Záujemcovia predložili ponuky do výberových konaní na prevádzkovateľa DVB-T

16.07.2009, Tlačová správa

      V stanovenom termíne do 16.07.2009 do 13,30 hod. Telekomunikačnému úradu Slovenskej republiky (TÚ SR) predložili ponuky do výberového konania na pridelenie frekvencií títo záujemcovia:
1. pre prevádzkovateľa prvých dvoch multiplexov: Telecom Corp. a.s. Vranov nad Toplou, Towercom a.s. Bratislava a Valtech Communications Inc. QC - Canada.
2. pre prevádzkovateľa verejnoprávneho multiplexu: Telecom Corp. a.s. Vranov nad Toplou, Towercom a.s. Bratislava a Valtech Communications Inc. QC - Canada.
TÚ SR poskytne ďalšie informácie až po stanovení poradia výberovou komisiou.
     TÚ SR odovzdá neotvorené ponuky výberovej komisii, ktorej členov vymenuje predseda TÚ SR. Výberová komisia určí poradie uchádzačov podľa podmienok stanovených vo výzvach. Stanovené poradie bude podľa zákona pre úrad záväzné. Tento postup a kritériá výberu v oboch výberových konaniach vychádzajú zo zákona o elektronických komunikáciách a zákona o digitálnom vysielaní.
     Dňa 14. mája 2009 TÚ SR zverejnil vo svojom vestníku, v jednom celoštátnom denníku (SME) a na internete dve výzvy na predkladanie ponúk do výberových konaní. Výzvami sa začali dve výberové konania na pridelenie frekvencií: 1. pre prevádzkovateľa prvých dvoch multiplexov, 2. pre prevádzkovateľa verejnoprávneho multiplexu digitálneho televízneho terestriálneho vysielania (DVB-T).
     Účelom použitia pridelených frekvencií bude vybudovanie komunikačných sietí DVB-T prvého, druhého a verejnoprávneho terestriálneho multiplexu, prostredníctvom ktorých bude poskytovaná elektronická komunikačná služba – prenos televíznej programovej služby v štandarde DVB-T a jeho možných novších verzií – napr. DVB-T2 a doplnkových obsahových služieb a v prípade verejnoprávneho multiplexu aj rozhlasovej programovej služby. TÚ SR vo výzvach direktívne neurčil napr. kompresný štandard, začiatok vysielania, hodnotu percentuálneho pokrytia obyvateľstva signálom ani výšku úhrady za pridelenie frekvencií... Sú to kritériá výberu a TÚ SR premietne ponuku úspešného uchádzača do podmienok povolenia, čím sa stane pre držiteľa povolenia záväzná. TÚ SR preto vo výzvach stanovil len spodnú hranicu, pod ktorú uchádzači v ponukách nemôžu ísť.
     Digitálne vysielanie (DVB-T) najneskôr v roku 2012 úplne nahradí doterajšie analógové televízne vysielanie. DVB-T vytvára priestor pre vznik nových televízií, zvýšenie konkurencie na mediálnom trhu a tým aj tlak na zvýšenie kvality programov televízii. K prechodu z analógového na digitálne vysielanie prebehne informačná kampaň, ktorej realizácia je v kompetencii Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.