Žiadatelia o telefónnu licenciu si vyžrebovali čísla

26.11.2002, Tlačová správa
25. novembra 2002 sa na Telekomunikačnom úrade SR uskutočnilo žrebovanie o množiny účastníckych čísel a množiny národných čísiel pre geograficky neurčené číslovacie oblasti vyhradené pre služby s pridanou hodnotou. Žrebovania sa zúčastnili všetci žiadatelia o licenciu okrem zástupcov spoločnosti Nextra, s.r.o. Voči priebehu a výsledkom žrebovania neboli uplatnené žiadne námietky. Žiadateľom budú vyžrebované čísla zapísané do licencie.

Žrebovanie sa uskutočnilo v zmysle ustanovenia časti D "výzvy na podávanie žiadostí o licencie na zriaďovanie a prevádzkovanie pevnej verejnej telekomunikačnej siete a na poskytovanie verejnej telefónnej služby prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete".

Telekomunikačný úrad SR k 24. októbru 2002 dostal 11 žiadostí (k dnešnému dňu je ich už 12) o licenciu na zriaďovanie a prevádzkovanie pevnej verejnej telekomunikačnej siete a na poskytovanie verejnej telefónnej služby prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete.

Záujemcovia, ktorí majú záujem zriadiť a začať prevádzkovať pevnú verejnú telekomunikačnú sieť a poskytovať verejnú telefónnu službu prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete od 1. januára 2003, mali svoju žiadosť spolu so sprievodnou dokumentáciou podať do podateľne úradu alebo zaslať poštou v lehote 30 dní odo dňa uverejnenia výzvy vo Vestníku Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (ďalej len Vestník). Záujemcovia, ktorí podali svoju žiadosť v lehote 30 dní odo dňa uverejnenia výzvy vo Vestníku, pričom ich žiadosť nebola v priebehu licenčného konania zamietnutá, boli zaradení do žrebovania o množiny účastníckych čísel a množiny národných čísiel pre geograficky neurčené číslovacie oblasti vyhradené pre služby s pridanou hodnotou a budú im prednostne pridelené ISPC kódy v medzinárodnej signalizačnej sieti SS7.

Telekomunikačný úrad SR 18. septembra 2002 zverejnil vo Vestníku MDPT SR a v jednom celoštátnom periodiku výzvu na podávanie žiadostí o licenciu. Budúci držitelia licencií budú priamou konkurenciou pre doteraz monopolného poskytovateľa telefónnej služby prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete.

V Bratislave 26. novembra 2002.