Základné technické a ekonomické podmienky prepojenia nájdete vo Vestníku TÚ SR

16.03.2004, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejnil v druhom čísle Vestníka TÚ SR zo 17. marca 2004 oznámenia o prepojení sietí medzi spoločnosťami Slovak Telecom a ConnSpec Telekom a spoločnosťou Orange Slovensko so spoločnosťami Dial Telecom, eTel Slovensko a GlobalTel Slovakia. TÚ SR ďalej zverejnil základné technické a ekonomické podmienky prepojenia. TÚ SR umožní nahliadnuť do zmluvy každému, kto o to požiada, okrem tých častí zmluvy, ktoré zmluvné strany označili za predmet obchodného tajomstva.

Pre porovnanie situácia so sprístupňovaním informácií uvedených v zmluvách o prepojení v Českej republike je odlišná (poznámka: v zahraničí sú ČR a SR často porovnávané). Podľa informácií, ktoré Český telekomunikační úřad (ČTÚ) zverejňuje vo svojom vestníku (Telekomunikační věstník) sú všetky časti zmlúv označené za obchodné tajomstvo a ČTÚ preto zverejňuje len oznam o prepojení sietí.

Podľa informácií ČTÚ, ČESKÝ TELECOM zatiaľ uzavrel 21 zmlúv o prepojení. V uvedenom počte nie sú zahrnuté zmluvy s mobilnými operátormi. Alternatívni operátori uzavreli vzájomne medzi sebou 15 zmlúv o prepojení. V uvedenom počte rovnako nie sú zahrnuté zmluvy s mobilnými operátormi.

Uvedené počty zmlúv súvisia s o dva roky skorším zákonným začiatkom liberalizácie verejnej telefónnej služby poskytovanej prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete v Českej republike a v minulosti aj väčšími kompetenciami ČTÚ oproti TÚ SR. V súvislosti s posilnenými kompetenciami TÚ SR sa dá v relatívne krátkej budúcnosti aj v Slovenskej republike očakávať nárast počtu zmlúv o prepojení.

Slovak Telecom uzavrel zatiaľ 4 zmluvy o prepojení so spoločnosťami EuroTel Bratislava (2x), Orange Slovensko a ConnSpec Telekom. Spoločnosti EuroTel Bratislava a Orange Slovensko uzavreli zhodne po 5 zmlúv o prepojení. Alternatívni operátori uzavreli 1x zmluvu so spoločnosťou Slovak Telecom, 2x so spol. EuroTel Bratislava a 3x zmluvu so poločnosťou Orange Slovensko. Viac informácií tu.

V Bratislave 16. marca 2004.