Záujem o realizáciu pilotného projektu digitálneho vysielania je vysoký

07.06.2004, Tlačová správa
Záujem o pridelenie frekvencií na pozemské digitálne vysielanie v rámci pilotného projektu zavádzania digitálneho vysielania na Slovensku majú v oboch lokalitách rovnaké štyri spoločnosti. Telekomunikačný úrad SR môže udeliť len jedno povolenie pre lokalitu Banská Bystrica, Zvolen a jedno povolenie pre lokalitu Košice, Prešov, a preto je potrebné uskutočniť výberové konanie. O víťazoch výberových konaní rozhodne výberová komisia zložená zo zástupcov akademickej obce, ministerstiev a orgánov štátnej správy.

Na základe výziev na predloženie ponúk do výberového konania o pridelenie frekvencie na pozemské digitálne vysielanie, ktoré zverejnil Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) v stanovenom termíne žiadosti podali: Slovak Telecom, a.s., Rádiokomunikácie, o.z, TELECOM CORP., s.r.o., SATRO s.r.o., satelitné televízne rozvody, AWARD development, a.s. (Slovak Digital Group, a.s. podľa rozhodnutia jediného akcionára z 27.5.2004). Uvedení záujemcovia podali žiadosti o kanál 59 Banská Bystrica, Zvolen aj kanál 44 Košice, Prešov. Žiadatelia majú možnosť zúčastniť sa otvárania obálok so žiadosťami, ktoré sa uskutoční 9.6. 2004 o 9,00 hod..

Na vyhodnotenie žiadostí úrad zriadi výberové komisie, ktoré budú mať každá minimálne päť členov. Členov výberovej komisie vymenuje v zmysle zákona o elektronických komunikáciách predseda úradu. Členmi komisií budú zástupcovia akademickej obce, ministerstiev a orgánov štátnej správy. Výberové komisie vyhodnotia žiadosti podľa kritérií uvedených vo výzve na výberové konanie a určí poradie účastníkov výberového konania, o čom vyhotoví správu. Úrad je pri prideľovaní frekvencií viazaný poradím určeným výberovou komisiou. Účastníka výberového konania, ktorého žiadosť nespĺňa požiadavky uvedené vo výzve, komisia vylúči z výberového konania, pričom mu v písomnom oznámení uvedie dôvody vylúčenia. Neúspešným žiadateľom úrad oznámi výsledok výberového konania písomne spolu s uvedením dôvodov. Správa spolu s ostatnou dokumentáciou je podkladom na začatie konania úradu o pridelení frekvencií s úspešnými žiadateľmi. Úspešným účastníkom výberového konania úrad vydá povolenie najneskôr do štyroch týždňov po vyhodnotení a určení poradia účastníkov výberového konania.

Obsahom služby bude kombinácia TV programov a iných dátových služieb, pričom rozsah TV programov bude tvoriť podstatnú časť poskytovanej služby, ako súčasť pilotného projektu zavádzania digitálneho vysielania na Slovensku.

Zavedenie digitálneho televízneho vysielania bude znamenať zvýšenie počtu programov, zvýšenie kvality obrazu a zvuku a poskytovanie doplnkových služieb. Pre vysielateľov to bude znamenať úsporu nákladov na vysielanie v prepočte na jeden program a šetrenie prenosovej kapacity. Pre štát to bude znamenať najmä optimálne využitie frekvenčného spektra.

V Bratislave 7. júna 2004.