Za poskytovanie prístupu k internetu cez rádiovú sieť bez licencie na sieť hrozí pokuta

06.05.2003, Tlačová správa
Poskytovatelia prístupu do siete internet, ktorí poskytujú služby prostredníctvom rádiových zariadení pracujúcich vo "voľnom - nelicencovanom" pásme sa často domnievajú, že im bude stačiť len registrácia na túto činnosť. Telekomunikačný úrad SR upozorňuje poskytovateľov, že budujú verejnú telekomunikačnú sieť a preto potrebujú aj licenciu na sieť. Za porušenie zákona hrozí pokuta až do výšky 5 mil. Sk.

Operátori, ktorí chcú poskytovať službu sprostredkovanie prístupu do siete internet prostredníctvom rádiových musia mať registráciu na základe podmienok všeobecného povolenia č. VPT - 2/2001 a okrem toho aj licenciu na zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete. Toto platí aj v tých prípadoch, ak poskytovateľ vybuduje sieť použitím rádiových zariadení RLAN alebo HIPERLAN pracujúcich v pásmach 2,4GHz alebo 5,1 GHz podľa podmienok stanovených vo všeobecných povoleniach č. VPR - 01/2001, resp. č. VPR - 02/2002, alebo akúkoľvek inú verejnú telekomunikačnú sieť. Uvedené všeobecné povolenia oprávňujú fyzické a právnické osoby zriadiť a prevádzkovať rádiové zariadenia bez akéhokoľvek ďalšieho povolenia nie však zriaďovať a prevádzkovať verejnú telekomunikačnú sieť.

Podľa § 15 ods. 1 písm. a) zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách "licencia je potrebná na zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete okrem telekomunikačných sietí určených výhradne na jednosmerné šírenie televíznych alebo rozhlasových signálov po vedení".

Poskytovať službu na základe podmienok všeobecného povolenia č. VPT - 2/2001 je možné len ak prístup užívateľov k službe bude zabezpečený prostredníctvom verejnej telekomunikačnej siete (sieť držiteľa licencie), vlastnej siete poskytovateľa (na ktorú už poskytovateľ má licenciu), prostredníctvom prenajatých prístupových prostriedkov alebo inými prístupovými prostriedkami, pri využívaní ktorých nie je potrebné pridelenie obmedzených zdrojov (§ 28 zákona).

V Bratislave 6. mája 2003.