Žiadostí o sprístupnenie informácií bolo menej, ale boli obsiahlejšie

09.07.2003, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zaevidoval za 1. polrok 2003 28 žiadostí o sprístupnenie informácii podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám, čo je o 3 žiadosti menej ako v 1. polroku 2002. Žiadostí bolo oproti rovnakému obdobiu minulého roku síce menej, ale obsahovali viac otázok. TÚ SR navyše dostal 2 opravné prostriedky voči nesprístupneniu požadovaných informácií a jednu žiadosť odložil.

Najaktívnejším žiadateľom o sprístupnenie informácii bola spoločnosť, ktorá sa na úrad obrátila v piatich prípadoch, pričom v jednom prípade svojimi otázkami zamestnala na niekoľko dní všetky odbory úradu. Druhým najaktívnejším žiadateľom bola fyzická osoba, ktorá sa na úrad obrátila v troch prípadoch.

Medzi najčastejšie požadované informácie patrili zoznamy a podmienky licencií, zriaďovanie a prevádzkovanie verejných telekomunikačných sietí a poskytovanie služby sprostredkovanie prístupu do siete internet.

V Bratislave 9. júla 2003.