry into force of the withdrawal shall remain valid and be protected according to their status.

8. Accession to the Agreement

Any European administration which adjoins at least one signatory administration may accede to this Agreement. A declaration to that effect shall be addressed to the managing administration of the „Vienna Agreement (Berlin 2001)“. Upon approval by all signatory administrations, the accession shall take effect the day on which the requesting administration signs this Agreement.

9. Date of entry into force of the Agreement

This Agreement enters into force for each administration at the date of its signature.

For the Austrian Administration: H. Waxenegger

For the Czech Administration: P. Ellinger

For the Hungarian Administration: Dr. G. Demendi

For the Polish Administration: W. Sega

For the Slovak Administration: M. Mizera

For the Slovenian Administration: M. Pavšek Taškov

For the Ukrainian Administration: Y. Khairov


Annex 1

Preferential frequency division in the 3,5 GHz band

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3413,5 3420,5 3427,5 3434,5 3441,5 3448,5 3455,5 3462,5 3469,5 3476,5 3483,5 3490,5
SVK   UKR UKR SVK SVK SVK UKR UKR SVK SVK UKR
SVK   UKR UKR SVK UKR SVK POL UKR SVK POL POL
SVK SVK POL SVK SVK POL SVK POL POL SVK POL POL
SVK CZE POL CZE SVK POL SVK CZE CZE SVK POL POL
HNG AUT HNG HNG AUT HNG AUT AUT HNG AUT AUT HNG
AUT AUT CZE CZE AUT CZE AUT AUT CZE CZE AUT CZE
SVK AUT HNG SVK AUT HNG SVK AUT HNG SVK AUT HNG
SVK AUT SVK SVK AUT AUT SVK AUT SVK SVK AUT AUT
SVK HNG HNG SVK SVK HNG SVK SVK HNG SVK HNG HNG
SVK     SVK     SVK     SVK    
SVK AUT CZE SVK AUT CZE SVK AUT CZE SVK AUT CZE
SVK CZE CZE SVK SVK CZE SVK CZE CZE SVK SVK CZE
SVK     SVK     SVK     SVK    
SVK     SVK     SVK     SVK    
SVK     SVK     SVK     SVK    
SVK     SVK     SVK     SVK    
SVK POL CZE SVK POL CZE SVK POL CZE SVK POL CZE
SVK POL SVK SVK POL POL SVK POL SVK SVK POL POL
SVK POL UKR UKR POL SVK UKR POL SVK SVK POL UKR
SVK UKR UKR UKR SVK SVK SVK UKR SVK SVK UKR UKR
SVK UKR HNG UKR SVK HNG SVK UKR HNG SVK HNG UKR
HNG UKR HNG UKR HNG HNG UKR UKR HNG UKR HNG UKR
POL POL UKR UKR POL UKR UKR POL UKR POL POL UKR
POL POL CZE CZE POL CZE CZE POL CZE POL POL CZE
D AUT CZE D AUT CZE D AUT CZE D AUT CZE
D AUT D D AUT AUT D AUT D D AUT AUT
D D CZE D D CZE D CZE CZE D CZE CZE
SVN AUT HNG SVN AUT HNG SVN AUT HNG SVN AUT HNG
SVN AUT SVN SVN AUT AUT SVN AUT SVN SVN AUT AUT
SVN SVN HNG SVN HNG HNG SVN SVN HNG SVN HNG HNG

                                     Annex 2

                   Technical parameters for
radio stations in fwa systems in the 3,5 GHz band


tabulka

For the fields listed above:
 • The definitions as given in Annex 1A of Appendix S4 of the Radio Regulations have to be used.
 • The format shall be in line with the ITU-R form T11.