Základné informácie o predlžovaní GSM povolení

14.04.2011, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) bude pri rozhodovaní o žiadostiach o predĺženie povolení na používanie GSM frekvencií a frekvencií v pásme 450 MHz postupovať podľa zákona o elektronických komunikáciách, t.j. v súlade s princípmi efektívnosti, objektívnosti, transparentnosti, nediskriminácie, primeranosti a odôvodnenosti. TÚ SR bude okrem toho podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady postupovať nezávisle, t.j. nebude požadovať ani prijímať pokyny od iných orgánov. Zamestnanci TÚ SR budú podľa povinností stanovených zákonom o štátnej službe rozhodovať politicky neutrálne a nestranne.
     Konanie o predĺžení povolenia začína predložením žiadosti. Od predloženia žiadosti po vydanie rozhodnutia o predĺžení povolenia môže prebehnúť niekoľko týždňov až mesiacov. Zákon o správnom konaní predpisuje pred vydaním rozhodnutia urobiť množstvo procesných úkonov, ktoré nie je možné obísť, lebo rozhodnutie by bolo nezákonné. Pri určovaní výšky poplatku za predĺženie platnosti povolení neexistuje medzinárodne stanovená ani odporúčaná metodika. TÚ SR urobil prieskum medzi národnými regulačnými agentúrami pre oblasť elektronických komunikácií v krajinách Európskej únie (na Slovensku ňou je TÚ SR) a zisťoval, ako postupovali pri predlžovaní platnosti povolení. Ďalej v tejto veci prebehnú odborné konzultácie. TÚ SR bude o procese priebežne informovať. Rozhodnutie vydá vecne príslušný odbor TÚ SR. Na rozhodnutí bude pracovať tím zamestnancov TÚ SR a podpíše ho riaditeľ vecne príslušného odboru TÚ SR. Rozhodnutie bude obsahovať okrem výroku, t.j. ako TÚ SR rozhodol, aj odôvodnenie rozhodnutia. Právoplatné rozhodnutie bude uverejnené na internetovej stránke TÚ SR.
     Zamestnanci, vrátane riaditeľa vecne príslušného odboru sú zamestnaní v TÚ SR na základe úspešnej účasti vo výberovom konaní na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta. Predseda, podpredseda TÚ SR, riaditelia odborov a zamestnanci TÚ SR sú podľa platnej legislatívy politicky neutrálni a nestranní a nemenia sa zmenou vlády.