Zámerom TÚ SR je, aby bol financovaný oddelene od rozpočtovej kapitoly MDPT SR

23.04.2003, Tlačová správa
Podobne ako v minulých rokoch, tak ani v roku 2002 sa nepodarilo vyriešiť otázku oddelenia rozpočtovej kapitoly Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) od Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (MDPT). Zámerom TÚ SR je, aby bol úrad financovaný oddelene od rozpočtovej kapitoly MDPT SR. Úrad tento zámer premietol do návrhu zákona o elektronických komunikáciách na ktorého príprave sa podieľa.

TÚ SR je v súčasnosti ešte stále financovaný z rozpočtovej kapitoly ministerstva. Jednou zo základných podmienok EÚ je finančná nezávislosť regulačného úradu od ústredného orgánu štátnej správy (v prípade SR je to MDPT SR), teda vytvorenie samostatnej rozpočtovej kapitoly TÚ SR. Úrad v budúcnosti mal byť úrad financovaný z úhrad za čísla, frekvencie a na základe presných kritérií z osobitných poplatkov poskytovateľov telekomunikačných služieb. Takýto spôsob financovania by zabezpečil úplnú nezávislosť tohto regulačného úradu.

Najdôležitejšou úlohou TÚ SR z hľadiska strednodobého výhľadu je plná liberalizácia telekomunikačného trhu od 1. januára 2003 a príprava na vstup SR do EÚ. Základným predpokladom úspešného zvládnutia úloh je personálne dobudovanie úradu podporené možnosťou využiť služby renomovaných poradensko-audítorských spoločností tak, ako je to vo väčšine krajín Európskej únie. Úlohu personálneho dobudovania úrad rieši v súlade so zákonom o štátnej službe. Výberové konania na obsadenie štátnozamestnaneckých miest prostredníctvom Úradu pre štátnu službu sa iba rozbiehajú a preto úrad uzatvára dočasné štátnozamestnanecké pomery.

TÚ SR v zmysle schváleného štatútu podlieha NR SR a vo svojej činnosti sa opiera predovšetkým o schválenú telekomunikačnú politiku a zákon o telekomunikáciách. Hlavnou úlohou TÚ SR je vytváranie podmienok spravodlivého konkurenčného prostredia na telekomunikačnom trhu.

Telekomunikačný úrad SR má nezastupiteľnú úlohu v oblasti regulácie telekomunikačných činností. Jeho prínos pre štát a v konečnom dôsledku i pre občanov je:

1. finančný - úrad prináša do štátneho rozpočtu niekoľkonásobne viac, ako z neho čerpá,
2. rozhodovací - svojimi rozhodnutiami utvára podmienky na vznik a udržanie konkurenčného prostredia na telekomunikačnom trhu a rozhoduje o regulácii cien, čím simuluje konkurenčné prostredie. Tieto činnosti vytvárajú tlak na telekomunikačné podniky, ktorého výsledkom sú kvalitnejšie služby pre občanov za konkurenčné ceny,
3. represívny - vykonáva štátny dohľad. V prípade, že zistí porušenie zákona, ukladá sankcie, čím napr. zabraňuje podnikaniu bez príslušného oprávnenia a znižuje finančné úniky pri neplatení úhrad za povolenia a licencie,
4. nápravný - nariaďuje odstránenia zistených nedostatkov a upustenie od činností, ktoré sú v rozpore so zákonom,
5. ochranný - vykonáva ochranu proti rušeniu rozhlasu, televízie a rádiových sietí.

V Bratislave 23. apríla 2003.