Závery z verejnej diskusie k digitálnej dividende

1. Pásmo 470-862 MHz je určené primárne na šírenie rozhlasovej služby, to znamená služby s masovým využitím.
     Službou, ktorá má potenciál efektívne a v masovom rozsahu využívať toto pásmo je okrem Rozhlasovej služby (v súčasnosti výhradne alokovaná v pásme 470-862 MHz) Mobilná služba - IMT (alokovaná pre budúce využitie na základe záverov WRC-07).

Iné navrhované aplikácie:
- PMSE (doteraz SAB/SAP, bezdrôtové kamery),
- DVB RCT
- WLAN siete.

2. S implementáciou záverov WRC-07 je potrebné zaoberať sa bez zbytočných odkladov. Zmeny vyplývajúce z WRC-07 môžu byť  zahrnuté do Národnej tabuľky frekvenčného spektra v najbližšom období ako tzv. „plánované služby“. Zvýšila by sa tým istota operátorov o budúcom využívaní služieb.
     V ďalšej fáze by sa mala začať príprava na proces výberového konania pre mobilnú službu IMT v pásme 790-862 MHz predovšetkým úpravou Plánu využitia frekvenčného spektra. 
     Výberové konanie na mobilnú službu - IMT by malo prebehnúť tak, aby prevádzkovanie sietí mobilného broadbandu mohlo byť zahájené v máji 2015 v súlade s termínmi WRC -07.

3. Vzhľadom na trendy v TV vysielaní v rozvinutých štátoch, ako aj vzhľadom na rozvoj prijímacej techniky na Slovensku (prijímače s veľkými zobrazovacími jednotkami) je reálne predpokladať, že čoskoro bude dominovať vysielanie HDTV. Počet vrstiev (multiplexov) potrebných pre uspokojenie slovenského mediálneho trhu závisí od kombinácie použitej technológie na jednej strane a od záujmu potencionálnych nových vysielateľov a rozvojových plánoch jednotlivých vysielateľov v zmysle vytvorenia nových programových služieb na strane druhej.
     Pri predpoklade použitia video formátu 720p, kompresnej metóde H.264/AVC a štatistickom multiplexe, sa dá uvažovať o troch programových službách v HD kvalite na jeden multiplex.
     Slovenská republika má podľa Plánu GE-06 v pásme 470-862 MHz k dispozícii frekvenčné prídely určené pre DVB-T vysielanie v rozsahu 6 celoplošných a jedného neúplného multiplexu, z ktorých jeden v pásme 790-862 MHz bude uvoľnený pre mobilné služby.
     Toto môže predstavovať dostatočný počet celoplošných programov v kvalite HDTV, resp. v HDTV v kombinácii s SDTV pre potreby slovenského mediálneho trhu - okrem potrieb regionálneho a lokálneho vysielania. Tieto individuálne frekvencie alebo MFN siete menšieho výkonu budú nad rámec GE-06 a Slovenská republika sa bude o ne uchádzať v súlade s článkom 4, Plánu GE-06.

4. Mobilný príjem multimédií sa považuje za jeden z najväčších prínosov digitalizácie TV vysielania. Existuje viacero systémov, ktoré mobilný príjem umožňujú (DVB-T, DVB H, T DMB). Otázkou je, akú technológiu preferovať a za akú cenu za službu pre koncového užívateľa.
     Súčasný technologický vývoj zatiaľ neumožňuje jednoznačne zodpovedať na položenú otázku.
     Budúcnosť budovania špecifickej siete alebo kombinácie mobilných sietí, DVB-T príjmu na mobilných termináloch a špecifických technológií, bude výrazne ovplyvnená typom, kvalitou a rozsahom digitálneho obsahu, za ktorý koncový užívateľ bude platiť.

5. Za reálny termín vytvorenia sietí pre mobilný multimediálny príjem, najmä s ohľadom na uvoľňovanie frekvenčného spektra v prechodnom období, je možné považovať roky po ukončení analógového vysielania.

6. Vzhľadom na predpokladané potreby TV vysielateľov, prípadne poskytovateľa multimediálnych služieb, v súlade s Reportom 22 vypracovanom ECC je zodpovedajúce uprednostniť digitálnu dividendu v rozsahu 798 – 862 MHz tak, aby bol zabezpečený ochranný interval pre garantovanú nerušenú prevádzku televízneho vysielania v dolnej časti UHF pásma a mobilnej širokopásmovej prevádzky v hornej časti pásma.
     V tejto otázke sa rozchádzajú názory televíznych vysielateľov a mobilných operátorov nové vrstvy (MUXy) bude potrebné vytvárať aj bez ohľadu na to, či časť spektra UHF bude vyhradená pre iné služby alebo nie.

7. Nové vrstvy (MUXy) bude potrebné vytvárať bez ohľadu na to, aká časť spektra UHF bude vyhradená pre iné ako rozhlasové služby. Väčšina účastníkov verejnej diskusie má opačný názor.

8. Podľa názoru väčšiny účastníkov verejnej diskusie je Skupina pre digitálne vysielanie (SKDV) po odbornej i personálnej stránke na riešenie problematiky digitálnej dividendy (DD) postačujúca.

9. Problematika DD je veľmi rozsiahla, a to ako z hľadiska technického, tak aj z hľadiska rozmanitosti poskytovaných služieb. Preto je nanajvýš dôležité túto problematiku sledovať na celoeurópskej úrovni a prípadné odporúčania Európskej komisie analyzovať z pohľadu využitia v slovenských podmienkach. Účastníci verejnej diskusie vyslovili potrebu vytvorenia oficiálneho zdroja informácií (napr. internetový portál), venujúceho sa problematike digitálnej dividendy na Slovensku.