Životopis podpredsedu Telekomunikačného úradu SR Ing. Juraja Michňu

04.06.2001, Tlačová správa
Ing. Juraj Michňa sa narodil v roku 1949 vo Zvolene. Je ženatý a má dve deti.

Vzdelanie:

1964 - 1968 Stredná priemyselná škola spojovacej techniky v Banskej Bystrici,
1973 - 1979 Vysoká škola dopravná v Žiline, odbor Technická prevádzka telekomunikácií,
1980 - 1983 Postgraduálne štúdium na Vysokej škole ekonomickej v Prahe, odbor Riadenie národného hospodárstva.

Pracovná história:

1968 - 1979 Správa rádiokomunikácií Bratislava - Televízny vysielač Kráľova Hoľa, vedúci televízneho vysielača,
1979 - 1984 Oblastná správa rádiokomunikácií Banská Bystrica - Rozhlasový vysielač SNP v Banskej Bystrici, vedúci rozhlasového vysielacieho strediska,
1984 - 2001 Lesoprojekt Zvolen - ústredie - výpočtové stredisko, odbor kartografické a reprodukčné prevádzky, vedúci odboru.

Dňa 23. mája Vláda SR na svojej 159. schôdzi schválila návrh na vymenovanie Ing. Juraja Michňu do funkcie podpredsedu Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky. Nový podpredseda prevzal menovací dekrét 24. mája 2001.

Podpredseda úradu zastupuje predsedu. Jeho funkčné obdobie je šesťročné.

V zmysle § 7 ods. 4 zákona o telekomunikáciách podpredseda úradu nesmie počas výkonu funkcie:

1. vykonávať funkciu v politickej strane alebo v politickom hnutí, ani pôsobiť v ich prospech,
2. vykonávať funkciu v inom štátnom orgáne alebo v orgáne právnickej osoby zriadenej zákonom ako verejnoprávna inštitúcia,
3. byť zamestnancom, spoločníkom ani konateľom právnickej osoby vykonávajúcej telekomunikačné činnosti, ani pôsobiť v jej prospech alebo neprospech.

V zmysle § 7 ods. 5 zákona o telekomunikáciách podpredsedu úradu možno pred uplynutím funkčného obdobia odvolať, ak:

1. si neplní povinnosti podľa zákona,
2. nastala niektorá zo skutočností uvedených v § 7 ods. 4 zákona,
3. bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný č in alebo za trestný č in súvisiaci s výkonom funkcie,
4. počas najmenej šiestich mesiacov nemôže vykonávať svoju funkciu,
5. vzdal sa funkcie.

V Bratislave 4. júna 2001.