Železnice Slovenskej republiky - Dial Telecom, a.s. z 2.5. 2006

                                      ZMLUVA O PREPOJENÍ PRIVATE


uzatvorená podľa § 28 zák.č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách

medzi

Železnice Slovenskej republiky - Železničné telekomunikácie Bratislava, odštepný závod, (“spoločnosť ŽSR” alebo “zmluvná strana”),

Klemensova 8, 813 61 Bratislava


IČO: 313 64501
IČ DPH : SK 2020480121

Bankové spojenie : 2621740844/1100

zastúpená: Ing. Homoľa Juraj

riaditeľ ŽSR-Žlezničné telekomunikáce Bratislava o.z.,

podľa plnej moci

zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bratislava I, oddiel: Po, vložka 312/B

a

Dial Telecom, a.s. (ďalej “spoločnosť Dial” alebo “zmluvná strana”),

Plynárenská 7/B, .821 09 Bratislava

IČO: 35 792 191
IČ DPH: SK2020279063

Bankové spojenie : 155204673/7500, Banka ČSOB a.s.

zastúpená: David Bečváť, generalny riaditeľ a Martina Kvačková, členka predstavenstva


zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.2501/B

VZHĽADOM NA TO, že spoločnosť ŽSR je oprávnená na zriaďovanie a prevádzkovanie pevnej verejnej elektronickej komunikačnej siete a prostredníctvom nej na poskytovanie verejnej telefónnej služby a na poskytovanie elektronickej komunikačnej služby – prenos dát na základe licencie č. 9726/2002, vydanej Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky dňa 4.12.2002, ktorá nadobudla právoplatnosť dňa 20.12.2002 a ktorá sa s poukazom na § 76 ods. 4 zák. č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách považuje za všeobecné povolenie a za splnenie oznamovacej povinnosti.

VZHĽADOM NA TO, že spoločnosť Dial je oprávnená na zriaďovanie a prevádzkovanie pevnej verejnej elektronickej komunikačnej siete a prostredníctvom nej na poskytovanie verejnej telefónnej služby a na poskytovanie elektronickej komunikačnej služby – prenos dát na základe licencie č. 10469/2000, vydanej Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky dňa 7.2.2001, ktorá nadobudla právoplatnosť dňa 15.2.2001 a ktorá sa s poukazom na § 76 ods. 4 zák. č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách považuje za všeobecné povolenie a za splnenie oznamovacej povinnosti.

VZHĽADOM NA TO, že obe zmluvné strany majú záujem a povinnosť na základe tejto zmluvy vzájomne prepojiť nimi prevádzkované verejné elektronické komunikačné siete v súlade s § 28 zák. č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách;

DOHODLI SA ZMLUVNÉ STRANY TAKTO:

                                                      
ČLÁNOK 1. DEFINÍCIE

Zmluvné strany sa dohodli, že nasledujúce pojmy majú pri použití v tejto zmluve tento význam:

1.1. “Zmluva” znamená túto zmluvu o prepojení a jej Prílohy I, II, III, IV, V a VI, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť, vrátane prípadných dodatkov tejto zmluvy.

1.2. “Prepojenie” znamená vzájomné fyzické a logické prepojenie siete ŽSR prevádzkovanej spoločnosťou ŽSR a siete Dial prevádzkovanej spoločnosťou Dial za podmienok uvedených v tejto zmluve.

1.3. „Bod prepojenia (prípadne „Point of interconnection“ alebo „POI“)“ je rozhranie v sieti ŽSR, v ktorom je sieť ŽSR prepojená so sieťou Dial. Tento bod je rozhraňovacím bodom medzi oboma prepojenými systémami.

1.4. „Sieť ŽSR“ znamená pevná verejná elektronická komunikačná sieť zriadená a prevádzkovaná spoločnosťou ŽSR na poskytovanie elektronických komunikačných služieb.

1.5. “Sieť Dial” je pevná verejná elektronická komunikačná sieť zriadená a prevádzkovaná spoločnosťou Dial na poskytovanie elektronických komunikačných služieb.

1.6. “Spojovací okruh” znamená, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli odlišne, telekomunikačný okruh s kapacitou 2 048 kbit/s zriadený na účely prepojenia siete ŽSR a siete Dial.

1.7. “Systém” znamená sieť ŽSR prevádzkovanú spoločnosťou ŽSR, alebo sieť Dial prevádzkovanú spoločnosťou Dial, vrátane telekomunikačných zariadení, spojovacích okruhov a rozhraní určených pre prepojenie, podľa kontextu ustanovení zmluvy a "systémy" znamenajú spoločne sieť Dial spoločnosti Dial a sieť ŽSR spoločnosti ŽSR.

1.8. “TÚ” znamená ústredňu(e) v sieti ŽSR, zriadenú(é) spoločnosťou ŽSR pre prevádzku siete ŽSR, alebo v sieti Dial zriadenú(é) spoločnosťou Dial pre prevádzku siete Dial, s rozhraním, ktoré umožňuje zriadenie prepojenia podľa tejto zmluvy.

1.9. „Elektronická komunikačná služba“ znamená verejnú telefónnu službu, službu prenosu dát a prenájom okruhov, poskytovanú spoločnosťou ŽSR alebo spoločnosťou Dial, príp. iným oprávneným poskytovateľom podľa kontextu.

1.10. „Verejná telefónna služba“ je verejne dostupná elektronická komunikačná služba na uskutočňovanie a príjem národných volaní a medzinárodných volaní a na prístup k tiesňovým volaniam, realizovaná vo forme komerčného poskytovania priameho prenosu reči v reálnom čase prostredníctvom verejnej prepájanej siete alebo sietí tak, že ktorýkoľvek užívateľ môže používať zariadenie pripojené na koncový bod siete na komunikáciu s ďalším užívateľom zariadenia pripojeného na iný koncový bod, a to prostredníctvom jedného alebo viacerých čísel národného alebo medzinárodného číslovacieho plánu.

1.11. „Kategória volaní“ je súčasť verejnej telefónnej služby jednej zo zmluvných strán, poskytovaná na prefixe/prefixoch (národných cieľových kódoch), stanovenom/stanovených v národnom Číslovacom pláne, vydanom Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky a primárne pridelenom/pridelených jednej zo zmluvných strán.

1.12. „Verejná služba prenosu dát“ je verejne dostupná elektronická komunikačná služba spočívajúca v priamom prenose dát cez verejnú elektronickú komunikačnú sieť, v ktorej ľubovoľné telekomunikačné zariadenie pripojené na koncový bod siete môže komunikovať s iným telekomunikačným zariadením pripojeným na iný koncový bod.

1.13. „Verejná elektronická komunikačná služba prenájmu okruhov“ je poskytnutie prenosovej kapacity medzi koncovými bodmi siete, ktorú držiteľ oprávnenia na zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete prenajíma každému užívateľovi za rovnakých podmienok.

1.14. „Volanie” pre účely tejto zmluvy znamená vždy a výhradne národné volanie, pričom ide o zostavenie spojenia prostredníctvom jednej alebo viacerých elektronických komunikačných sietí a prepravu a doručenie správy z koncového zariadenia, v ktorom správa vznikla, do koncového zariadenia, do ktorého je správa určená, alebo do iného zariadenia poskytujúceho automatickú odpoveď, ak spojenie s koncovým zariadením adresáta nie je možné vytvoriť.

1.15. „Národné volanie“ pre účely tejto zmluvy znamemá vždy volanie, ktoré vzniklo vo verejnej elektronickej komunikačnej sieti prevádzkovanej v Slovenskej republike oprávneným podnikom a ktoré má byť ukončené vo verejnej elektronickej komunikačnej sieti prevádzkovanej v Slovenskej republike oprávneným podnikom.

1.16. “Správa” znamená: a) hlas, hudbu, dáta a ostatné zvuky a informácie a b) signály, ktoré sa používajú na výmenu informácií alebo ovládanie zariadenia alebo prístroja, prenášané medzi systémami prevádzkovanými spoločnosťou Dial a spoločnosťou ŽSR.

1.17. “Protokol o pripravenosti” znamená písomné potvrdenie zmluvných strán o zriadení bodu prepojenia, ako aj o rozšírení kapacity už zriadeného bodu prepojenia podľa tejto zmluvy. Protokol o pripravenosti od momentu potvrdenia zmluvných strán tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

1.18. “Komerčné sprístupnenie prepojenia” znamená dátum, ktorý uvedú zmluvné strany v protokole o pripravenosti, pričom zmluvné strany sa dohodli realizovať komerčné sprístupnenie prepojenia najneskôr do štyroch (4) kalendárnych mesiacov počítaných od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom nadobudne táto zmluva účinnosť.

1.19. „Tretí poskytovateľ“ je iný oprávnený poskytovateľ verejnej elektronickej komunikačnej siete v Slovenskej republike.

                                                   ČLÁNOK 2. PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom tejto zmluvy je vzájomné prepojenie siete ŽSR prevádzkovanej spoločnosťou ŽSR so sieťou Dial prevádzkovanou spoločnosťou Dial za účelom poskytovania verejnej telefónnej služby užívateľom oboch zmluvných strán, pri dodržaní príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti elektronických komunikácií, najmä zákona o elektronických komunikáciách a príslušných technických noriem, ako aj licencií a oznámení zmluvných stran, ktoré ich oprávňujú na vykonávanie relevantných elektronických komunikačných činností. Táto zmluva upravuje prepojenie systémov oboch zmluvných strán výhradne pre účely smerovania národných volaní zo systému jednej zmluvnej strany do systému druhej zmluvnej strany.

2.2. Zmluvné strany sa zaväzujú poskytovať si vzájomné prepojenie tak, aby užívatelia jednej zmluvnej strany mali prístup ku kategóriám volaní druhej zmluvnej strany podľa Prílohy IV tejto zmluvy.

2.3. V prípade, ak jedna zo zmluvných strán v budúcnosti zriadi novú kategóriu volaní, je druhá zmluvná strana povinná na základe tejto zmluvy umožniť prepojenie aj pre túto kategóriu volaní, ak to charakter takejto kategórie volaní dovoľuje, ak sú splnené podmienky podľa tohto článku zmluvy a podľa národného Číslovacieho plánu a ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Žiadajúca zmluvná strana je povinná súčasne s umožnením prepojenia pre predmetnú kategóriu volaní pristúpiť vo vzťahu k takejto kategórií volaní aj na náležitú úpravu práv a povinností zmluvných strán, ak je to s ohľadom na charakter takejto služby obvyklé.

                                              ČLÁNOK 3. PODMIENKY PREPOJENIA

3.1. Prepojenie oboch systémov sa zriaďuje v bodoch prepojenia uvedených v Prílohe II tejto zmluvy. Pri zriaďovaní týchto bodov prepojenia sa zmluvné strany zaväzujú uprednostniť tie miesta v rámci oboch systémov, ktoré sú podľa primeraného posúdenia zmluvných strán, z technického a prevádzkového hľadiska najvhodnejšie. Každá zmluvná strana je povinná pri zriaďovaní dodatočného bodu prepojenia postupovať tak, ako je uvedené v časti 1.B a 1.C Prílohy II tejto zmluvy. Rozsah povinností oboch zmluvných strán pri zriaďovaní a inštalácií zariadení ako aj spojovacích okruhov potrebných na prepojenie oboch systémov v jednotlivých bodoch prepojenia je stanovený v Prílohe II a v časti 1 Prílohy III zmluvy.

3.2. Prepojenie medzi sieťou ŽSR a sieťou Dial musí zodpovedať technickým normám a špecifikáciám stanoveným v Prílohe II tejto zmluvy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Každá zmluvná strana je povinná pre druhú zmluvnú stranu zabezpečiť kvalitu prepojenia uvedenú v Prílohe I tejto zmluvy pri dodržaní hodnôt nameraných na príslušnej strane bodu prepojenia každej zmluvnej strany.

3.3. Po prijatí správy v svojom systéme každá zmluvná strana vynaloží primerané úsilie na odovzdanie správy svojim systémom do systému druhej zmluvnej strany (priame prepojenie), prípadne správy prijatej zo systému druhej zmluvnej strany do elektronického komunikačného systému prevádzkovaného tretím poskytovateľom (nepriame prepojenie, tranzit), tak aby bolo možné úspešne zriadiť volanie.

3.4. Zmluvné strany sa zaväzujú smerovať všetky správy prenášané medzi svojimi systémami cez body prepojenia uvedené v časti 1 Prílohy II tejto zmluvy.

3.5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že po predložení opodstatneného oznámenia jednej zo zmluvných strán o tom, že volania v jej systéme vyžadujúce prepojenie so systémom druhej zmluvnej strany prostredníctvom bodov prepojenia podľa Prílohy II pravdepodobne presiahnu kapacitné hodnoty uvedené v tejto Prílohe, začnú v dobrej viere rokovania o zriadení dodatočnej kapacity a/alebo zriadení dodatočných bodov prepojenia. Pri zriaďovaní takejto dodatočnej kapacity bodu prepojenia a pri zriaďovaní takýchto ďalších bodov prepojenia budú uprednostnené tie miesta v systémoch oboch zmluvných strán, ktoré sú, podľa primeraného posúdenia zmluvných strán, z technického a prevádzkového hľadiska najvhodnejšie. Proces rozširovania kapacity existujúcich prepojení a zriaďovania nových bodov prepojenia sa riadi ustanoveniami časti 1.B a 3.B Prílohy II tejto zmluvy.

3.6. Každá zmluvná strana sa zaväzuje dodržiavať prevádzkové, údržbové a iné postupy stanovené v Prílohe III. V prípade prerušenia prepojenia vynaloží zmluvná strana, v ktorej systéme k tomuto prerušeniu došlo, primerané úsilie na zaistenie obnovenia prepojenia podľa Prílohy III tejto zmluvy a dodržiavania požiadaviek na jej kvalitu uvedenú v Prílohe I tejto zmluvy.

3.7. Zmluvné strany vynaložia maximálne úsilie na zaistenie toho, aby k sieti ŽSR a sieti Dial boli pripojené iba koncové telekomunikačné zariadenia užívateľov vyhovujúce príslušným technickým normám a legislatíve z oblasti elektronických komunikácií. Zmluvné strany vedome nepripoja k svojim systémom žiadne nevyhovujúce telekomunikačné zariadenie a ani jeho pripojenie neumožnia.

3.8. Zmluvná strana je oprávnená smerovať do systému druhej zmluvnej strany na základe tejto zmluvy iba volania špecifikované v jednotlivých kategóriách v Prílohe IV tejto zmluvy. Jednotlivé volanie, bez ohľadu na systém, z ktorého vychádza, môže medzi sieťou ŽSR a sieťou Dial prejsť iba jedným bodom prepojenia, okrem prípadu, keď je volanie presmerované podľa dispozícií volanej strany. Zmluvné strany sa zaväzujú, že volania zo svojho systému do systému druhej zmluvnej strany budú smerovať cez body prepojenia tak, ako je uvedené v časti 2 Prílohy II zmluvy.

3.9. Zmluvná strana nie je povinná akceptovať žiadosť druhej zmluvnej strany o zriadenie ďalších bodov prepojenia, o zriadenie dodatočnej kapacity prepojenia alebo o ďalšie prenosové prostriedky, zariadenia alebo služby vždy vtedy, ak nebudú tieto žiadosti predložené vo forme, ktorá v podstatných znakoch zodpovedá vzoru uvedenému v Doplnku č. 1 Prílohy II tejto zmluvy. Ak zmluvná strana vezme späť alebo zruší svoju záväznú požiadavku ohľadom zriadenia dodatočnej kapacity alebo dodatočného bodu prepojenia, je táto zmluvná strana povinná nahradiť druhej zmluvnej strane všetky náklady účelne vynaložené v priebehu príprav na uspokojenie požiadavky žiadajúcej zmluvnej strany, a to až do doby doručenia zrušenia žiadosti druhej zmluvnej strane. Ak zmluvná strana nesplní dohodnutý termín zriadenia dodatočného bodu prepojenia alebo dodatočnej kapacity, je povinná nahradiť druhej zmluvnej strane škodu vo výške výdavkov a nákladov účelne vynaložených druhou zmluvnou stranou z dôvodu omeškania prvej zmluvnej strany.

3.10. Ak je to nevyhnutné a ak sú splnené podmienky podľa príslušných ustanovení zákona o elektronických komunikáciách, zmluvné strany sú povinné umožniť si navzájom umiestnenie telekomunikačných zariadení alebo okruhov v svojich nehnuteľnostiach alebo prevádzkach a na svojich nosičoch antén, prípadne na iných konštrukciách nevyhnutných na zriadenie prepojenia podľa tejto zmluvy, ak tomu nebráni technická prekážka alebo právo tretej strany nezlučiteľné s uvedeným umiestnením telekomunikačných zariadení alebo okruhov. V prípade, ak je telekomunikačné zariadenie alebo okruh jednej zmluvnej strany slúžiaci na účely prepojenia umiestnený v priestoroch druhej zmluvnej strany, je táto povinná umožniť vstup oprávneným osobám prvej zmluvnej strany do týchto priestorov za účelom inštalácie, údržby a vykonávania opráv týchto prepojovacích zariadení. V prípade, ak je telekomunikačné zariadenie alebo okruh umiestnený v priestoroch s regulovaným vstupom, zmluvná strana vysielajúca osoby do takýchto priestorov je povinná zabezpečiť, aby sa vstupujúce osoby podriadili obmedzeniam a pravidlám na mieste platným.

3.11. Každá zmluvná strana je oprávnená prepojiť svoj systém s verejnou elektronickou komunikačnou sieťou prevádzkovanou v Slovenskej republike tretím poskytovateľom, pričom je oprávnená smerovať správy vzniknuté v elektronickej komunikačnej sieti tretieho poskytovateľa do systému druhej zmluvnej strany prostredníctvom prepojenia za podmienok uvedených v tejto zmluve. Každá zmluvná strana je povinná umožniť druhej zmluvnej strane smerovať správy z jej systému prostredníctvom prepojenia zriadeného na základe tejto zmluvy cez svoj systém do verejnej elektronickej komunikačnej siete tretieho poskytovateľa, ak zmluva uzatvorená medzi touto zmluvnou stranou a tretím poskytovateľom takéto smerovanie správ umožňuje (nepriame prepojenie, tranzit).

3.12. Inštaláciu, prevádzku a údržbu všetkých rozhraní a systémov siete ŽSR spoločnosti ŽSR, spojovacích okruhov a zariadení používaných pre prepojenie so sieťou Dial prevádzkovanou spoločnosťou Dial si zabezpečí spoločnosť ŽSR na vlastné náklady. Inštaláciu, prevádzku a údržbu všetkých rozhraní a systémov siete Dial spoločnosti Dial, spojovacích okruhov a zariadení používaných pre prepojenie so sieťou ŽSR prevádzkovanou spoločnosťou ŽSR si zabezpečí spoločnosť Dial na vlastné náklady.

                                               ČLÁNOK 4. CENY A PLATBY

4.1. Za prepojenie a ďalšie služby poskytované na základe tejto zmluvy:

(a) spoločnosť Dial súhlasí s úhradou čiastok, účtovaných zo strany spoločnosti ŽSR na základe cien za prepojenie uvedených v článku 4 tejto zmluvy; a

(b) spoločnosť ŽSR súhlasí s úhradou čiastok, účtovaných zo strany spoločnosti Dial na základe cien za prepojenie uvedených v článku 4 tejto zmluvy;

ktoré sa stanovia v súlade s ustanoveniami tohto článku.

4.2. Spoločnosť ŽSR uhradí spoločnosti Dial ceny uvedené v časti 2 a 3 Prílohy IV, a to za prepojenie volaní zo siete ŽSR do siete DIAL a za prepojenie volaní zo siete DIAL do siete ŽSR na službu ŽSR Freephone/Sharephone, ktoré sú špecifikované v časti 2 a 3 Prílohy IV, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

4.3. Spoločnosť Dial uhradí spoločnosti ŽSR ceny uvedené v časti 4 a 5 Prílohy IV, a to za prepojenie volaní zo siete DIAL do siete ŽSR a za prepojenie volaní zo siete ŽSR do siete DIAL na službu DIAL Freephone/Sharephone, ktoré sú špecifikované časti 4 a 5 Prílohy IV, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

4.4. Jednotkové ceny za prepojenie dohodnuté v Prílohe IV sú uvedené v slovenských korunách za minútu bez DPH, ak nie je uvedené inak. Ceny za prepojenie uvedené v Prílohe IV sa vypočítavajú na základe sekundového odpočtu prepojených volaní, ak nie je v tejto zmluve alebo v Prílohe IV uvedené inak. Zmluvné strany výslovne odsúhlasujú, že volania trvajúce zlomok minúty budú účtované pomerným dielom na základe sekundového odpočtu.

4.5. Zúčtovacím obdobím pre zúčtovanie cien za prepojenie je jeden kalendárny mesiac, t.j. od 0.00 hod. prvého kalendárneho dňa v mesiaci do 24.00 hod. posledného kalendárneho dňa v mesiaci. Pre účely výpočtu cien za prepojenie podľa bodov 4.2 až 4.4 tohto článku zmluvy, sa do zúčtovacieho obdobia zahŕňajú všetky volania, ktoré začínajú a končia v jednom zúčtovacom období, ako aj také časti všetkých volaní začínajúcich alebo končiacich v inom zúčtovacom období, ktoré sa uskutočnia v danom zúčtovacom období bez ohľadu na to, či volanie začalo alebo skončilo v inom zúčtovacom období.

4.6. Pre účely tohto bodu sa ceny za prepojenie vzťahujú na všetky volania, u ktorých sa cez bod prepojenia medzi systémami vráti signál odpovede volanej strany. Ceny za prepojenie sa nevzťahujú na volania:

a) na neexistujúce číslo; a

b) na volanú stanicu, ktorá je už obsadená, s výnimkou prípadov, kedy je volajúcemu poskytnutá doplnková služba v dôsledku toho, že je volaná stanica obsadená.

Účtovanie za volania prenášané z jedného systému do druhého začína v okamihu, kedy je signál odpovede volaného účastníka prenesený do systému, z ktorého volanie vyšlo, a skončí v okamihu, kedy je do systému, z ktorého volanie vyšlo, prenesený signál uvoľnenia linky.

                                   ČLÁNOK 7. PRÁVA Z DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

7.1. S výhradou ustanovení bodu 7.2 tohto článku zostávajú ochranné známky, vynálezy, patenty, autorské práva, registrované vzory a ďalšie práva z duševného vlastníctva (ďalej len "duševné vlastníctvo") vo vlastníctve ich vlastníka a vo výkone nositeľa práv k nim a nič tu obsiahnuté nie je prevodom práv z duševného vlastníctva, ani sa nepovažuje za udelenie akýchkoľvek licencií alebo poskytnutie akýchkoľvek práv z duševného vlastníctva vo vzťahu medzi zmluvnými stranami.

7.2. V prípadoch, kedy sa duševné vlastníctvo vytvorí v súvislosti s plnením tejto zmluvy a pri absencii akejkoľvek inej dohody medzi zmluvnými stranami, predmetné duševné vlastníctvo zostáva vo vlastníctve a vo výkone zmluvnej strany, pre ktorú toto duševné vlastníctvo vytvoril jej zamestnanec alebo iná tretia osoba s tým, že druhá zmluvná strana získava licenciu na používanie tohto duševného vlastníctva pre účely prepojenia počas trvania tejto zmluvy a v období šiestich (6) mesiacov bezprostredne nasledujúcich po zániku tejto zmluvy.

7.3. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená používať obchodné meno, ochranné známky alebo logo druhej zmluvnej strany v reklame alebo inak bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.

                                  ČLÁNOK 8. PREVÁDZKOVATEĽSKÁ SÚČINNOSŤ

8.1. Zmluvné strany sa zaväzujú vykonávať túto zmluvu vo vzájomnej súčinnosti a vynaložiť primerané úsilie na rýchle vyriešenie akýchkoľvek problémov, najmä však technických, vzniknutých pri realizácii prepojenia na základe tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné pri riešení technických problémov prepojenia postupovať v súlade s Prílohou III zmluvy.

8.2. Každá zmluvná strana sa zaväzuje poveriť spoločným dohľadom nad praktickou realizáciou zmluvy zástupcov podľa Prílohy VI zmluvy, s úlohou kontaktovať sa na pracovnej báze a podávať správu svojim nadriadeným o akejkoľvek vzniknutej otázke, ktorú sa predmetným zástupcom nepodarilo operatívne vyriešiť. Po prijatí takéhoto oznámenia sa zmluvné strany zaväzujú v lehote najneskôr do 5 pracovných dní prekonzultovať predmetnú otázku na úrovni nadriadených s cieľom dosiahnuť vzájomne prijateľné riešenie takéhoto problému.

8.3. Zmluvné strany sa vzájomne s primeraným predstihom vyrozumejú o akejkoľvek navrhovanej zmene v svojich systémoch, ak je dôvodný predpoklad, že takáto zmena by mohla mať vplyv na plnenie vzájomných povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. Takéto oznámenie musí obsahovať technické podrobnosti o charaktere zmeny a o vplyve zmeny na systém zmluvnej strany navrhujúcej zmenu, ako aj o predpokladanom potencionálnom dopade zmeny na systém druhej zmluvnej strany, a to spolu s odhadovanými nákladmi navrhovanej zmeny v systémoch obidvoch zmluvných strán. Zmluvná strana, ktorá obdrží predmetné oznámenie, vyrozumie zmluvnú stranu navrhujúcu zmenu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa doručenia predmetného oznámenia, o tom či považuje navrhovanú zmenu za nevyhnutnú, resp. za vhodnú. V prípade odsúhlasenia nevyhnutnosti, resp. potrebnosti navrhovanej zmeny predloží druhá zmluvná strana v rovnakej lehote aj kalkuláciu odhadovaných nákladov navrhovanej zmeny na svoje systém.

8.4. Zmluvné strany si vzájomne poskytnú informácie vyznačené v Prílohe III k tejto zmluve.

               ČLÁNOK 9. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ A VYŠŠIA MOC

9.1. Žiadna zo zmluvných strán tejto zmluvy nenesie zodpovednosť za omeškanie v plnení alebo za nesplnenie svojich záväzkov z tejto zmluvy, ak je takéto omeškanie alebo nesplnenie spôsobené okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, a to najmä v rozsahu definovanom nižšie v tomto článku zmluvy.

9.2. Žiadna zo zmluvných strán tejto zmluvy nenesie zodpovednosť za omeškanie v plnení alebo za nesplnenie svojich záväzkov z tejto zmluvy, ak je takéto omeškanie alebo nesplnenie spôsobené povstaním alebo občianskymi nepokojmi, vojnou alebo vojenskými operáciami, celoštátnymi alebo miestnymi mimoriadnymi udalosťami, konaním alebo opomenutím zo strany orgánov verejnej moci, požiarom, bleskom, výbuchom, prírodnou katastrofou, poklesom pôdy a pod., pokiaľ takáto udalosť nastala nezávisle na vôli zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinností podľa tejto zmluvy (prípady „vyššej moci“), pokiaľ taká udalosť nastala po uzavretí tejto zmluvy a pokiaľ dotknutá zmluvná strana oboznámila druhú zmluvnú stranu s takouto udalosťou v súlade s týmto článkom zmluvy.

9.3. Zmluvná strana dotknutá okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť alebo prípadom vyššej moci urýchlene, najneskôr však do 3 pracovných dní odo dňa, kedy sa o predmetnej okolnosti alebo prípade dozvedela, oznámi druhej zmluvnej strane odhadovaný rozsah a dobu trvania nemožnosti plniť svoje záväzky. Zmluvná strana dotknutá okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť alebo prípadom vyššej moci vynaloží primerané úsilie na zmiernenie vzniknutých následkov.

9.4. Po zániku pôsobenia okolnosti vylučujúcej zodpovednosť alebo prípadu vyššej moci dotknutá zmluvná strana urýchlene, najneskôr však do 3 pracovných dní odo dňa, kedy sa o predmetnej okolnosti alebo prípade dozvedela, oznámi druhej zmluvnej strane takýto zánik pôsobenia.

9.5. Ak je z dôvodu okolnosti vylučujúcej zodpovednosť alebo prípadu vyššej moci plnenie zmluvy jednej zo zmluvných strán ovplyvnené len čiastočne, takáto zmluvná strana zostáva zodpovedná za plnenie tých záväzkov, ktoré okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť alebo vyššou mocou nie sú dotknuté.

                                                   ČLÁNOK 10. ZODPOVEDNOSŤ

10.1. Zmluvné strany sú povinné pri plnení tejto zmluvy postupovať tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo rušeniu verejnej elektronickej komunikačnej siete druhej zmluvnej strany, poškodeniu alebo rušeniu telekomunikačných zariadení druhej zmluvnej strany alebo k obmedzovaniu elektronických komunikačných činností vykonávaných druhou zmluvnou stranou.

10.2. Zmluvné strany sú povinné pri zriaďovaní a prevádzkovaní svojich verejných elektronických komunikačných sietí postupovať tak, aby nedochádzalo k narušeniu fyzickej, logickej, prípadne elektromagnetickej kompatibility s verejnou elektronickou komunikačnou sieťou druhej zmluvnej strany, ak ide o systémy vzájomne prepojené na základe tejto zmluvy.

10.3. Zmluvné strany vykonajú všetky nevyhnutné a vhodné opatrenia na to, aby realizácia tejto zmluvy neohrozila zdravie alebo bezpečnosť žiadnej osoby, zvlášť zamestnancov a zákazníkov svojich i druhej zmluvnej strany. V tomto ohľade každá zmluvná strana zodpovedá za bezpečnú prevádzku zariadenia v rámci systému na jej strane bodu prepojenia.

10.4. Zmluvné strany zodpovedajú za škody vzniknuté porušením zmluvných povinností obsiahnutých v tejto zmluve okrem prípadov porušenia spôsobeného okolnosťami vylučujúcimi ich zodpovednosť a prípadov vyššej moci. Poškodená zmluvná strana je povinná uplatniť si u druhej zmluvnej strany nárok na náhradu škody písomne bez zbytočného odkladu potom, čo sa o škode dozvedela, najneskôr však v zákonom stanovených premlčacích lehotách.

                 ČLÁNOK 12. ZAČIATOK A DOBA PLATNOSTI A ÚČINNOSTI ZMLUVY

12.1. Táto zmluva nadobudne platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a jej platnosť a účinnosť trvá do 31. decembra 2006, ak nebude predĺžená podľa bodu 12.2 tohto článku zmluvy.

12.2. Najneskôr jeden (1) kalendárný mesiac pred ukončením platnosti a účinnosti zmluvy začnú zmluvné strany rokovať o možnosti predĺženia jej platnosti a účinnosti alebo o jej nahradení novou zmluvou, a to na základe návrhu, ktorý môže byť predložený ktoroukoľvek zmluvnou stranou. Druhá zmluvná strana je povinná do 10 dní odo dňa prevzatia návrhu začať predmetné rokovania. Ak sa zmluvné strany najneskôr v posledný deň platnosti a účinnosti zmluvy na predĺžení platnosti a účinnosti zmluvy nedohodnú, končí platnosť a účinnosť zmluvy dňom uvedeným v bode 12.1 tohto článku zmluvy.

Žiadne ustanovenie tejto zmluvy neukladá ktorejkoľvek zmluvnej strane, aby konala čokoľvek, čo je v rozpore s všeobecne záväznými právnymi predpismi, alebo v rozpore s oprávneniami na výkon elektronickej komunikačnej činnosti zmluvnými stranami.

NA DÔKAZ PREJAVENEJ SLOBODNEJ A VÁŽNEJ VÔLE zmluvné strany nižšie uvedeného dňa zhodne a súladne vyhlasujú a zaručujú, že si túto zmluvu vrátane jej príloh pred uzavretím pozorne prečítali a vzájomne vysvetlili, že obsahu a zmyslu jednotlivých ustanovení ako aj zmluvy ako celku porozumeli v plnom obsahu a bez výhrad, čo potvrdzujú zmluvné strany vlastnoručnými podpismi osôb, ktoré sú plne oprávnené túto zmluvu v mene zmluvných strán uzavrieť.

PRÍLOHA I

                                                     KVALITA PREPOJENIA
                                                         1 Všeobecne

Pre obidve zmluvné strany sú záväzné parametre kvality elektronických komunikačných služieb stanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, v licenciách zmluvných strán a v povoleniach zmluvných strán na poskytovanie sietí a služieb. Každá zmluvná strana sleduje a zabezpečuje plnenie určených parametrov.

V zmysle tejto zmluvy je za poruchu považované prerušenie prevádzky na príslušnom bode prepojenia. Každé prepojenie je vyhodnocované osobitne. Sledovanie a vyhodnocovanie úspešnosti volaní na spojovacích okruhoch sa vykonáva percentom úspešných volaní z celkového počtu pokusov o volanie.

                                         1.1 Kvalita spojovacích okruhov
   Kvalita služby v bode prepojenia bude preverovaná pri odovzdávaní spojovacích                                        okruhov o kapacite 2 Mbit/s do prevádzky.
  Zmluvné strany sa zaväzujú merať nasledovné kvalitatívne ukazovatele pri odovzdávaní             spojovacieho okruhu o kapacite 2 Mbit/s do prevádzky v bode prepojenia:ES - Errored Seconds ( chybové sekundy )

SES - Severely Errored Seconds ( niekoľko chybových sekúnd )

ktoré sú definované v ITU - T Odporúčaniach G.826, M. 2100 a M.2101, pri dĺžke merania jeden (1) deň.

Meranie sa vykonáva medzi digitálnym distribučným panelom ("DDF") pri príslušnej TÚ v sieti Dial a DDF pri príslušnej TÚ v sieti ŽSR.

                                                   1.2 Parameter ASR

Zmluvné strany sa zaväzujú merať prevádzku v oboch smeroch v bode prepojenia v súlade s nasledovným kvalitatívnym ukazovateľom (parameter ASR podľa ITU –T E.411):


             Počet volaní ukončených prihlásením

ASR = ------------------------------------------------- * 100 %

                         Celkový počet volaní


V prípade poklesu ukazovateľa ASR pod hodnotu 40 %, príslušná zmluvná strana, ktorej systém nespĺňa stanovenú hodnotu, sa zaväzuje, že urobí všetky opatrenia, potrebné pre zvýšenie priepustnosti svojho systému. Hodnota ukazovateľa ASR bude meraná v pravidelných cykloch, súčasne v oboch systémoch, v súlade s harmonogramom meraní. Harmonogram meraní vypracuje spoločnosť Dial a predloží ho v dostatočnom predstihu pred meraním druhej zmluvnej strane.

Pre účely jednorazového testovania kvality prepojenia pri zaručení odpovedanosti testovacích volaní testovanou stranou, hodnota ukazovateľa ASR nesmie klesnúť pod 98%.