Workshop - priame platby za služby spojené s prenosom čísla

26.03.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) pozýva odbornú verejnosť na workshop na tému priamych platieb za služby spojené s prenosom čísla, ktoré operátori požadujú od účastníkov. Workshop sa bude konať 4.4.2013 o 10,00 h. v zasadačke TÚ SR.

Východiská:

1. TÚ SR nedávno zaznamenal zvýšenie priamych platieb za služby spojené s prenosom čísla.
2. Podľa § 48 ods. 3 zákona o elektronických komunikáciách „Ak podnik požaduje od účastníkov priame platby za služby spojené s prenosom čísla, ceny týchto služieb nesmú spôsobovať nezáujem o ich využívanie. Na účely zabezpečenia tejto povinnosti úrad môže po konzultáciách podľa § 10 vydať rozhodnutie, ktorým sa určuje maximálna výška priamych platieb účastníkov za služby spojené s prenosom čísla. Toto rozhodnutie je záväzné pre všetky podniky a nadobúda účinnosť po uplynutí 30 dní od jeho zverejnenia vo vestníku.“

     TÚ SR už v minulosti všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorým upravil podrobnosti týkajúce sa prenosu čísla (platným od 1.1.2012), vyzval podniky k vyberaniu čo najnižšej platby od účastníka za služby spojené s prenosom čísla.