Začína reálny prechod na digitálne televízne terestriálne vysielanie

24.04.2008, Tlačová správa
Dňa 24.4. 2008 bolo v Zbierke zákonov vydané Oznámenie Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) o vydaní všeobecne záväzného právneho predpisu – Opatrenia TÚ SR, ktorým sa určujú podmienky prechodu z analógového na digitálne televízne terestriálne vysielanie - DVB-T (plán prechodu). Opatrenie TÚ SR nadobúda účinnosť 1.5. 2008, je dostupné na internete a 30.4. 2008 bude uverejnené vo Vestníku TÚ SR. Vydaním tohto predpisu sa reálne začína proces prechodu z analógového na digitálne vysielanie v Slovenskej republike.

Podľa plánu prechodu bude prvý digitálny multiplex komerčne spustený najneskôr do jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti prevádzkového povolenia. Druhý multiplex a verejnoprávny multiplex musia byť spustené najneskôr do konca roku 2012. Najneskorší možný termín na opúšťanie analógového vysielania na kanáloch, ktoré budú použité pre vybudovanie multiplexov pre prechodné obdobie je stanovený na 31. decembra 2011. Všetky ostatné analógové vysielače prevádzkované na území Slovenskej republiky budú vypnuté najneskôr 31. decembra 2012.

Digitalizácia predstavuje najrevolučnejšiu zmenu v podmienkach televízneho vysielania od samého jeho začiatku. Proces prechodu z analógového na digitálne televízne vysielanie rieši problém nedostatku frekvencií. Momentálne je frekvenčné spektrum určené pre analógové televízne vysielanie vyčerpané. V praxi to znamená, že na slovenský trh v súčasnosti nemôže vstúpiť žiadna nová celoplošná televízia na báze terestriálneho (pozemského) televízneho vysielania. Iné spôsoby šírenia televízneho vysielania, napr. satelitne, káblovo a pod., sú v slovenských podmienkach prevažne len doplnkové k terestriálnemu vysielaniu. Prechod na digitálne televízne vysielanie rieši túto situáciu a rozširuje podstatným spôsobom priestor pre vstup nových televízií na slovenský mediálny trh. Pre ilustráciu, kým na jednom kanály pri analógovom šírení televízneho signálu mohla vysielať len jedna televízia, pri digitálnom vysielaní bude môcť byť na jednom kanály šírený signál 4 až 8 televízií. Digitálne vysielanie vytvára teda priestor pre vznik nových televízií, zvýšenie konkurencie na mediálnom trhu a tým aj tlak na zvýšenie kvality programov televízii. Digitálne vysielanie má ďalej pozitívny dopad aj na úzko súvisiaci reklamný trh. Divákom prináša, okrem už spomenutej možnosti prijímania viacerých programov, zásadné zvýšenie kvality prijímaného televízneho vysielania v tzv. štúdiovej kvalite, interaktívne ovládanie vysielania samotným divákom, prípadne aj perspektívne poskytovanie služieb mobilnej televízie či internetových služieb. Digitalizácia uvoľní kvalitné frekvencie, ktoré boli doteraz zahltené neefektívnym analógovým televíznym vysielaním. Tieto digitalizáciou uvoľnené frekvencie sú vhodné aj pre poskytovanie internetových služieb pre vidiecke oblasti, ako aj na služby mobilnej televízie, či e - governmentu.

TÚ SR na konci marca 2008 predložil návrh plánu prechodu stálej pracovnej komisii pri LRV, ktorá ho 14. apríla prerokovala a s úpravami schválila. TÚ SR pripravil prvý návrh podmienok prechodu už koncom roka 2006, t.j. v niekoľkomesačnom predstihu pred schválením zákona o digitálnom vysielaní. Oproti pôvodnému návrhu Ministerstva kultúry SR došlo v NR SR na posledný chvíľu v znení zákona k zásadným zmenám, preto TÚ SR musel pôvodný návrh podmienok prechodu zmeniť. V záujme vylúčenia nedorozumení a zabezpečenia jeho bezproblémového prijatia návrh, ešte pred jeho predložením do legislatívneho procesu, prerokoval najmä s orgánmi štátnej správy a ďalšími dotknutými subjektmi. Dňa 21.12. 2007 TÚ SR predložil návrh a pripomienkovacie konanie k nemu prebiehalo v čase od 2.1. 2008 do 22.1. 2008. TÚ SR dostal počas pripomienkovacieho konania k návrhu vyjadrenia od 22 subjektov, z toho 5 subjektov nemalo k nemu pripomienky. Úrad zapracoval relevantné pripomienky, počas rozporových konaní vyriešil rozpory.

Účelom uvedeného všeobecne záväzného právneho predpisu je legislatívne zabezpečiť plynulý prechod na digitálne televízne vysielanie (ako aj rozhlasové digitálne vysielanie) v Slovenskej republike v lehotách určených v zákone o digitálnom vysielaní. Pre divákov, ktorí prijímajú analógové televízne terestriálne vysielanie, táto zmena bude znamenať potrebu zaobstarania televízora so zabudovaným digitálnym (DVB-T) tunerom (časť divákov ich už má), alebo tzv. set-top-boxu (prídavné zariadenie vo veľkosti DVD prehrávača).

V Bratislave 24. apríla 2008.