Záujemcovia môžu získať frekvencie pre lokálne poskytovanie rýchleho internetu

15.03.2010, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) začal výberové konania na pridelenie frekvencií FWA 10 GHz v siedmich lokalitách Slovenska. Zámerom TÚ SR je podpora rozvoja širokopásmového („rýchleho“) internetu a ďalších služieb na lokálnej úrovni. Úspešní uchádzači o frekvencie budú môcť vybudovať bezdrôtové prístupové siete v lokalitách: Nové Zámky, Prešov, Púchov, Sabinov, Senec, Zvolen a Žilina.
     TÚ SR zverejnil vo svojom vestníku, v denníku SME a na http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=290 výzvy na predkladanie ponúk do výberových konaní na pridelenie frekvencií 10 GHz na zriadenie a prevádzkovanie sietí FWA určených na poskytovanie elektronických komunikačných služieb. V lokalitách Púchov a Sabinov sú k dispozícii frekvencie pre 7 operátorov, v N. Zámkoch, v Senci a vo Zvolene pre 6, v Prešove pre dvoch a v Žiline pre jedného operátora. Jediným hodnotiacim kritériom je výška ponúknutej jednorazovej úhrady za pridelenie frekvenčného bloku. Minimálna výška ponúknutej úhrady je stanovená na 665 eur. Záujemcovia musia svoje ponuky doručiť úradu najneskôr do 8. apríla 2010 do 13,30 hod.
     Predložené ponuky vyhodnotí výberová komisia. Podľa zákona o elektronických komunikáciách výberová komisia vyhodnotí ponuky podľa kritérií uvedených vo výzve a určí poradie účastníkov výberového konania, o čom vyhotoví správu. Úrad je pri prideľovaní frekvencií viazaný poradím určeným výberovou komisiou. Úspešným účastníkom výberového konania úrad pridelí frekvencie.
     TÚ SR zverejnil na internetovej stránke [f5862] prehľad voľných frekvenčných blokov na zriadenie a prevádzkovanie verejných bezdrôtových prístupových sietí (FWA) vo frekvenčnom pásme 10 GHz. Operátori takto majú prehľad o voľných frekvenciách, zjednodušuje im to rozhodovanie o budúcich investíciách do budovania prístupových sietí a môžu prejaviť záujem o tieto frekvencie. TÚ SR vždy na základe prejaveného záujmu zo strany operátorov vyhlasuje výberové konania na pridelenie týchto frekvencií.