Z pohľadu zabezpečenia plnenia úloh je obsadenie voľných miest prioritou

19.06.2003, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) sa dlhodobo snaží obsadiť voľné pracovné miesta. Obsadenie voľných miest je veľmi dôležité z hľadiska zabezpečenia plnenia terajších regulačných úloh i z hľadiska dôslednej prípravy na nové úlohy. Urýchlenie procesu obsadzovania voľných miest umožní novela zákona o štátnej službe. Problémom zostáva nízke finančné ohodnotenie štátnych zamestnancov.

Od účinnosti zákona o štátnej službe TÚ SR zverejnil prostredníctvom Úradu pre štátnu službu (ÚPŠS) 22 oznámení o voľných štátnozamestnaneckých miestach. Oznámenia vyšli vo vestníku ÚPŠS a boli zverejnené aj na internetových stránkach úradu. Uskutočnené boli tri výberové konania, z ktorých sa podarilo obsadiť iba jedno miesto. Ďalšie výberové konania neboli uskutočnené hlavne z kapacitných a finančných dôvodov ÚPŠS. TÚ SR túto situáciu riešil vymenovaním zamestnancov do dočasnej štátnej služby na "zastupovanie štátneho zamestnanca do doby vykonania výberového konania" a preložením zamestnanca z iného úradu štátnej správy. V najbližšej dobe TÚ SR požiada o delegovanie výberových konaní, ktoré mu umožňuje novela zákona o štátnej službe, ktorá nadobudla účinnosť 1.1. 2003. Podľa novely môže predseda ÚPŠS po vyhlásení výberového konania a zriadení výberovej komisie písomne poveriť vedúceho úradu vykonaním výberového konania.

Medzi voľnými miestami je napr. šesť miest na odboroch štátneho dohľadu, dve miesta na odbore ekonomickej regulácie, ďalšie dve miesta sú na odbore správy frekvenčného spektra, atď. "Výberové konania na voľné miesta sú príležitosťou pre tých, ktorí majú záujem nielen kritizovať, ale aj priložiť ruku k dielu," uviedol na margo výberových konaní predseda TÚ SR Milan Luknár.

Problémom zostáva nízke finančné ohodnotenie štátnych zamestnancov. Výberovým konaním, ktoré sa konalo v marci bolo obsadené miesto riaditeľa odboru technickej regulácie. "Miesto riaditeľa odboru štátneho dohľadu úspešný uchádzač neprijal z dôvodu nízkeho finančného ohodnotenia," povedala vedúca služobného úradu TÚ SR Nataša Svobodová. Výberové konanie sa bude v dohľadnej dobe opakovať. "Ak nebude možné podstatne lepšie finančne ohodnotiť aspoň vybraný okruh kľúčových pracovníkov, problémy so získavaním kvalifikovaných pracovníkov budú pretrvávať," podotkol predseda TÚ SR Milan Luknár.

TÚ SR dostal v rozpise záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2003 limit 208 zamestnancov. Úrad musel vytvoriť novú organizačnú štruktúru a zrušiť niektoré voľné miesta. Nová štruktúra je postavená na 176 štátnych zamestnancoch a 32 zamestnancoch verejnej služby.

TÚ SR má v štátnej službe 160 obsadených miest (aj zastupovaním) a 16 voľných miest. Vo verejnej službe má 31 obsadených miest a jedno voľné miesto.

TÚ SR pri obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest musí postupovať v súlade so zákonom č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Podľa uvedeného zákona sa voľné štátnozamestnanecké miesta obsadzujú na základe výberového konania prostredníctvom Úradu pre štátnu službu.

V Bratislave 19. júna 2003.