Zmena termínov vo výberovom konaní na udelenie licencií GSM a UMTS

20.02.2002, Tlačová správa
Vzhľadom na množstvo otázok a pripomienok, ktoré potencionálni záujemcovia predložili Telekomunikačnému úradu SR počas pripomienkového konania a počas následných rokovaní, úrad rozhodol o zmene termínov vo výberovom konaní tak, aby predpokladaný termín vydania licencií (jún 2002) zostal zachovaný.

Telekomunikačný úrad SR rozoslal všetkým potencionálnym záujemcom o licencie GSM a UMTS oznámenie o zmene termínu vydania konečného znenia Podmienok výberového konania na udelenie licencií na zriaďovanie a prevádzkovanie verejných mobilných telekomunikačných sietí GSM a UMTS. Úrad sprístupní konečné znenie podmienok najneskôr 13. marca 2002. TÚ SR súčasne posúva termín podávania žiadostí o licenciu z 10. apríla na 2. mája 2002 do 12,00 hod.

V zmysle Výzvy na podávanie žiadostí... si mohli záujemcovia o účasť vo výberovom konaní vyzdvihnúť 20. februára 2002 na Telekomunikačnom úrade SR konečné znenie podmienok výberového konania.

Telekomunikačný úrad SR sa už počas prípravy výberového konania vyjadril, že uprednostní kvalitu pred rýchlosťou.

Výzva na podávanie žiadosti o licenciu bola zverejnená v dvoch celoštátnych periodikách a vo Vestníku Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.

V Bratislave 20. februára 2002