Zmena v povolení č. č. 8396/2000

 
 
 
 
 
 
 
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a
poštových služieb
Odbor správy frekvenčného spektra
Továrenská 7, P.O.Box 40, 828 55 BRATISLAVA 24
___________________________________________________________________
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
 Č. správ. konania:  5836/OSFS/2017                                                                 Bratislava, 28. apríla 2017
 
 
ROZHODNUTIE

           
Účastník konania:
 
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35 763 469
 
 
 
            Úrad pre pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, odbor správy frekvenčného spektra (ďalej len „úrad“), ako príslušný orgán štátnej správy v oblasti elektronických komunikácií podľa § 5, § 6 ods. 2  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok”) a § 6 ods. 1 písm. b), ods. 3 písm. a) a § 11 ods. 3 písm. c) zákona č. 351/2011  Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“), na základe žiadosti spoločnosti Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 (ďalej len „účastník konania“) o zmenu individuálneho povolenia na používanie frekvencií č. 8396/2000 zo dňa 28.07.2000 v znení jeho neskorších zmien, doručenej úradu dňa 04.04.2017 rozhodol takto:
 
úrad podľa § 34 ods. 2 písm. c) zákona o elektronických komunikáciách mení  individuálne povolenie na používanie frekvencií č. 8396/2000 zo dňa 28.07.2000 v znení jeho neskorších zmien nasledovne:
 
Príloha 2
ZOZNAM FREKVENČNÝCH KANÁLOV VYUŽÍVANÝCH DRŽITEĽOM LICENCIE sa mení tak, že časť 1. :
 
            „1.    pásmo 450 MHz:
 
                    a)            v smere mobilná stanica - základová stanica
                                    vysielače mobilných staníc
 
                                    451,31 - 455,73 MHz
 
                    b)            v smere základová stanica - mobilná stanica
                                    vysielače základových staníc
 
                                    461,31 - 465,73 MHz”
 
sa vypúšťa.            
                       
Príloha 5
POKRYTIE SIGNÁLOM DRŽITEĽA LICENCIE sa mení tak, že časť A. :
 
            „A.   Pásmo 450 MHz - Bratislava, Košice”
 
sa vypúšťa.
 
Ostatné časti individuálneho povolenia na používanie frekvencií č. 8396/2000 zo dňa 28.07.2000 v znení jeho neskorších zmien zostávajú nezmenené.
 
 
Odôvodnenie:
 
            Dňa 04.04.2017 bola úradu doručená žiadosť účastníka konania o zmenu individuálneho povolenia na používanie frekvencií č. 8396/2000 zo dňa 28.07.2000  v znení jeho neskorších zmien (ďalej len „individuálne povolenie č. 8396/2000”)...

Poučenie:
 
  1. Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať rozklad do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, odbor správy frekvenčného spektra, Továrenská 7, 828 55 Bratislava 24.
  2. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku a nadobudnutí jeho právoplatnosti.
 
 
                   Ing. Milan Mizera
                                                                                                  riaditeľ odboru