Zabezpečenie poskytovania poštových služieb z dôvodu šírenia COVID-19

pošta
19.03.2020, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) po vyhlásení mimoriadnej situácie v Slovenskej republike z dôvodu šírenia COVID-19 pristúpil v súlade s § 16 zákona o poštových službách a na základe žiadosti Slovenskej pošty, a. s., k dočasnej úprave zabezpečenia doručovacej služby v osobitnom režime. RÚ žiada všetkých užívateľov poštových služieb o porozumenie a ústretový prístup voči poštovým doručovateľom ako aj priehradkovým zamestnancom na pobočkách. Zároveň občanom odporúča sledovať otváraciu dobu svojej pošty, keďže počas mimoriadnej situácie sa táto môže meniť.
     Obyčajné listové zásielky sa doručujú vhodením do domových listových schránok v súlade s platnými poštovými podmienkami. Doporučené zásielky okrem zásielok so službou „do vlastných rúk“, „dobierka“ a „doručenka“ sa doručujú vhodením do domových listových schránok, pričom Slovenská pošta, a. s., má povinnosť upozorňovať odosielateľov na túto skutočnosť pri podaji a vyznačiť do prevádzkových dokladov o dodaji vhodenie zásielky do schránky.  V prípade, ak to rozmery zásielky nedovoľujú,  zanechá doručovateľ v schránke oznámenie o uložení zásielky. Zásielky, ktoré vzhľadom na ich obsah, považujú odosielatelia za dôležitý a vyžadujúci podpis adresáta, odporúčame podávať so službou "do vlastných rúk". Oznámenia o uložení zásielok do vlastných rúk a so službami dobierka  a doručenka sa vhadzujú do domových listových schránok v súlade s platnými poštovými podmienkami.
     Pri poistených zásielkach sa vhadzujú oznámenia o uložení zásielok do domových listových schránok v súlade s platnými poštovými podmienkami. Balíkové zásielky na adresu sa doručujú  na verejnom priestranstve (pred bytovým domom alebo rodinným domom), pričom adresát musí byť vybavený ochranným rúškom a vlastným perom a nesmie byť v karanténe. V prípade pôšt zapojených do projektu ukladania nedoručených zásielok do BalíkoBOXov budú zásielky prednostne ukladané v BalíkoBOXe, o čom bude adresát informovaný.
     Odberná lehota zapísaných zásielok bude automaticky predĺžená bez výberu poplatkov adresátov o 14 kalendárnych dní  to znamená, že zásielky budú k dispozícii pre adresátov k vyzdvihnutiu počas 32 kalendárnych dní. Predĺženie odbernej lehoty zásielok o 14 kalendárnych dní sa nevzťahuje  na zásielky s obsahom živých zvierat, s obsahom vecí podliehajúcich rýchlej skaze, a zásielky, ktoré odosielateľ označil poznámkou dispozičných služieb „Neukladať“, „Uložiť ..... dní“.
     Poštové poukazy sa doručujú na odovzdacie miesto podľa adresy uvedenej  na poukaze; doručujú sa ako obyčajné listové zásielky, pričom došlé poštové poukazy na adresu a poštové poukazy na výplatu - dodaj určené na doručenie s peniazmi budú doručené bez peňazí.
     Táto úprava platí počas trvania vyhlásenej mimoriadnej situácie. Cieľom týchto opatrení je minimalizovanie kontaktu poštových doručovateľov s adresátmi z dôvodu zamedzenia šírenia COVID-19 ako aj znižovanie koncentrácie užívateľov na jednotlivých pobočkách Slovenskej pošty, a. s. Aj s ohľadom na vývoj situácie, je možné predpokladať ďalšie úpravy poskytovania poštových  služieb aj v oblasti medzinárodných služieb.