Začínam podnikať

 1. Každý kto chce podnikať v oblasti elektronických komunikácií musí predovšetkým splniť podmienky všeobecného povolenia VP č. 1/2023 na poskytovanie elektronických komunikačných sietí alebo elektronických komunikačných služieb. Dôležité je v prvej fáze najmä splnenie oznamovacej povinnosti. Tlačivo je dostupné na webe. Úrad na základe doručenia úplného oznámenia zaeviduje oznamovateľa, ak je oznámenie neúplné, regulačný úrad vyzve oznamovateľa na doplnenie alebo opravu oznámenia. V prípade, že záujemca potrebuje aj písomné potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti, úrad mu ho vystaví na základe žiadosti. Na vydanie potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti sa vzťahuje správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. Z. o správnych poplatkoch v platnom znení. K žiadostiam je potrebné priložiť doklad o zaplatení správneho poplatku. 
   
 2. Ak potrebujete na poskytovanie služieb prideliť čísla, tak bližšie informácie nájdete v časti "Číslovanie".
   
 3.  Ak chcete vybudovať prístup k účastníkom pomocou rádiových zariadení WAS/RLAN pracujúcich vo frekvenčnom pásme 2400 - 2483,5 MHz, 5470 – 5725 MHz, 17,1 – 17,3 GHz, ako aj 57 – 71 GHz, tak je potrebné dodržať všetky podmienky uvedené vo všeobecnom povolení VPR - 01/2022 
  Upozornenie: V prípade frekvenčného pásma 57 – 66 GHz je potrebné vykonať registráciu jednotlivých staníc na portáli: https://www.portal60ghz.sk/
   
 4. Ak chcete budovať prístup k účastníkom, prípadne chrbticovú sieť a nechcete, aby ste mali tieto siete rušené, alebo potrebujete dosiahnuť dlhší skok, tak využite iné rádiové zariadenia, ktoré je povolené prevádzkovať na základe individuálneho povolenia. Spôsob a podmienky, podľa ktorých je možné frekvenčné spektrum využívať ustanovuje Plán využívania frekvenčného spektra. Nižšie pod základným textom nájdete prílohy pre jednotlivé pásma. Predpísané tlačivá žiadostí si môžete stiahnuť:
  ​Spoje typu bod – bod (link: https://www.teleoff.gov.sk/pokyny-na-vyplnovanie-ziadosti-na-mikrovlne-spoje/)
  Stanice pohyblivej služby (link: /data/files/50114_49241_pozemna-sluzba-docx.docx)  
  - Základňová alebo pevná stanica (link: /data/files/48216_priloha-pevna-stanica-docx.docx
  - Pohyblivé a prenosné stanice (link: /data/files/48218_priloha-pohyblive-stanice-docx.docx
           Sadzobník úhrad za právo využívať frekvencie stanovuje všeobecne záväzný právny predpis (link: /data/files/52311_51988_opatrenie-4_2022-pridelenie-frekvencii.pdf).
   
 5. Podnik je podľa § 36 ods. 2 zákona povinný predkladať úradu na zverejnenie technické špecifikácie ponúkaných rozhraní verejných sietí, na ktoré sa pripájajú koncové zariadenia. Špecifikácie zasielajte na adresu RÚ, Odbor regulácie elektronických komunikácií  Technical.Regulation@teleoff.gov.sk
   
 6. Podniku, ktorý bol určený za podnik s významným vplyvom na trhu sú stanovené povinnosti, ktoré sú uvedené  v rozhodnutiach o určení významného podniku.
   
 7.  Referenčné ponuky významných podnikov sú dostupné na internete. Po uzavretí zmlúv o prepojení je ich zoznam vrátane základných technických a ekonomických podmienok prepojenia zverejnený na internete.
   
 8. Základné termíny povinností podnikov:
        a) Na účely vydania rozhodnutia úradu o určení výšky administratívnej úhrady je podnik povinný predkladať vyhlásenie o presnej výške tržieb za poskytovanie sietí alebo služieb v Slovenskej republike za obdobie a to každoročne najneskôr do 10. júla. Vyhlásenie o presnej výške tržieb musí byť podpísané štatutárnym zástupcom alebo osobou oprávnenou na tento úkon a urobené spôsobom podľa osobitného predpisu. (§ 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.)Adresa: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Odbor ekonomickej regulácie
Továrenská 7
P.O. Box 40
828 55 Bratislava 24
           
           b) Podľa rozhodnutí úradu, ktorými boli pridelené čísla „Držiteľ je povinný predkladať úradu každoročne v lehote do 31. januára správu o používaní prideleného čísla.“  V ostatných prípadoch sú termíny na plnenie povinností individuálne stanovené.​ 
  
           c) Na štatistické účely je podnik povinný predkladať Úradu 2 x ročne vyplnené dotazníky Elektronického zberu dát, a to k 31.1. za II. polrok predchádzajúceho roka a k 31.7. za I. polrok bežného roka. Tieto údaje podnik poskytuje Úradu elektronicky prostredníctvom portálu www.ezd.sk