Zdôvodnenie vydaných rozhodnutí o regulácii cien


                     ZDÔVODNENIE VYDANÝCH ROZHODNUTÍ TÚ SR O CENÁCH

Prijatím zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách a úpravou zákona č. 196/2000 Z.z. o cenách v Národnej rade SR dňa 19.5. 2000 sa vytvorili základné predpoklady pre nezávislý výkon a kontrolu štátnej regulácie telekomunikačných činností a služieb prostredníctvom Telekomunikačného úradu SR. Uvedené zákony nadobudli účinnosť dňom 1.7. 2000 a od tohto termínu TÚ SR vykonáva s plnou zodpovednosťou všetky svoje funkcie bez akéhokoľvek časového odkladu.

Jednou z takýchto funkcií je aj zabezpečenie cenovej regulácie v oblasti telekomunikačných služieb, ktorú do 30.6. 2000 vykonávalo Ministerstvo financií SR.

Z časového hľadiska bolo dosiahnutie uvedeného cieľa veľmi náročné na koordináciu zainteresovaných subjektov v paralelne prebiehajúcich viacerých procesoch, pretože predmetné zákony neobsahujú žiadne prechodné ustanovenia, ktoré by problematiku zachovania kontinuity cenovej regulácie akýmkoľvek spôsobom riešili.

Jedným z prebiehajúcich procesov je vytvorenie a udržanie konkurenčného a nového moderného podnikateľského prostredia. TÚ SR o. i. preberá po MF SR, nielen funkciu tvorcu filozofie cenovej regulácie v oblasti telekomunikačných služieb, ale aj jej exekúciu a kontrolu. Tým, že uvedený zákon nadobudol účinnosť dňom 1. júla 2000 bolo potrebné v relatívne krátkom čase vytvoriť viacero funkčných mechanizmov tak, pre vytvorenie predpokladov na štrukturálne zmeny v oblasti telekomunikácií, ako aj pre zabezpečenie kontinuity funkčnosti telekomunikačného systému.

Druhým procesom bol proces privatizácie Slovenských telekomunikácií, kde potenciálni investori rátali už so zavedenými fungujúcimi transparentnými podmienkami pre podnikanie v SR, vrátane cenovej regulácie telekomunikačných služieb v zmysle novej filozofie, ponímanej v EU ako štandardu.

Je všeobecne známe, že ceny služieb ST, ktoré boli doposiaľ štátom regulované sú značne deformované a pri jednotlivých službách objektívne nezodpovedajú nákladom vynaloženým na ich vytvorenie. Dochádzalo nielen ku krížovej kompenzácii vznikajúcich strát pri niektorých službách, ale taktiež k ďalším deformáciám napríklad v štruktúre aktív a pasív ST, ale aj v jej mnohých ďalších podnikateľských aktivitách. Cieľom TÚ SR ako cenového regulátora je vytvoriť také nástroje, aby sa uvedené deformácie odstránili.

Časový tlak si vynútil hľadať riešenia v podobe postupnosti krokov zabezpečujúcich:

1. bezprostrednú kontinuitu cenovej regulácie v podmienkach platných pred nadobudnutím účinnosti novo vzniknutého regulátora TÚ SR,
2. riešenie v prechodnom období, s cieľom zabezpečiť cenovú reguláciu potrebnú k naštartovaniu štrukturálnych zmien v cenách telekomunikačných služieb, avšak zatiaľ bez systémových zmien,
3. implementáciu moderného, flexibilného spôsobu v podobe definitívneho systémového riešenia cenovej regulácie.

TÚ SR riešil uvedenú problematiku postupne prijatím troch krokov pretransformovaných do dvoch cenových výmerov. Na základe takéhoto návrhu možno hovoriť o nasledovných troch etapách implementácie cenovej regulácie aplikovanej prostredníctvom rozhodnutí TÚ SR o cenách č.209/2000 Z.z. a 223/2000 Z.z. :
  • etapa PREKLEŇOVACIA, od 01.07.2000 do 31.07.2000,
  • etapa PRECHODNÁ, od 01.08.2000 do 31.12.2000,
  • etapa SYSTÉMOVÉHO RIEŠENIA, s účinnosťou od 01.01.2001 v podobe Price cap regulácie,
Etapa prekleňovacia a prechodná je riešená v rozhodnutí TÚ SR č.209/2000 Z.z. kde ceny telekomunikačných služieb sú stanovené ešte ako maximálne ceny.

Etapa systémového riešenia je obsiahnutá v rozhodnutí TÚ SR č. 223/2000 Z.z. a bude realizovaná prostredníctvom postupných krokov v tzv. procese rebalancovania taríf.

Očakávaným cieľovým stavom pri zabezpečení optimálnej cenovej regulácie telekomunikačných služieb je stav v ktorom je vytvorený regulačný mechanizmus umožňujúci poskytovateľovi služieb autonómne rozhodovať o cenových reláciách jednotlivých poskytovaných služieb.TÚ SR sa obmedzí len na reguláciu cenového stropu, t.z. kumulatív cien všetkých poskytovaných služieb. V prechodnom období možno ešte vytvárať aj určité bariéry zamedzujúce nežiaduce skokové zmeny pri niektorých službách.

Takýto regulačný model sa označuje ako PRICE CAP - REGULÁCIA, teda regulácia cenového koša.

Model PRICE CAP - REGULÁCIE sa používa na cenovú reguláciu telekomunikačných služieb vo väčšine krajín s vyspelou ekonomikou. Je tomu tak už od roku 1984 vo Veľkej Británii, od roku 1991 vo Francúzsku, od roku 1986 v Holandsku, od roku 1993 vo Švédsku, od roku 1993 v Španielsku. Tento model sa používa taktiež v USA, Nemecku a mnohých ďalších krajinách, vrátane ČR a Maďarska.

Opodstatnenosť rozhodnutia prijať model regulácie systémom PRICE CAP možno zdôvodňovať tak, pozitívnymi skúsenosťami získanými z jeho fungovania v uvedených štátoch, ako aj z podrobnej analýzy jeho fungovania a pôsobenia. Referencie na vhodnosť použitia PRICE CAP regulácie pre daný stav a pripravované zmeny najmä v súvislosti s privatizáciou ST, hovoria jednoznačne v prospech použitia tohoto modelu regulácie.

Zavedenie PRICE CAP regulácie bolo aj jednou zo základných podmienok v prípade vstupu zahraničných investorov do privatizačného procesu Slovenských telekomunikácií.

Existuje niekoľko modifikácií modelu PRICE CAP regulácie. V prípade rozhodnutia TÚ SR bola použitá referenčná báza PRICE CAP modelu, založená na indexe spotrebiteľských cien, označovaný ako CPI. V podstate ide o kopírovanie vývoja miery inflácie. V iných prípadoch sa cenový strop môže odvíjať od iných ukazovateľov, akými môžu byť indexy napr. len spotrebiteľského koša priemyselných výrobkov, indexy vyjadrujúce vývoj vybraných odvetvových ukazovateľov atp.

Pri uplatnenej cenovej regulácii významnú úlohu zohrávajú dva kvantifikované faktory a to:
  • faktor cenovej regulácie X
  • obdobie pre ktoré bude regulácia za nezmenených podmienok pôsobiť.
V oboch prípadoch zvolené hodnoty pre X vo výške 3 %, resp. za rok 6 % a dĺžka zvoleného regulačného obdobia na 5 rokov sú kompromisom a zodpovedajú použitým hodnotám pre prvé regulačné obdobie v krajinách s tranzitívnou ekonomikou.

                              KONTROLNÉ MECHANIZMY CENOVEJ REGULÁCIE

Kontrolu cenovej regulácie vykonáva Telekomunikačný úrad SR. Problematika kontrolného mechanizmu bola zapracovaná do pridelenej licencie ST a.s. Pre poskytovateľa služieb to znamená zaviesť relevantnú štruktúru analytickej účtovnej evidencie tak, aby bolo možné odsledovať náklady a výnosy u každej poskytovanej telekomunikačnej služby zvlášť. Poskytovateľovi služby bol v licencii stanovený termín, do ktorého je povinný zabezpečiť zmenu systému účtovnej evidencie. Tento termín je však už aj implicitne určený podmienkou pre držiteľa licencie v zákone tým, že 2 mesiace pred dňom, ktorým chce zmeniť cenovú sadzbu (tarifu) služby, musí k tejto požiadavke predložiť Telekomunikačnému úradu podrobný, členený výkaz retrospektívnych účtovných ukazovateľov korešpondujúcich s danou službou. Pri kontrole vývoja regulovaných cien je potrebné pracovať taktiež s oficiálnymi štatistickými údajmi, tak ako to vyplýva zo vzorca pre reguláciu cenového stropu koša služieb.

                                       ZOSTÁVAJÚCE PROBLÉMOVÉ OKRUHY

Regulácia cien telekomunikačných služieb poskytovaných odštepným závodom Slovenských telekomunikácií známou ako ST a.s., OZ Rádiokomunikácie, ktoré zabezpečujú o.i. prenos televízneho signálu prostredníctvom mobilných " prenosových vozov " bola vyňatá z cenovej regulácie a v budúcnosti bude regulovať ceny za tieto služby len pokiaľ to bude nevyhnutné. Odberateľmi týchto služieb sú tak verejnoprávna televízia STV, ako aj privátne televízie MARKÍZA, LUNA atp. Táto služba sa používa pri zabezpečovaní napríklad športových televíznych prenosov a všade tam, kde sa zaznamená a spracúva televízny signál prostredníctvom mobilného televízneho vozu. Na výstupe tohto zariadenia už existuje kompletný televízny signál, ktorý sa prostredníctvom mobilného prenosového vozu OZ Rádiokomunikácieprenesie éterom do niektorého z komunikačných bodov pozemnej prenosovej telekomunikačnej sústavy, odtiaľ do televízneho štúdia, kde sa buď zaznamená, alebo sa prenáša po režijnom spracovaní priamo do vysielania.

Je všeobecne známe, že výška nájomného za uvedené prenosové vozy, ako aj dlh z poskytovania týchto služieb vzniknutý medzi STV a ST bol dlhodobejšie predmetom názorových rozdielov prerastajúcich do sporov medzi týmito inštitúciami.

Ceny za ostatné služby poskytované ST a.s. OZ Rádiokomunikácie zostávajú v platnosti do konca tohto roka. TÚ SR musí najneskôr do tohto termínu rozhodnúť o ďaľšom postupe.Pre reguláciu cien rádiokomunikačných služieb hovorí skutočnosť, že ST a.s. má zatiaľ znaky výrazného vplyvu na telekomunikačnom trhu aj keď ich podiel na obrate ST a.s. je asi 4%. Pozitívne riešenie tejto problematiky je možno očakávať po vstupe strategického partnera do ST a.s.

                                                               ZÁVER

Vydané rozhodnutia o regulácii cien TÚ SR vytvárajú všetky predpoklady pre ich efektívne transparentné a účinné pôsobenie na telekomunikačnom trhu v podmienkach Slovenskej republiky. Dôsledkom týchto opatrení by malo prísť k väčšej penetrácii služieb, zvýšeniu ich kvality a ich technicko - technologickému rozvoju.