Za nepredloženie požadovaných informácií hrozí operátorom pokuta

02.07.2010, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) aktuálne robí elektronický zber údajov pre analýzy relevantných trhov a medzinárodné vykazovanie za 1. polrok 2010. Na internetovej stránke je dostupných päť nových dotazníkov pre operátorov. Vyplnené dotazníky je potrebné odoslať najneskôr do 31.7.2010 elektronickou poštou na príslušnú adresu. TÚ SR upozorňuje operátorov na nevyhnutnosť dodržať stanovenú lehotu z dôvodu vykazovania sumárnych výsledkov Európskej komisii (EK). Za nepredloženie informácií v požadovanom rozsahu a lehote TÚ SR uloží pokutu do výšky 10% z obratu operátora, najviac však do výšky 232 357,- eur.
     Operátori môžu, z dôvodu vyššej bezpečnosti, zaslať potrebné údaje zašifrované s použitím verejného PGP kľúča. Informácie, ktoré úrad požaduje, nesúvisia so zisťovaním Štatistického úradu. V prípade, že operátori budú mať otázky k zberu dát, sú im k dispozícii príslušní zamestnanci. Kontakt na nich je uvedený na internetovej stránke.
     TÚ SR je národný regulátor v oblasti elektronických komunikácií a zabezpečuje svoje informačné povinnosti voči Európskej komisii, ktorej oznamuje informácie patriace do jeho pôsobnosti. Z uvedeného dôvodu potrebuje aktualizované údaje od operátorov. Úrad ďalej pravidelne analyzuje súťaž na relevantných trhoch, k čomu sú opäť potrebné údaje od operátorov.