Žiadosti o udelenie licencií GSM/UMTS a UMTS podali traja záujemcovia

14.05.2002, Tlačová správa
V úradom stanovenom termíne podali žiadosť o licenciu UMTS alebo žiadosť o kombinovanú licenciu GSM a UMTS traja žiadatelia o licenciu. Žiadosť o licenciu podali v stanovenom termíne tieto subjekty: EuroTel Bratislava, a.s. a Orange Slovensko, a.s. ako žiadatelia o licenciu UMTS a Profinet.sk, a.s. ako žiadateľ o kombinovanú licenciu GSM a UMTS.

Licencie budú udelené v licenčnom konaní žiadateľom spĺňajúcim podmienky stanovené vo výzve na podávanie žiadostí o licenciu a v zákone o telekomunikáciách.

Telekomunikačný úrad SR zverejnil 15. marca 2002 v celoštátnom periodiku a vo Vestníku MDPT SR výzvu na podávanie žiadostí o licenciu. V zmysle zverejnenej výzvy úrad udelí jednu kombinovanú licenciu GSM a UMTS a dve licencie UMTS. Úhrada za licenciu GSM a UMTS je 1 500 mil. Sk a za licenciu UMTS 1 499 mil. Sk. Žiadosť spolu so sprievodnou dokumentáciou bolo potrebné dodať do podateľne úradu najneskôr do 14. mája 2002 do 12:00 hod.

V Bratislave 14. mája 2002.