Zastavenie konania o spore medzi spol. ANTIK a UPC je právoplatné

24.10.2013, Tlačová správa

     Predseda Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky (TÚ SR) na základe návrhu osobitnej komisie zamietol rozklad spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA a potvrdil rozhodnutie, ktorým TÚ SR zastavil konanie o riešení sporu medzi spoločnosťami ANTIK Telecom a UPC BROADBAND SLOVAKIA. Spoločnosť ANTIK Telecom nemusí zaplatiť náhradu trov konania. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 21.10.2013.
     TÚ SR rozhodnutím zo 6.8.2013 zastavil konanie o riešení sporu, pretože podľa zákona nie je príslušný v tomto spore rozhodnúť. Spoločnosť UPC si uplatnila zákonné právo a podala opravný prostriedok – rozklad voči rozhodnutiu, ktorým namietala nepriznanie náhrady trov konania. Podľa rozhodnutia predsedu TÚ SR aplikácia § 32 ods. 2 správneho poriadku neprichádza do úvahy, keďže nebola splnená zákonná požiadavka – zavinenie spoločnosti ANTIK Telecom. Spoločnosť ANTIK Telecom tým, že podala návrh na riešenie sporu, iba využila svoje zákonné právo a nemožno ju za to sankcionovať.
     Spor medzi ANTIK Telecom a UPC BROADBAND SLOVAKIA sa týkal blokovania prístupu k službám retransmisie, poskytovaným spoločnosťou ANTIK Telecom a ďalších funkcií zariadenia Smart TV set – top box v sieti spoločnosti UPC. Vzhľadom k tomu, že predmetom sporu je blokovanie služieb, ktoré v súčasnosti zákonom, rozhodnutím alebo všeobecne záväzným právnym predpisom nie je zakázané a zároveň sa nejedná o spor o prístup alebo prepojenie podľa definície zákona o elektronických komunikáciách a teda nie sú naplnené požiadavky § 77 zákona o elektronických komunikáciách, TÚ SR nie je príslušný v tomto spore rozhodnúť.