Začínam podnikať

Elektronické komunikácie

Začínam podnikať

1. Každý kto chce podnikať v oblasti elektronických komunikácií musí predovšetkým splniť podmienky všeobecného povolenia VP č. 1/2014 na poskytovanie elektronických komunikačných sietí alebo elektronických komunikačných služieb Dôležitý je v prvej fáze najmä Článok III "Oznamovacia povinnosť". Oznamovacia povinnosť je splnená doručením vyplneného a podpísaného úplného písomného oznámenia úradu podľa prílohy tohto povolenia. Tlačivo je prístupné na webe. V spodnej časti všeobecného povolenia je dodatok č. 1, kde sú uvedené príklady vyplnenia tlačiva. Regulačný úrad na základe doručenia dostatočného a úplného oznámenia zaeviduje oznamovateľa ako podnik poskytujúci siete, služby alebo siete a služby. V prípade, že záujemca potrebuje aj písomné potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti, tak tento fakt písomne uvedie pri splnení si oznamovacej povinnosti a uhradí správny poplatok vo výške 16,50 eura (500,- Sk). K žiadostiam je potrebné priložiť doklad o zaplatení správneho poplatku. Správne poplatky uhradí poplatník  prostredníctvom elektronických kolkov - Potvrdenie o úhrade správneho poplatku (eKolok). Bližšie informácie sú na stránke Slovenskej pošty: https://www.posta.sk/sluzby/platobny-system-e-kolok

2. Ak potrebujete na poskytovanie služieb prideliť čísla, tak bližšie informácie nájdete v časti "Číslovanie".

3. Očíslovanie koncových užívateľov a ďalšie podmienky pri poskytovaní hlasových služieb na báze IP protokolu - Regulačný prístup Telekomunikačného úradu SR k poskytovaniu hlasových služieb na báze IP protokolu

4. Ak chcete vybudovať prístup k účastníkom pomocou rádiových zariadení WAS/RLAN pracujúcich v pásme 2400 - 2483,5 MHz, tak je potrebné dodržať všetky podmienky uvedené vo všeobecnom povolení VPR - 17/2012. Ak chcete vybudovať prístup k účastníkom pomocou rádiových zariadení pracujúcich v pásme 5470 - 5725 MHz, tak je potrebné dodržať všetky podmienky uvedené vo všeobecnom povolení VPR - 35/2012. Upozornenie: Rádiové zariadenia prevádzkované na základe týchto povolení nemajú právo na ochranu pred rušením inými zariadeniami oprávnenými pracovať na uvedených frekvenciách.

5. Ak chcete budovať prístup k účastníkom, prípadne chrbticovú sieť a mať právo na ochranu pred rušením, alebo potrebujete dosiahnuť dlhší skok, tak využite iné rádiové zariadenia, ktoré je povolené prevádzkovať na základe individuálneho povolenia. Spôsob a podmienky, podľa ktorých je možné frekvenčné spektrum využívať ustanovuje Plán využívania frekvenčného spektra Nižšie pod základným textom nájdete prílohy pre jednotlivé pásma. Predpísané tlačivá žiadostí si môžete stiahnuť. Sadzobník úhrad za právo využívať frekvencie stanovuje všeobecne záväzný právny predpis.

6. Podnik je podľa § 36 ods. 2 zákona povinný predkladať úradu na zverejnenie technické špecifikácie ponúkaných rozhraní verejných sietí, na ktoré sa pripájajú koncové zariadenia. Špecifikácie zasielajte na adresu RÚ, Odbor štátneho dohľadu jan.lenci@teleoff.gov.sk

7. Voči podnikom, ktoré podnikajú, alebo plánujú podnikať na príslušnom trhu má významný podnik na trhu stanovené povinnosti, ktoré sú uvedené v rozhodnutiach o určení významného podniku.

8. Referenčné ponuky významných podnikov sú dostupné na internete. Po uzavretí zmlúv o prepojení je ich zoznam vrátane základných technických a ekonomických podmienok prepojenia zverejnený na internete.

9. Základné termíny povinností podnikov:

a) Za účelom vydania rozhodnutia úradu o určení výšky administratívnej úhrady je podnik povinný predkladať vyhlásenie o výške tržieb súvisiacich výlučne s poskytovaním sietí alebo služieb, a to každoročne do 10. apríla. Vyhlásenie o výške tržieb musí byť podpísané štatutárnym zástupcom alebo oprávnenou osobou.
     Podnik, ktorý úradu oznámi predĺženie lehoty na podanie daňového priznania v súlade s § 49 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, predloží úradu vyhlásenie do 10. júla.
 
Adresa: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Odbor ekonomickej regulácie
Továrenská 7
P.O. Box 40
828 55 Bratislava 24
 
b) Podľa rozhodnutí úradu, ktorými boli pridelené čísla „Držiteľ je povinný predkladať úradu každoročne v lehote do 31. januára správu o používaní prideleného čísla.“ 
 

V ostatných prípadoch sú termíny na plnenie povinností individuálne stanovené.