Zmena rozhodnutia - kalkulácia cien VOT9

Rozhodnutie

Telekomunikačného úradu SR zo dňa 4. decembra 2009,

ktorým sa mení rozhodnutie Telekomunikačného úradu SR zo dňa 23.októbra 2009, ktorým sa určuje metóda kalkulácie cien za služby ukončenia volania vo verejnej mobilnej telefónnej sieti významného podnikuTelekomunikačný úrad Slovenskej republiky v súlade s ustanovením § 72 ods. 2 písm. e) zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vydáva toto rozhodnutie, ktorým sa mení rozhodnutie úradu zo dňa 23.októbra 2009, ktorým určuje metódu kalkulácie cien za služby ukončenia volaní v sieti podniku, ktorý bol rozhodnutím úradu podľa § 17 ods. 1 zákona určený za významný podnik (ďalej len „významný podnik“) na trhu poskytovania služby ukončenia volania v jednotlivých verejných mobilných telefónnych sieťach a ktorému bola uložená povinnosť nákladovej orientácie podľa § 22 ods. 1 zákona.

Rozhodnutie Telekomunikačného úradu SR zo dňa 23.októbra 2009, ktorým sa určuje metóda kalkulácie cien za služby ukončenia volania vo verejnej mobilnej telefónnej sieti významného podniku sa dopĺňa takto:

Významný podnik začne účtovať vypočítanú cenu podľa Metódy kalkulácie cien za služby ukončenia volania vo verejnej mobilnej telefónnej sieti významného podniku až po jej overení a potvrdení, alebo úprave úradom.


Ing. Ladislav Mikuš
predseda úradu