Zmena navrhovanej cenovej regulácie pri širokopásmovom prístupe

24.04.2012, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) opätovne uverejnil na konzultačnom mieste návrh analýzy veľkoobchodného širokopásmového prístupu a výzvu na podávanie pripomienok. Zmenou oproti pôvodnému návrhu je navrhovaná metóda cenovej regulácie. Analýza, vrátane ostatných povinností, ostáva nezmenená. Uplatniť pripomienky k návrhu je možné do 23.5.2012.
     TÚ SR na základe analýzy uvedeného trhu navrhuje určiť spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ST) za významný podnik na danom relevantnom trhu a uložiť jej: povinnosť transparentnosti, povinnosť nediskriminácie, povinnosť viesť oddelenú evidenciu, povinnosť prístupu k určitým sieťovým prostriedkom, povinnosť regulácie cien. Dôvodom opakovaných národných konzultácií na danom relevantnom trhu je prehodnotenie pôvodne navrhovanej metódy cenovej regulácie za širokopásmový prístup - Retail Minus. TÚ SR zmenil navrhnutú metódu cenovej regulácie a v predkladanom návrhu opatrenia navrhuje povinnosť nákladovo orientovanej cenovej regulácie metódou dlhodobých priemerných prírastkových nákladov - LRAIC, ktorú naplní vydaním rozhodnutia o regulácií cien podľa § 12 ods. 3 písm. c) zákona s metódou LRAIC. Uplatňovanie metódy LRAIC vydanej v súlade s NGA odporúčaním zabezpečí nákladovú orientáciu cien účtovaných významným podnikom.
     Veľkoobchodný trh č. 5 - veľkoobchodný širokopásmový prístup je sprístupnenie elektronických komunikačných sietí umožňujúcich prenos signálu rýchlosťou vyššou ako 256 kbit/s.