Zloženie stálej rozkladovej komisie

     Komisia sa zriaďuje ako stály odborný poradný orgán na prípravu návrhov rozhodnutí predsedu RÚ o rozkladoch podaných v správnom konaní vo veciach, o ktorých rozhodol RÚ.
     Členov komisie vymenúva predseda RÚ spomedzi zamestnancov RÚ, ako i ďalších odborníkov mimo RÚ.
     Člen komisie je vylúčený z prejednávania veci, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom konania alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nepredpojatosti.
     Popri tejto stálej komisii možno zriadiť aj komisiu ad hoc.

 

Aktuálne zloženie:

JUDr. Paulína Stanová Gürtlerová – predsedníčka komisie
JUDr. Radomír Lováni – podpredseda komisie


Členovia:

JUDr. Zuzana Hynková
Mgr. Tomáš Ostrožlík
Mgr. Dagmar Gerhatová
Ing. František Jagnešák
Mgr. Jozef Kertés
Mgr. Rudolf Obert
Mgr. Gabriel Cina
JUDr. Miroslav Trenčan
Ing. Vladimír Kešjar

Tajomník komisie: Zuzana Fürstová


Predchádzajúce zloženie:

JUDr. Paulína Stanová - predseda komisie
JUDr. Radomír Lováni - podpredseda komisie

Členovia:

Ing. Andrea Marić
Mgr. Dagmar Gerhatová
Ing. František Jagnešák
Mgr. Jozef Kertés
Mgr. Rudolf Obert
Mgr. Gabriel Cina
Mgr. Roman Janeček
JUDr. Miroslav Trenčan

Tajomník komisie:

Mgr. Ľudovít Blázy

Tajomník komisie nie je členom komisie, zabezpečuje administratívne a organizačné práce spojené s činnosťou komisie.

 

Predchádzajúce zloženie:

Ing. Juraj Michňa - predseda komisie, od 15.8.2013 Mgr. Pavol Macko

Mgr. Pavol Macko - podpredseda komisie, od 15.8.2013 JUDr. Boris Bohunský, od 1.6.2014 Miroslav Trenčan  


Členovia:

Ing. Viera Bernadičová
JUDr. Boris Bohunský, 15.8.2013 - Mgr. Michal Gajarský 
Ing. Ladislav Brychta
Mgr. Dagmar Gerhatová, od 31.1.2013 Mgr. Gabriel Cina
Mgr. Jozef Kertés
Mgr. Ing. Oľga Lomjanská, od 1.6.2014 Mgr. Rudolf Obert 
Mgr. Robert Megyeši
JUDr. Radomír Lováni
Ing. Bibiana Ťapáková 

Tajomník komisie:

Mgr. Ľudovít Blázy

Tajomník komisie nie je členom komisie, zabezpečuje administratívne a organizačné práce spojené s činnosťou komisie.

 

Predchádzajúce zloženie:

Ing. Juraj Michňa - predseda komisie

Mgr. Pavol Macko - podpredseda komisie


Členovia:

Ing. Viera Bernadičová
Mgr. Ľudovít Blázy
JUDr. Tomáš Borec
Ing. Ladislav Brychta
Mgr. Zuzana Hynková
JUDr. Marta Krebsová
Mgr. Yvonna Kubová
Mgr. Ing. Oľga Lomjanská
JUDr. Radomír Lováni

Tajomníčka komisie:

Mgr. Jana Lajdová 

  Tajomník komisie nie je členom komisie, zabezpečuje administratívne a organizačné práce spojené s činnosťou komisie.