Zmenený číslovací plán počíta aj s novým modelom spoplatňovania dial-up pripojenia do internetu

04.11.2003, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) zmenil číslovací plán v bodoch, ktoré sa týkajú sprostredkovania prístupu do siete internet a verejnej dátovej služby "hlas prostredníctvom siete internet." TÚ SR do zmeneného číslovacieho plánu pridal množinu čísel, ktorá umožní zaviesť nový model spoplatňovania dial-up pripojenia do internetu a súčastne ponechať i pôvodný. Poskytovatelia služby (ISP) budú môcť poskytovať službu obidvoma spôsobmi, t.j. pôvodným aj novým.

Zmenený číslovací plán zaviedol okrem pôvodných skrátených prístupových čísel z množiny (0)19XY aj deväťmiestne čísla z množiny (0)819 000 0XY. V prípade čísel z množiny (0)819 000 0XY za spoplatnenie služby zodpovedá poskytovateľ služby, t.j. ISP. Ďalšiou zmenou v číslovacom pláne sú deväťmiestne čísla z množiny (0)601 xxx xxx (pre POP). Čísla prideľuje TÚ SR na požiadanie prevádzkovateľovi verejnej telekomunikačnej siete, veľkosť prideľovaných blokov je 100 000 čísiel. Poskytovateľom služby prístup do siete internet sú čísla prideľované sekundárne prevádzkovateľom verejnej telekomunikačnej siete. Poslednou zmenou je zavedenie čísel z množiny (0)602 xxx xxx pre poskytovateľov služby hlas prostredníctvom siete internet. Čísla sú určené na zabezpečenie prístupu z verejnej telefónnej siete.

V prípade zavedenia nového, voliteľného modelu spoplatňovania dial-up pripojenia do internetu budú volania na skrátené prístupové čísla účtovať priamo poskytovatelia služieb pripojenia do internetu. Zákazník potom nebude platiť dve, ale len jednu faktúru.
V Bratislave 4. novembra 2003.