Zamestnanci TÚ SR si zvyšujú počítačovú gramotnosť s prispením EÚ

06.06.2006, Tlačová správa
esfTelekomunikačný úrad SR (TÚ SR) v rámci Národného projektu certifikácie digitálnej gramotnosti zamestnancov v štátnej službe (program ECDL) začal so školením svojich zamestnancov. Zamestnanci TÚ SR následne absolvujú skúšky za účelom získania Osvedčenia ECDL Štart. Získanie osvedčenia je jednou z podmienok výkonu štátnej služby. Školenia a skúšky sú spolufinancované Európskou úniou.

TÚ SR reagoval na výzvu na predkladanie projektov spolufinancovaných Európskou úniou, zameraných napr. na vzdelávanie štátnych zamestnancov v oblasti počítačových zručností. Výzvu zverejnilo Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR. Úrad predložil projekt a žiadal poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Európskeho sociálneho fondu na vzdelávanie zamestnancov TÚ SR za účelom získania Osvedčenia ECDL Štart. Na základe schváleného projektu bude v lehote od 22.05. 2006 do 21.11. 2006 preškolených a preskúšaných 76 zamestnancov úradu. Európsky sociálny fond poskytne financie na pokrytie 50% nákladov spojených s preškolením a preskúšaním zamestnancov úradu, zvyšných 50% je financovaných zo štátneho rozpočtu.

Európsky sociálny fond bol zriadený Rímskou zmluvou o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva s cieľom zlepšiť pracovné príležitosti na vnútornom trhu a tým prispieť k zvýšeniu životnej úrovne.

Úlohou Európskeho sociálneho fondu je rozširovanie možností zamestnania, zvyšovanie geografickej a profesijnej mobility pracovníkov v Spoločenstve a uľahčovanie ich adaptácie na priemyselné zmeny a zmeny vo výrobných systémoch najmä odborným vzdelávaním a rekvalifikáciou.

Európsky sociálny fond pomáha rozvíjať zamestnanosť podporovaním zamestnateľnosti, obchodného ducha, rovnakých príležitostí a investovaním do ľudských zdrojov.

Viac informácií o Európskom sociálnom fonde nájdete na http://www.esf.gov.sk/ Informácie o aktivitách TÚ SR v súvislosti s projektom budú postupne zverejňované na internete

V Bratislave 6. júna 2006.