Za prevádzku bezdrôtového obecného rozhlasu sa už neplatí

01.08.2005, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejnil vo svojom vestníku a na internete všeobecné povolenie, ktoré oprávňuje fyzické a právnické osoby prevádzkovať „bezdrôtový obecný rozhlas“ (BOR). BOR slúži na jednosmerné informovanie občanov a organizácií vo vlastnom zastavanom území obcí a miest. Za využívanie frekvencií 447,6375 MHz, 447,3250 MHz, 447,3125 MHz, 447,3750 MHz a 441,4750 MHz určených všeobecným povolením na prevádzkovanie BOR sa neplatí žiadna úhrada. Za využívanie iných frekvencií na základe individuálneho povolenia sa platí aj naďalej.

TÚ SR po zverejnení návrhu podmienok všeobecného povolenia informoval Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) o navrhovaných podmienkach a možnosti pripomienkovať ich. Po skončení lehoty na zaslanie pripomienok úrad vypracoval a vyhlásil všeobecné povolenie. „Všeobecné povolenie, ktoré vyhlásil TÚ SR ušetrí mestám a obciam ročne niekoľko tisíc korún, ktoré nebudú musieť platiť štátu za používanie frekvencií a zároveň im odpadne vybavovanie povolenia na úrade,“ vysvetľuje Oľga Gáfriková, hovorkyňa ZMOS. „V súčasnosti prevádzkuje bezdrôtový obecný rozhlas na základe individuálneho povolenia 28 obcí, ktoré ho využívajú na vysielanie rôznych oznamov pre obyvateľov, napr. správy súvisiace s organizovaním života v obci, ďalej upozornenia na požiare, záplavy a ďalšie udalosti súvisiace s ohrozením života a majetku občanov,“ doplnil Roman Vavro, hovorca TÚ SR.

Všeobecné povolenie oprávňuje prevádzkovať uvedené zariadenia na území Slovenskej republiky pri dodržaní podmienok stanovených uvedeným povolením. Napr. technické vlastnosti zariadení musia byť v súlade s požiadavkami príslušnej európskej normy. Prevádzka s trvalým vysielaním nie je povolená. Pre zabezpečenie efektívneho využívania frekvenčného spektra a predchádzania škodlivému rušeniu je prevádzkovateľ povinný vopred informovať úrad o termíne začatia prevádzkovania rádiového zariadenia. Túto informáciu zašle na vyplnenom tlačive, ktoré je uvedené v prílohe tohoto všeobecného povolenia.

Bezdrôtový obecný rozhlas je modernou alternatívou voči existujúcim drôtovým obecným rozhlasom. Drôtový obecný rozhlas môže byť z rôznych príčin (rozľahlosť obce, lazy, finančné nároky na jeho zriadenie a udržiavanie) v niektorých mestách a obciach nevhodným riešením, v takýchto prípadoch je situáciu možné riešiť bezdrôtovým obecným rozhlasom.

Združenie miest a obcí Slovenska je organizáciou obcí a miest ako právnických osôb členom je na dobrovoľnom princípe približne 96 percent miest a obcí v SR.

V Bratislave 1. augusta 2005.