Žiadatelia o frekvencie FWA 3,5 GHz sa zúčastnili na otváraní obálok

10.06.2004, Tlačová správa
Vo štvrtok 10.6. 2004 sa uchádzači o pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete (FWA) vo frekvenčnom pásme 3,5 GHz zúčastnili na otváraní obálok so žiadosťami. Otváraním obálok výberovou komisiou sa začalo výberové konanie. Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejní výsledok výberového konania až po oznámení výsledku uchádzačom. Členmi komisie sú zástupcovia akademickej obce, ministerstiev a orgánov štátnej správy. Osobné údaje členov výberovej komisie sú chránené zákonom o ochrane osobných údajov.

Na základe výzvy na predloženie ponúk do výberového konania podali v stanovenom termíne žiadosti tieto spoločnosti: ARIX s.r.o., Dial Telecom a.s., eTel s.r.o., EuroTel Bratislava, a.s., LACOS s.r.o., NETLAB plus s.r.o., Nextgen Telecom Ltd., NOX Communications s.r.o., Orange Slovensko a.s., Slovak Telecom, a.s., Slovenské Rádiokomunikácie s.r.o., SWAN a.s., Telenor Networks, a.s. a VNET. TÚ SR môže prideliť frekvencie len štyrom žiadateľom pre celé územie Slovenskej republiky, a preto je potrebné uskutočniť výberové konanie.

Na vyhodnotenie žiadostí úrad zriadil výberovú komisiu, ktorá má sedem členov. Členov výberovej komisie vymenoval v zmysle zákona o elektronických komunikáciách predseda úradu. Výberová komisia vyhodnotí žiadosti podľa kritérií uvedených vo výzve na výberové konanie a určí poradie účastníkov výberového konania, o čom vyhotoví správu. Úrad je pri prideľovaní frekvencií viazaný poradím určeným výberovou komisiou. Účastníka výberového konania, ktorého žiadosť nespĺňa požiadavky uvedené vo výzve, komisia vylúči z výberového konania, pričom mu v písomnom oznámení uvedie dôvody vylúčenia. Neúspešným žiadateľom úrad oznámi výsledok výberového konania písomne spolu s uvedením dôvodov. Správa spolu s ostatnou dokumentáciou je podkladom na začatie konania úradu o pridelení frekvencií s úspešnými žiadateľmi. Úspešným účastníkom výberového konania úrad vydá povolenie najneskôr do štyroch týždňov po vyhodnotení a určení poradia účastníkov výberového konania.

V Bratislave 10. júna 2004.